Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1.1. Mistanke om uforsvarlig rekvirering - fare for pasienters sikkerhet

Apotek-fare-for-uforsvarlig-rekvirering-figur

Figuren viser eksempler på når apotekpersonell bør vurdere at uforsvarlig rekvirering forekommer. Bruk av virkemidlene må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ved vurderingen av om rekvireringen kan være til fare for pasienters sikkerhet kan det også være hensiktsmessig at apoteket kontakter rekvirerende lege for å få avklart situasjonen, se kontakt rekvirent-apotek.

Helsepersonelloven § 17 – meldeplikt

I situasjoner der apotekpersonalet/-farmasøyten oppfatter at rekvirering av vanedannende legemidler er til fare for pasienten/pasienter, foreligger det meldeplikt til fylkesmannen i medhold av § 17 i helsepersonelloven.

Helsepersonelloven § 17 lyder:
«Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.»

Begrepet «fare for pasienters sikkerhet» skal i henhold til helsepersonellovens forarbeider tolkes strengt og innebærer at forholdet må være av en slik art at det er påregnelig/sannsynlig at pasientens helsetilstand kan forverres eller at pasienten påføres skade, smitte o.l.

Det er tilsynsmyndighetens oppgave å vurdere hvorvidt rekvireringen er uforsvarlig. Statens helsetilsyn har i sin saksbehandlingsveileder i punkt 2.1.5 gitt informasjon om hvordan meldinger etter helsepersonelloven § 17 følges opp av tilsynsmyndigheten. Her er det også redegjort for hvordan anonyme meldinger håndteres. Det fremgår her at også anonym informasjon blir vurdert av tilsynsmyndighetene, selv om anonymitet ofte vil gjøre det vanskelig å undersøke forholdet og følge det opp tilsynsmessig. Dersom det senere skulle komme tilsvarende opplysninger fra andre, vil den anonyme informasjonen kunne være av stor betydning.

Til hjelp ved vurderingen av om det foreligger en meldepliktig situasjon (fare for pasienters sikkerhet), kan enkelte momenter være til hjelp, se figur.

Det er viktig å være oppmerksom på at bestemmelsen i helsepersonelloven § 17 ikke opphever helsepersonells taushetsplikt om pasienters helsemessige- eller personlige forhold. Bestemmelsen kan derfor ikke anvendes til å melde fra om taushetsbelagte forhold som helsepersonell er blitt kjent med i kraft av å yte helsehjelp til annet helsepersonell. Fritak fra taushetsplikt i slike situasjoner må være hjemlet andre steder, se helsepersonellovens kapitel 5. Det vises her til Helsedirektoratets rundskriv IS-8/2012.

Apoteket kan nekte utlevering av legemiddel

Apotek skal nekte utlevering av vanedannende legemidler når utleveringen innebærer brudd på gjeldende utleveringsbestemmelser og det ikke er adgang til å gjøre unntak. Dette følger av apotekloven § 6-2, annet ledd. Apotek har etter bestemmelsen heller ikke adgang til å utlevere legemidler

  • ved mangelfull resept og når vilkår for nødekspedisjon ikke foreligger
  • når legemiddelet etterspørres av person som etter melding fra myndighetene ikke skal utleveres bestemte legemidler
  • når det er grunn til å tro at legemidlet kan misbrukes eller utgjøre en fare

Apoteket kan ikke nekte utlevering på andre grunnlag enn det som er angitt her.

Apoteket må etter en konkret vurdering beslutte om legemidlet kan utleveres. Før beslutning tas er det naturlig at det tas kontakt med rekvirent. Dette fremgår av forskrift om legemidler fra apotek § 8-3 siste ledd: «Vurderes det som sannsynlig at legemidlet vil bli misbrukt, må legemidlet ikke utleveres før det er konferert med reseptutsteder.»

Håndtering av falske resepter på apoteket?

For å sikre likebehandling og korrekt håndtering, er det eget kapittel om håndtering av falske resepter i Bransjestandardene for apotek.

Sist faglig oppdatert: 14. desember 2015