Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.15. Definisjoner

Abstinenstilstand

En gruppe symptomer av variabel sammensetning og alvorlighet som oppstår ved absolutt eller relativt opphør av inntak av et psykoaktivt stoff etter vedvarende bruk av stoffet. Abstinenstilstandens start og forløp er tidsbegrenset og avhengig av type psykoaktivt stoff og inntatt dose like før inntaket tok slutt eller ble redusert. Kramper kan inngå blant abstinenssymptomene. ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Avhengighet / Avhengighetssyndrom

Et syndrom av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener der bruken av en substans eller en klasse av substanser får mye høyere prioritet for en person enn annen atferd som tidligere var av stor verdi. Et sentralt beskrivende kjennetegn for avhengighetssyndromet er ønsket (ofte sterk, noen ganger overveldende) om å ta psykoaktive stoffer (som kan eller ikke kan ha vært medisinsk foreskrevet), alkohol eller tobakk.

Diagnosen er knyttet til at man oppfyller minimum tre av seks kriterier:

  1. et sterkt ønske om eller følelse av tvang til å innta substansen
  2. problemer med å kontrollere bruk, mengde og tidspunkt
  3. abstinensproblemer
  4. toleranseutvikling
  5. økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser som følge av bruken
  6. at den økende bruken opprettholdes til tross for åpenbare tegn på negative konsekvenser.

ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Delir

Delir betyr det samme som forvirring eller forvirringstilstand. Denne tilstanden kan ha mange årsaker av psykisk eller somatisk karakter. Faren for å utvikle delir øker med økende alder, mental svikt, sansedefekter, kroniske sykdommer og stort legemiddelforbruk.

Delirium tremens
Delirium tremens er en alvorlig abstinenstilstand som kan oppstå etter avsluttet høyt og langvarig alkohol- eller benzodiazepinforbruk.

Eufori

Eufori er en mental og følelsesmessig tilstand der en person opplever intense følelser av velvære, oppstemthet, lykke, spenning og glede, eventuelt ekstase. Dette er også en direkte oversettelse av det greske uttrykket «euphoria» som direkte oversatt betyr velvære, men som oftest brukes i sammenheng med beskrivelse av beruselse, altså en forbigående tilstand.

Misbruk

Misbruk tilsvarer det engelske «abuse». Begrepet er noe upresist. Det er likevel innarbeidet i dagligtale, og brukes da oftest om omfattende bruk av rusmidler for å oppnå ruseffekt.

Overdreven bruk

Overdreven bruk er bruk i doser som overskrider de som anbefales. – Begrepene skadelig bruk og avhengighet er kliniske diagnoser som ikke kan stilles ved å se på forbruk alene. Disse begrepene er derfor på sin plass bare når man vurderer bruken på bakgrunn av legemiddelstatistikk eller andre kilder som bare gir informasjon om størrelsen på forbruket.

Pseudoterapeutisk langtidsbruk

Mange legemidler som anbefales brukt i bestemte doser og kun i kort tid, brukes i realiteten mye lengre. Den typiske pseudoterapeutiske langtidsbrukeren bruker legemidlene over lang tid (måneder til år), men ofte i langt lavere doser enn anbefalt. Slik bruk vil sannsynligvis ikke ha noen terapeutisk betydning, men avhengigheten kan være av betydning – pasienten er overbevist om at han / hun ikke klarer seg uten.

Rekvirering

Begrepet «rekvirering» brukes i denne veilederen i stedet for det tidligere brukte begrepet «forskrivning» jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell mv. 17.4.1 Gjeldende rett, 21.8.4 Sosial- og helsedepartementets vurderinger og forslag. Begrepet «rekvirering» rommer dermed også de medisinskfaglige vurderingene som skjer i samtale mellom pasient og lege og som ligger til grunn for reseptutstedelse og ikke kun selv den tekniske delen av å rekvirere et legemiddel.

Rus

En betegnelse på de mentale og fysiske tilstandene som oppstår etter inntak av ett eller flere rusmidler. Rus innebærer som regel en midlertidig ønsket endring av bevisstheten i form av endret stemningsleie, konsentrasjonssvekkelse, kritikkløshet og økt impulsivitet, eventuelt med dempende effekt, stimulerende effekt, eller hallusinasjoner.

Skadelig bruk

Bruk av psykoaktive stoffer i et mønster som gir helseskade. Skaden kan være somatisk (som i tilfeller av hepatitt som følge av egenadministrerte injeksjoner av psykoaktive stoffer), eller psykisk (for eksempel episoder med depressiv lidelse etter betydelig alkoholkonsum). ICD 10 (F10-F19) Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av psykoaktive stoffer.

Storbruker

Se overdreven bruk

Toleranse

Ved jevnlig bruk av vanedannende stoffer kan brukeren oppleve at effekten blir mindre, når stoffet tas i samme doser. Altså at brukeren må ta høyere doser for å oppnå samme effekt.

Vanedannende legemidler

Dette er legemidler som kan gi a) rusopplevelse eller eufori og b) avhengighet. Slike legemidler er vanligvis plassert i reseptgruppe A og B av Legemiddelverket. Bestemmelsene er gitt i Legemiddelforskriftens §7-3.

Sist faglig oppdatert: 08. august 2018