Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fra behov til ny praksis

Verktøy for utvikling og implementering av nye digitale helsetjenester.

Metodevurdering

En metodevurdering er en systematisk kunnskapsoppsummering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak. Sentralt i de fleste metodevurderinger er også en vurdering av økonomi, i form av kostnadseffektivitet eller budsjettkonsekvenser. En metodevurdering kan i tillegg inneholde vurdering av etiske, sosiale, organisatoriske og juridiske konsekvenser av ulike beslutninger.

I løpet av innovasjonsreisen kan metodevurdering gjøres tidlig for å undersøke verdipotensial, og senere som grunnlag for beslutning om implementering 

Tidlig metodevurdering (innovasjon, anskaffelser og forbedringsarbeid)

Tidlig metodevurdering vurderer teknologi som fortsatt er under utvikling. Det brukes der teknologi er betegnet som en samling av konsepter som eksempelvis tjenester, legemidler, prosedyrer, pasientforløp eller e-helseløsninger og før det er relevant å gjøre klassiske metodevurderinger (Nasjonale metodevurderinger og Mini-metodevurderinger)

Tidlig metodevurdering har ikke som mål å frembringe en summativ evaluering av effekten av å innføre nye metoder i helsevesenet, slik som Mini-metodevurdering og Nye metoder. Formålet er å foreta en formativ evaluering; utforske verdipotensialet til helseinnovasjoner underveis i utvikling og utprøving og tilrettelegge for interaktive endringer slik at innovasjonen best kan møte uoppfylte behov i befolkningen. Det er foreløpig ikke etablert en standardisert tilnærming til tidlig metodevurdering slik som for Mini-metodevurdering. Men Center for Connected Care (C3) har gjennom sin forskning (Senter for forskningsdrevet innovasjon) utviklet en metode for tidlig nyttevurdering.

C3s nytteindikator

En nytteindikator er et tidlig mål på verdien av kvalitetsforbedringer og innovasjoner. Med utgangspunkt i kvalitet og pasientsikkerhet vurderer vi fremtidig pasientnytte, klinisk verdi og effektivitetsforbedringen.

Tidlig metodevurdering tar for seg alle fasene fra idé til tidlig utprøving, altså før randomiserte kliniske studier. C3s forskning i WP10 omfatter fasene for utvikling, introduksjon ved første pilot og tidlig spredning når en pilot blir flere. 

Nytteverdi og tidlig beslutningsstøtte (c3connectedcare.org)

Nye metoder

Nye metoder (fhi.no) er et system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Her utføres nasjonale metodevurderinger hvor de inngår i nasjonale beslutninger eller mini-metodevurderinger hvor de støtter beslutninger i sykehusene.

Det nasjonale og det lokale er en del av sammen system, men de representerer to løp; altså det nasjonale med Bestiller forum og Beslutningsforum, og det lokale som er sykehusene.

Mini-metodevurdering på sykehusnivå

Mini-metodevurdering (fhi.no) er kunnskapsbasert beslutningsstøtte for sykehus og kommuner  ved innføring av nye metoder. FHI er nasjonal ressursgruppe og drifter databasen for mini-metodevurdering

En mini-metodevurdering brukes av sykehus og kommuner når et fagmiljø ønsker å innføre en ny metode. Den kan også brukes til utfasing av allerede eksisterende metoder. Med metoder menes i denne sammenheng alle typer tiltak som benyttes i helsetjenesten, for eksempel diagnostiske tester, medisinske, kirurgiske og helsefaglige prosedyrer og medisinsk utstyr. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent.

Mini-metodevurdering er en nedskalert form av den tradisjonelle metodevurderingen. Den er spesielt tilpasset beslutninger som skal tas i sykehus og kommuner. Når en beslutningstager avgjør om en metode bør innføres (evt. utfases), må mini-metodevurderingen sees i sammenheng med sykehusets/kommunens strategi, organisering, økonomi og praksis.

Hvordan

Stegene for gjennomføring av en mini-metodevurdering er skissert under:

  • Registrer ny mini-metodevurdering i databasen
  • Last ned og fyll ut skjema del 1 for mini-metodevurdering
  • Skjemaet del 1 sendes fagfellevurdering 
    • Fagfelle bruker Fagfelle bruker del 2 til sin tilbakemelding 
  • Skjemaet del 1 (inkludert Excel-hjelpefil for den økonomiske vurderingen) og skjemaet del 2  sendes inn for publisering i databasen 
  • Skjemaet del 3 publiseres ikke, men brukes som  støtte i beslutningsprosessen

Ved spørsmål eller behov for hjelp til utarbeidelse av en mini-metodevurdering må du spørre kontaktpersonen i din helseregion.

Litteratursøk og kostnadsvurderinger bør utføres i samarbeid med bibliotekar og personell med økonomisk kompetanse. Kontaktpersonen i hvert regionale helseforetak videreformidler kontakt med disse.

Implementering

Her er det lenker til aktuell metodekunnskap om implementering av teknologi i pasientens helsetjeneste:

Kvikk guider

Først publisert: 27.06.2023 Siste faglige endring: 02.11.2023 Se tidligere versjoner