Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseteknologiordningen

Helseteknologiordningen skal støtte innføring av ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Helseteknologiordningen skal gi drahjelp til kommuner som tar initiativ til å investere i helseteknologi som journalløsninger og velferdsteknologi. Den skal stimulere kommuner til å gå foran, og til å samarbeide med andre kommuner om digitaliseringsarbeidet.

Videre skal Helseteknologiordningen bidra til stabile rammebetingelser for leverandører av helseteknologi, og øke investeringene i markedet.​

Helseteknologiordningen består av flere virkemidler, og vil kunne utvikles over tid.

De første delene av Helseteknologiordningen ble lansert høsten 2023. Det er satt av totalt 150 millioner kroner til ordningen i 2024. I tillegg til ulike tilskuddsordninger, skal Helseteknologiordningen også gi veiledning og faglig støtte. Helsedirektoratet forvalter ordningen.

Tilskuddsordninger og nettverk

Tilskudd til kommuner for å ta i bruk helseteknologi

Tilskuddet «Tilrettelegging for å ta i bruk teknologi i den kommunale helse- og omsorgstjenesten» skal avlaste risiko for kommuner som går foran i utprøving og innføring av digitaliseringstiltak, og som gjør en felles innsats for at løsningene som utvikles er trygge, smarte og effektive og kan gjenbrukes av flere.

Ved å gi insentiver til å igangsette anskaffelser og innføre bedre teknologiske løsninger, skal tilskuddsordningen styrke gjennomføringskraften i kommunene.

Det skal være en god overgang fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram til Helseteknologiordningen for kommunene, og prioriterte områder i 2024 er:

  • Velferdsteknologi
  • Digital hjemmeoppfølging
  • Journalløsninger

Det er satt av satt av 56,7 millioner kroner til denne ordningen i 2024.

KS-nettverk

Innføringsnettverk i regi av KS skal bidra til raskere utbredelse og innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstjenester i kommunale helse- og omsorgstjenester. Derfor er støtte til nettverk i regi av KS en viktig del av Helseteknologiordningen.

Nettverksordningen skal bidra til at kompetanse, erfaring og kapasitet deles og utnyttes på tvers av landets kommuner, og at kommuner i større grad koordinerer og samordner seg om helseteknologi.

Ordningen skal støtte opp under prioriterte områder i Helseteknologiordningen, samt kommunal sektors felles prioriteringer og ambisjoner innen digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.

Det er i 2024 satt av 43,2 millioner kroner til dette tiltaket.

Tilskudd for innføring av digitale samhandlingsløsninger

Det er etablert en egen tilskuddsordning for å legge til rette for raskere utbredelse av digitale samhandlingsløsninger. For 2024 gis støtte til sentrale roller i forbindelse med utprøving og innføring av pasientens legemiddelliste.

Fra 2025 kan det blir aktuelt å inkludere andre prioriterte samhandlingstiltak i ordningen.

Kommuner kan søke i samarbeid med helsefelleskap, helseforetak eller andre kommuner. Enkeltkommuner kan ikke søke.

Tilskuddet skal dekke frikjøp av prosjektroller som skal koordinere på tvers av kommuner innenfor et helsefelleskapsområde/opptaksområdet rundt helseforetaket og en eller flere fastleger som skal være opplæringsressurser og ambassadører.

Det er satt av 20 millioner kroner til denne tilskuddsordningen i 2024.

Tilskudd til frivillige organisasjoner til IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

Målet med denne ordningen er å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen blant eldre. Landsdekkende frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser kan søke.

Tilskuddet er en videreføring av sosial kontakt og økt digital helsekompetanse for eldre fra velferdsteknologiprogrammet. Det er satt av 4 millioner kroner, og 2024 er siste året for dette tilskuddet.

Veiledning og faglig støtte

Veiledningstjeneste for myndighetskrav innen helseteknologi

Veiledningstjenesten svarer på spørsmål om myndighetskrav innen de aktuelle teknologiområdene for Helseteknologiordningen. Målgruppen for veiledningstjenesten er leverandører og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som skal anskaffe, vurdere eller utvikle og tilby helseteknologi.

Veiledningstjenesten skal bidra til:

  • Økt forståelse for hvilke myndighetskrav som gjelder og krav til etterlevelse
  • Identifisere behov for nye normerende produkter og annen skriftlig veiledning

Veiledning gis gjennom:

  • Svar på spørsmål
  • Sammenstilling og publisering av veiledende materiell
  • Gruppevise og individuelle veiledningsmøter

Kontaktskjema: Kontakt veiledningstjenesten for myndighetskrav innen helseteknologi.

Bistand til bruk og tilpasning av standarder

Satsing på standardisering er en viktig del av Helseteknologiordningen. Formålet er å gjøre det lettere for kommunene å ta i bruk standarder når de bestiller og utvikler helseteknologi, og bidra til økt forutsigbarhet for bestillere og leverandører.

Styrket bruk av standarder vil bidra til at helseinformasjon enklere kan deles innad i kommunene, og på tvers av virksomheter og nivåer i helse- og omsorgssektoren. Økt og mer koordinert bruk av standarder bidrar til bedre og mer effektiv utvikling av helseteknologi. Det legger til rette for utvikling av tydeligere nasjonale rammebetingelser om bruk av standarder for nye digitaliseringsbehov, og en raskere vei til mål om digital samhandling.

Tilskuddsmidler kommunene mottar gjennom helseteknologitilskuddet kan gå til arbeid med å beskrive bruk og tilpasning av standarder ved bestilling og utvikling av helseteknologi. I tillegg legger Helseteknologiordningen til rette for faglig støtte til kommunene gjennom tiltak i Samarbeidsmodellen for internasjonale standarder, herunder etablering av en standardiseringskoordinator-rolle som kan bistå kommunene.

Dette vil gi nytte både for kommuner som får tilskudd under helseteknologiordningen, og for andre som kan gjenbruke standarder og erfaringer i etterkant.

Først publisert: 27.06.2023 Siste faglige endring: 15.02.2024 Se tidligere versjoner