Digital hjemmeoppfølging av kronisk syke

Søknadsfrist 21. februar 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i  Altinn, må du få    delegert en rolle i  Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 16,5 millioner kr i 2021

Referanse: Kapittel 0762 post 63 og 70 Prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Målet for ordningen er å prøve ut samhandling om digital hjemmeoppfølging, for å bedre fysisk og psykisk helse for pasientene, bedre pasientopplevelse samt økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten. Se regelverket for presisering for 2021.

Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer, med medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester.

Hvem kan søke?

Utprøvingen skal gjennomføres som et samarbeid i helsefellesskapet. Kommunale helse- og omsorgstjenester med fastleger i samme kommune og spesialisthelsetjenesten må ha forpliktet seg til å delta i utprøvningen. En kommune må stå som søker på vegne av prosjektet. Det kan være flere kommuner som deltar forutsatt at det er sannsynliggjort at det er realistisk å kunne gjennomføre prosjektet i 2021.

Utprøving skal gjennomføres i 2021, og vil omfatte mellom 2- 6 prosjekt i ulike helsefellesskap. Minst ett av prosjektene bør også delta i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam.

Se regelverket for tillegg og presiseringer.

Søknadens innhold

Kravene til  søknadens innhold er beskrevet i  regelverket. Merk at tilskuddet skal bidra til prosjekt som utfyller erfaringer fra dagens utprøving og skal gjennomføres i 2021. Det betyr at prosjekt som har erfaring med velferdsteknologi og samhandling om gode pasientforløp, og hvordan dette kan brukes i utprøving av digital hjemmeoppfølging vil prioriteres. Se tilskuddsregelverket kap. 3 og 4 for krav til søknad og tildelingskriterier.

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene er skjønnsmessige og er beskrevet i  regelverket.

For å få tilskudd i 2021 forutsettes at man har avtalt samarbeid om et hensiktsmessig og effektivt tjenesteforløp for en gitt målgruppe, mellom spesialisthelsetjenesten, og kommunale helse- og omsorgstjenester, inklusive fastleger f.eks. i helsefellesskapet, der informasjonsdeling for å sikre god pasientoppfølging også er vesentlig.

Søknadsbehandling

Siden det forventes at prosjektet gjennomføres i 2021, vil vi prioritere en rask behandling av søknader. Vi ber derfor søkere sette av tid  til et kort intervju onsdag 3. / torsdag 4. mars.2021, der representanter for samarbeidspartene må delta. Beslutning vil foreligge etter kort tid, hvorpå vi sender ut et vedtaksbrev.
 

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister. Dette er i tillegg beskrevet i tilskuddsregelverket.
Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i  Altinn og dere vi    motta et    varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet. 
 

 

 

Kontakt

Siw.helene.myhrer@helsedir.no

Først publisert: 12.01.2021 Sist faglig oppdatert: 12.01.2021