Teknologisk støtte i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier

Søknadsfrist 08. februar 2019 (utløpt)

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser. Tiltakene skal også bidra til økt trygghet og avlastning av pårørende.

Prosjektet skal skape kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at velferdsteknologiske løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til denne målgruppen. Tiltakene skal også bidra til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune. 

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier.
Søknaden kan fremmes av kommuner eller frivillige organisasjoner. Der hvor det er et samarbeid mellom flere kommuner eller organisasjoner, må det foreligge en samarbeidsavtale som blant annet beskriver innholdet i samarbeidet og hvem som er ansvarlig søker.

Tildelingkriterier

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene til tilskuddsordningen.

Det gis tilskudd til:

 • Kommuner og organisasjoner som har et allerede eksisterende strategisk og pågående arbeid hvor velferdsteknologiske løsninger bidrar.
 • Kommuner som ønsker å etablere et system/rutiner for tildeling og oppfølging av velferdsteknologiske løsninger som legger til rette for fritidsaktivitet til målgruppen, hvor tjenesten blir sett i sammenheng med brukers helhetlige behov.
 • Prosjekter som har som mål å implementere teknologi innenfor områdene «språk og kommunikasjonsteknologi», «teknologi til tid, planlegging og struktur», «lokaliseringsteknologi» og «samhandlingsteknologi» som beskrevet av Trondsen, M.V. og Knarvik U. (2017) Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser. NSE-rapport nr. 06-2017. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning. Andre teknologiske løsninger kan også vurderes, for eksempel i dialog med NAV hjelpemiddelsentral.

Søknadens form og innhold

For organisasjoner skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet. Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. 
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksemepel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Der hvor søker er en frivillig organisasjon må søker legge ved en kort beskrivelse av organisasjonens formål og aktivitet, antall medlemmer og omfang av lokallag samt erfaring med å spre kunnskap om bruk av teknologi.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 8. mars 2019. 

Kriterier for måloppnåelse

Tilskuddsmottakere må utarbeide en oppsummering av erfaringer og nytteverdier som beskriver: 

 • Hvordan og i hvilken grad har prosjektet bidratt til at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter?
 • Hvordan har prosjektet bidratt til de pårørendes opplevelse av avlastning?
 • Hvordan har prosjektet bidratt til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune? 
 • Hvordan har prosjektet bidratt til å skape kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller for implementering av velferdsteknologi overfor målgruppen? 
 • Hvilke velferdsteknologiske løsninger er prøvd ut og hvordan de har virket?

Søker må også bidra i ekstern evaluering som utføres av nasjonalt senter for e-helseforskning etter nærmere avtale. 

Rapportering skal inneholde

Måloppnåelse

 • Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen. Rapportering på kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tilskuddsbrevet. Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt. 

Regnskap

 • Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.
  Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.    

Revisorattestasjon

 • Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet. 

Tildelte midler 2018

​Mottaker ​Søknadstittel ​Til utbetaling
Valnesfjord helsesportssenter ​Ulikheter gir muligheter 637 712
Ålesund kommune  ​Alle kan 1 000 000
​Drammen kommune ​Økt likeverd - hvordan kan VT-løsninger for B/U bidra til mestring, deltakelse i fritid 147 894
​Sandnes kommune ​Fritid for alle  
​Risør kommune ​FRiSTED: Velferdsteknologier innen sosial kontakt, omsorgsfølelse og virtuell virkelighet 800 000
​Bodø kommune ​Min fritid, med velferdsteknologi! ​1 002 288
​Marker kommune ​Velferdsteknologi for unge voksne med funksjonsnedsettelser i Marker kommune ​112 106
​Sum tilskudd 2019 ​3 700 000