Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologi i kommunene. Se oversikt over anbefalte løsninger.

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliserings-teknologi synes særlig aktuelt som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen kognitiv svikt. Slike løsninger bør tilbys i nært samspill med pårørende. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet og anbefaling om responstjenester lenger nede på siden.

Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)

Dette omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger hvor pillene legges manuelt inn i en «karusell» med kamre. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet og anbefaling om responstjenester lenger nede på siden.

Elektroniske dørlåser (e-lås)

Det anbefales generelt tilbud om elektroniske dørlåser til alle tjenestemottakere, og at kommunen installerer elektroniske dørlåser ved bygging og renovering av omsorgsboliger. Samme anbefaling gis til private utbyggere av boliger i kommunen. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Digitalt tilsyn

Kommunene anbefales å se på mulighetene for å innføre digitalt tilsyn som en del av sitt tjenestetilbud både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Se mer informasjon i andre gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Oppgraderte sykesignalanlegg / pasientvarslingssystem

Kommuner som skal oppgradere pasientvarslingssystem i sykehjem og omsorgsboliger anbefales å velge systemer som muliggjør passiv varsling fra beboerleiligheter og –rom ved behov. Se mer informasjon i andre gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

Det anbefales at alle kommuner innfører logistikkløsninger for å optimalisere og planlegge arbeidslister med kjøreruter i hjemmebaserte tjenester.

Digitale trygghetsalarmer

Digitale trygghetsalarmer regnes nå som standard. Det er anbefalt at kommunene:

  • Går direkte fra analoge til full-digitale løsninger, inkludert alarmmottak
  • Tilbyr mobile trygghetsalarmer
  • Gjennomfører overgangen i god tid før det analoge telefonnettet fases ut, senest i 2018
  • Bruker IP som hovedbærer for kommunikasjon
  • Tar med viktige funksjonskrav til digitale trygghetsalarmer i sine anbudsdokumenter

Les mer i rapporten: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området.

Responstjenester

Helsedirektoratet anbefaler to modeller for responstjenester:

  • Responssentertjeneste – et senter etter modell av «call center» slik mange av dagens profesjonelle aktører driver tjenesten
  • Direkte responstjeneste – der varsler styres ved hjelp av teknologi direkte til andre definerte roller i helse- og omsorgstjenesten (hjemmetjenesten, sykehjem, pårørende).

De vurderinger som gis er anbefalinger. Kommuner og andre står fritt til å velge om de ønsker å følge Helsedirektoratets anbefalinger.

 

Først publisert: 16.01.2015 Sist faglig oppdatert: 26.04.2019 Se tidligere versjoner