3.4. Legemiddel-overforbruks hodepine

Legemiddel-overforbruks hodepine (Medication overuse headache = MOH) er relativt hyppig, og antagelig ofte underdiagnostisert. MOH er en viktig differensialdiagnose ved hodepineutredning.

Seponering av det/de overforbrukte legemidlene er hovedbehandlingen. Dette vil i de aller fleste tilfellene medføre økt hodepine. Noen pasienter må innlegges for å kunne gjennomføre seponering.

MOH er definert som kronisk hodepine (hodepine > 15 dager pr måned i 3 måneder og/eller > 180 dager pr år) kombinert med samtidig inntak av smertestillende legemidler > 15 dager per måned (enkle analgetika) eller > 10 dager per måned (triptaner, ergotamin, kombinasjonspreparater, morfin) (The international classification of headache disorders, 2004). Det er viktig å være klar over at det er antall dager med inntak av smertestillende legemidler som er avgjørende for diagnosen og ikke totalt antall doser pasientene bruker. Det er heller ingen hodepinekarakteristika som skiller MOH fra andre former for kronisk hodepine.

MOH er en tilstand som kun opptrer hos pasienter med en tilgrunnliggende hodepinetilstand (det vil si revmatikere med migrene risikerer å utvikle MOH ved overforbruk av smertestillende legemidler, mens revmatikere uten migrene aldri vil utvikle MOH).

MOH har en prevalens på 1–2 % i Norge og er således en hyppig og sannsynligvis underdiagnostisert hodepinelidelse (Grande RB et al, 2008; Aaseth K et al, 2008; Kristoffersen ES et al, 2012). Overforbruk av enkle analgetika som paracetamol, ibuprofen og andre NSAIDS (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler) utgjør omtrent 60 % av MOH i befolkningen, mens triptaner, kombinasjonspreparater (fenazon-koffein (Fanalgin, Pinex, Paralgin forte)) og morfinpreparater utgjør omtrent 30-40%. Dette forholdstallet endrer seg betydelig til et mer "alvorlig" overforbruksmønster når man ser på pasienter i annen- og tredjelinjetjenesten (Kristoffersen ES et al, 2012; Zeeberg P et al, 2006; Meskunas CA et al, 2006).

Det har lenge vært kjent at seponering av det/de overforbrukte legemidlene er hovedbehandlingen, men det finnes ingen samlet internasjonal konsensus for hvordan dette skal gjøres, og en rekke medisinske og ikke-medisinske støttetiltak er foreslått (Diener HC et al, 2004, Rossi P et al, 2009; Evers S et al, 2011). Hovedproblemet med seponering er at de aller fleste pasientene (uavhengig av legemidlet de har overforbrukt) opplever seponeringssymptomer i form av økende hodepine, kvalme/oppkast, hypotensjon, palpitasjoner, takykardi, søvnproblemer, angst og nervøsitet. Disse seponeringssymptomene kommer vanligvis i løpet av 1–2 dager og varer 2–14 dager. På bakgrunn av dette, må man gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle av om pasientene skal gjennomgå seponeringen i samarbeid med fastlegen (hjemme) eller legges inn på en nevrologisk avdeling. Et alternativ hos fastlegen er å tilby pasientene en kort tids sykemelding under seponeringsperioden da man erfaringsmessig vet at pasientene kan bli ganske dårlige.

De aller fleste pasientene med overforbruk av enkle analgetika og/eller kun ett legemiddel i reseptgruppe B klarer å seponere legemidlene sine hjemme etter kun rådgivning hos lege (Grande RB et al, 2011; Rossi P et al, 2011).

Pasienter med et betydelig overforbruk av legemidler i reseptgruppe B, kombinasjonsbruk med benzodiazepiner, dårlig fungering, flere seponeringsforsøk tidligere og/eller annen komorbiditet bør vurderes for innleggelse i samråd med lokal nevrologisk avdeling.

Opp mot 75% av alle pasientene som gjennomgår og klarer en legemiddelseponering blir betydelig bedre av sin hodepine (Diener HC et al, 2004; Evers S et al, 2010). Derfor skal legemiddelseponering være 1.valget i behandlingen av MOH.

For de som ikke blir bedre etter vellykket seponering vil det være et stort poeng å vurdere medikamentell profylakse. Valg av profylakse må basere seg på tilgrunnleggende hodepineform, komorbiditiet og bivirkningsprofil.

Tilbakefallsfrekvensen etter vellykket seponering er mellom 20–40 % det første året (Evers S et al, 2010).

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015