7. Endringer

Oppdateringer som er gjort i retningslinjen:

Område Dato Beskrivelse
Preparatoversikt opioider 22-04-2014 Hydromorfons halveringstid er endret fra: ? til: 2-3 (Norsk legemiddelhåndbok, 2013)
Bilkjøring 22-04-2014 4. avsnitt. 2. setning endret til: «Punkt 16.6 inneholder en veiledende tabell over en viktig gruppe legemidler i trafikal sammenheng.» Med lenke til utdrag fra IS-2040 - Kap 16.6. medikamenttabell.
  29-04-2014 4. avsnitt. 2. setning endret til: «Her finnes en veiledende legemiddeltabell over en viktig gruppe legemidler i trafikal sammenheng.»
Førerkort, meldeforskrift 22-04-2014 4. avsnitt. 2. setning endret til: «Punkt 16.6 inneholder en veiledende tabell over en viktig gruppe legemidler i trafikal sammenheng.» Med lenke til utdrag fra IS-2040 - Kap 16.6. medikamenttabell.
  29-04-2014 4. avsnitt. 2. setning endret til: «Her finnes en veiledende legemiddeltabell over en viktig gruppe legemidler i trafikal sammenheng.»
Tidlige tegn på avhengighet 22-04-2014 Utbedring av lenker til CAGE, DUDIT, ICD-10s definisjon av skadelig bruk og tidligintervensjon.no artikkel om utfordringer av bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika til voksne og eldre.
Ukjente pasienter - legevakt 30-04-2014 Legevakt 5. avsnitt, 2. setning. Endret til: «Reseptfornyelse bør unngås på legevakt, og rekvirering bør bare skje for kortvarig nødvendig behandling inntil pasienten får kontakt med fastlegen.» Endret fra: Reseptfornyelse PÅ bør unngås på legevakt, og rekvirering bør bare skje for kortvarig nødvendig behandling inntil pasienten får kontakt med fastlegen.
Legemiddel-overforbrukshodepine 30-05-2014 Oppdatert med hensyn til referanser og tekstlige forbedringer.
Nøkkeltall for rekvirering 24-09-2014 Oppdatert med hensyn til rapport fra Folkehelseinstituttet om bruk av vanedannende legemidler 2005 til 2013.
Toleranse 24-09-2014 Oppdatert med tekstlige forbedringer.

Opioider

Effekter av langtisbruk

Personer med rusmiddelproblemer

Smertepasienten

22-10-2014 Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider - ved langvarig ikke-kreftrelaterte smerter er publisert. Henvisningene til tidligere høringsutkast er erstattet med lenke til publisert versjon.

Behandling av angst

Referanseliste

28-01-2015

Henvisning til Angstlidelser: kliniske retningslinjer for utredning og behandling. Oslo: Statens helsetilsyn; 2000. Utredningsserie 4-99 er fjernet, da denne retningslinjen ikke er gjeldende i Norge.

Det henvises i stedet til Helsebibliotekets sider om oppdatert kunnskap om behandling av angstlidelser.

Legemiddel-og rusmiddelanalyse 28-04-2015

Teksten er oppdatert da IS-13/2002 og IS-14/2002 er erstattet med Helsedirektoratets veileder om prosedyrer for rusmiddeltesting. Følgende kulepunkter er fjernet:

Serum, urinprøver samt evenutelt andre prøver i vanlig diagnostisk øyemed dekkes av IS-13/2002 . Dette rundskrivet med retningslinjer retter seg til alle rekvirenter, prøvetakere og analyselaboratorier som kan bli involvert i rusmiddeltesting innen medisinsk diagnostikk og behandling, som rekvirent, prøvetaker eller analyselaboratorium.

Serum, urinprøver samt evenutelt andre prøver der analysesvaret kan føre til tap av rettigheter, har strengere prosedyrer og dekkes av IS-14/2002 . I dette rundskrivet med retningslinjer er det krav om kontrakt med prøvegiver, hva som skal testes, hvor lenge, og hvilke konsekvenser prøveresultater skal ha. Dessuten er det klare krav til hvordan prøven skal avgis og behandles videre i laboratoriet. Prøvene behandles omtrent som «dopingprøvene» innen idretten i og med at man har minst en A- og B-prøve. Resultatet i A-prøven skal alltid bekreftes i et nytt uttak fra B-prøven og gjøres med spesielt sensitiv og spesifikk metode kalt kromatografi.

Preparatoversikt opioider 30-04-2015

Oversikten er endret ved at Salgsnavnene og en direkte lenke til en preparatomtale er erstattet med et Legemiddelsøk hos Statens legemiddelverk som gir oversikt over tilgjengelige preparater.

Ketobemidons Tmax er endret fra 0,5 til 1-3 timer som er i overenstemmelse med tilgjengelige preparatomtaler.

Preparatoversikt benzodiazepiner og z-hypnotika 04-05-2015 Oversikten er endret ved at Salgsnavnene og en direkte lenke til en preparatomtale er erstattet med et Legemiddelsøk hos Statens legemiddelverk som gir oversikt over tilgjengelige preparater.
Overføring av IS-2014 til ny publiseringsløsning 14-12-2015 Veileder publisert i ny nettløsning (dagens visning).

Det er ikke foretatt noen betydelige endringer i veilederens anbefalinger eller det øvrige faglige innhold.

Strukturelle endringer

Sammenslåing av kapitler

Behandling av angst, Behandling av depresjon, Behandling av søvnvansker er samlet til Behandling av angst, depresjon og søvnvansker.

Dobbelt innhold

Bilkjøring og førerkort, meldeplikt. Nå kun Bilkjøring

Screening og diagnostikk og Tidlige tegn på avhengighet. Nå kun tidlige tegn på avhengighet

Toleranse og toleranseutvikling var nevnt flere kapitler, nå er det en tekst.

Overskrifter

Enkelte overskrifter er endret for at de skal kunne stå seg alene og med bedre inngangsord om hva som er kapitlets innhold.

Andre strukturelle grep

Alt om nedtrapping er samlet under underkapitlet nedtrapping.

Enkelte underkapitler er dermed flyttet pga. ny struktur.

Utfordrende situasjoner og tilstander ved rekvirering av vanedannende legemidler

Grunnleggende emner
15-01-2016 Endret rekkefølge på kapitlene

Oversikt og ekvipotens for benzodiazepiner

Oversikt og ekvipotens for opioider

19-09-2016 Endret overskrift på kapitel
Bilkjøring 02-10-2016 Nye helsekrav til førerkort trådte i kraft 1. oktober 2016. Oppdatert lenke.

Sist faglig oppdatert: 27. oktober 2016