Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.11. Interaksjoner

Interaksjoner kan deles inn i farmakokinetiske og farmakodynamiske interaksjoner.

Kort sagt:

  • Farmakokinetikk - hva kroppen gjør med legemidlene
    (veien fra absorpsjon til eliminasjon)
  • Farmakodynamikk - hva legemidlene gjør med kroppen (effekt på reseptornivå, hemme/stimulere enzymer med flere)

Farmakokinetiske interaksjoner kan følgelig gi endret serumkonsentrasjon. Ved farmakodynamiske interaksjoner kan virkningen i kroppen bli endret.

De farmakokinetiske interaksjonene oppstår fordi noen legemidler kan indusere/øke eller hemme/nedsette omsetningen av andre legemidler ved at de påvirker de enzymene i kroppen som omsetter legemidlene (som for eksempel isoenzymer i cytochrom P450 eller glukuronideringsenzymer).

Benzodiazepiner og z-hypnotika har noen betydningsfulle farmakokinetiske interaksjoner som at opptaket av diazepam kan øke opptil tre ganger dersom legemidlet tas sammen med grapefruktjuice. Eksempler på legemidler som kan øke plasmakonsentrasjonen av diazepam ved hemning av metabolismen er omeprazol, esomeprazol, flukonazol og fluvoksamin. Eksempler på legemidler som kan redusere konsentrasjonen av diazepam ved å øke metabolismen, er fenytoin og rifampicin. Se interaksjonsøk på diazepam i Statens legemiddelverks interaksjonsdatabase.

Benzodiazepiner og z-hypnotika har også noen betydningsfulle farmadynamiske interaksjoner ved at de forsterker den dempende virkningen av alkohol, opioider og barbiturater. Ved forskrivning av benzodiazepiner og z-hypnotika bør forskrivende lege være nøye med å kartlegge bruken av andre vanedannende legemidler og alkohol (Mørland J, 2002).

For omtale av interaksjoner med opioider henvises det til Nasjonal faglig veileder bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Interaksjonsdatabaser

Interaksjonsdatabaser er ikke alltid utfyllende, og det kan derfor være muligheter for interaksjoner selv om søk i interaksjonsdatase ikke skulle gi noe resultat. Se interaksjoner hos Statens legemiddelverks interaksjonsøk.

Sist faglig oppdatert: 15. januar 2016