Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kunnskap, gevinster og erfaring

Her samles den kunnskapen som er tilgjengelig fra forskning, erfaring og brukere knyttet til nasjonale tiltak og prosjekt om bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Digital hjemmeoppfølging

Publiserte forskningsartikler

Erfaringsbasert kunnskap

Gevinster

Bruk av digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten i Stad kommune (fhi.no)

Hjemmesykehus

Publiserte forskningsartikler

Velferdsteknologi

Publiserte forskningsartikler

Erfaringsbasert kunnskap

Nasjonalt velferdsteknologiprogram gir resultater

Det gis ut gevinstrapporter som beskriver oppnådde gevinster i de kommunene som har deltatt i programmet. Det presenteres også statistikk som viser implementeringsstatus.

Siste og tidligere gevinstrapporter: Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Den siste gevinstrapporten viser at mange kommuner som deltar i programmet har oppnådd økt omsorgskapasitet som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere, både unge og eldre, opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi. Spesielt for barn og unge, som har hele livsløpet foran seg, er potensialet stort. I tillegg til dette kan mange kommuner vise til unngått ressursbruk og økonomiske gevinster på aggregert nivå. Selv om flere tusen tjenestemottakere allerede har tatt i bruk ulike former for velferdsteknologi, antas potensialet fremdeles å være høyt.

Rapporten beskriver status for implementering og gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, herunder spredning av trygghets- og mestringsteknologi og utprøving av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et eget kapittel i rapporten er også dedikert til tips for hvordan kommuner kan jobbe med gevinstrealisering.

I tillegg redegjør rapporten for en del kostnadskomponenter og barrierer som oppleves å forsinke implementeringstakten for tjenester med velferdsteknologi.

Noen barrierer krever et betydelig nasjonalt løft. Kommunenes pukkelkostnad ved implementering av velferdsteknologi er høy, og det meldes om begrenset handlingsrom i dagens driftsbudsjetter til å håndtere kostnadene ved å gjennomføre de vesentlige endringene som kreves for å integrere velferdsteknologi som en naturlig del av tjenesten.

Forhåpentligvis kan gevinstrapporten bidra til å vise verdien av velferdsteknologi, samtidig som den gir noen nyttig tips på veien.

Det vises ellers til statistikk fra KPR for å vise implementering og utbredelse av velferdsteknologiene som det er opprettet kodeverdier for (lokaliseringsteknologi, trygghetsalarm, elektronisk medisineringsstøtte og digitalt tilsyn): Statistikk om velferdsteknologi (ssb.no)

Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsindikator for bruk av lokaliseringsteknologi for brukere med demens: Lokaliseringsteknologi til hjemmeboende personer med demens

Veiledning for registrering av disse verdiene finnes i IPLOS-veilederen: Rapportering av velferdsteknologi

Først publisert: 27.06.2023 Siste faglige endring: 27.06.2023 Se tidligere versjoner