Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Søknadsfrist 15. mars 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 3,1 millioner kr i 2020

Referanse: Kapittel 761 post 79 Prp 1 S Helse- og omsorgsdepartementet

Mål for ordningen

Hovedmålet er at bruk av teknologi skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser (livsmestring) og kunne bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Samtidig skal tiltaket også bidra til økt trygghet og avlastning av pårørende, samt økt samarbeid på tvers av fag og sektorer i kommunen.

Målgruppen er barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier.

Hvem kan søke?

Kommuner

Søknadens innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier er beskrevet i regelverket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev. Forventet saksbehandlingstid er 14 dager, og vedtak etterstrebes å være klare til 1. april.

Ubrukte midler

  1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
  2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

For sammenslåtte kommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner: Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Tildelte midler i 2019

Først publisert: 04.03.2019

Kontakt

Juni.Melting@helsedir.no