Sykefravær i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Indikatoren viser sykefraværet blant de ansatte som jobber direkte med brukerne. Sykefravær kan ha innvirkning på kvaliteten på tjenestene.

Resultater

På landsbasis i 2018 var andelen sykefravær totalt på 11,6 prosent. I 2017 var andelen på 11,7 prosent. Andelen sykefravær totalt endres lite fra år til år. På landsbasis var andel legemeldt sykefravær i 2018 på 10,2 prosent og andel egenmeldt sykefravær på 1,4 prosent. Begge deler er identisk med andelene i 2016 og 2017.

Oslo hadde lavest andel samlet sykefravær i 2018 med 9,9 prosent, mens Hedmark hadde høyest andel med 12,5 prosent.

Forbehold ved tolkning

Kjønnssammensetningen i sektoren påvirker det egenmeldte sykefraværet, og kvinner har høyere egenmeldt sykefravær enn menn.

Helseplager og sykefravær øker med økende alder. Nedbemanning, vakanser og høy turnover, samt omfang av kvelds- og nattarbeid kan også øke sannsynligheten for sykefravær.

Om indikatoren

Her fremstilles både det samlede sykefraværet, og sykefravær splittet mellom egenmeldt og legemeldt sykefravær. Det er kun kommunalt ansatte som jobber direkte med brukere av ulike tjenester for eksempel i sykehjem eller hjemmetjeneste som inngår. Det skilles mellom sykefravær hos ansatte som jobber i institusjon og ansatte som jobber i hjemmetjenesten, men sykefraværet fremstilles også samlet.

Sykefravær blant ansatte kan medføre redusert tid til hver tjenestemottaker, redusert kvalitet på tjenesten, forsinkelser og/eller avlyste hjemmebesøk. Med vikarer er det fare for at viktig erfaring går tapt eller må opparbeides på nytt over tid. Nye ansatte påvirker også forutsigbarheten og kontinuiteten for tjenestemottakerne.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 20.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no