Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneinfarkt - lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Indikatoren viser andel pasienter som er behandlet for hjerneinfarkt, og utskrevet fra sykehus med lipidsenkende behandling.

Resultater

I 2020 var det totalt 7 280 pasienter som ble utskrevet i live etter et akutt hjerneinfarkt.

På landsbasis i 2020 ble 81,6 prosent av pasientene med akutt hjerneslag skrevet ut fra sykehus med lipidsenkende behandling. Andelen som får denne behandlingen har økt jevnt gjennom måleperioden, og har ligget stabilt på 87 prosent de siste årene. Andelen har gått noe ned i 2020 sammenlignet med tidligere år, og dette skyldes med all sannsynlighet at aldersgrensen på ≤ 80 år ble fjernet fra og med 2020.

Det er lite variasjon mellom helseregionene, og alle oppfylte kravet for høy måloppnåelse i 2020 (definert som 75 prosent). Helse Sør-Øst hadde den høyeste andelen pasienter som ble utskrevet med lipidsenkende behandling med 82,6 prosent. Helse Vest hadde den laveste andelen med 78 prosent.

*Rikshospitalet og Hammerfest sykehus hadde lav eller ukjent dekningsgrad i 2020. Resultatene for disse to sykehusene er derfor usikre. 

Forbehold ved tolkning

Det nasjonale fagrådet for Norsk hjerneslagregister har vedtatt å fjerne aldersgrensen (≤ 80 år) fra og med 2020. Det finnes nå økende dokumentasjon for god nytte av lipidsenkende behandling (statiner) også hos pasienter over 80 år. På grunn av at aldersgrensen nå er fjernet kan ikke tall for 2020 direkte sammenlignes med tidligere år.

Resultater kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Behandling ved tre måneder etter utskriving fra sykehus er inkludert i tallene.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav (under 70 prosent) eller ukjent dekningsgrad, så er resultatet for sykehuset kun med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt).

Om indikatoren

Pasienter med gjennomgått hjerneinfarkt bør behandles med lipidsenkende medikament (statiner). Denne type behandling reduserer risikoen for et nytt slag slag, og også risikoen for andre tromboemboliske sykdommer. Lipidsenkende behandling er en anbefaling i nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag.

For enkelte pasienter anbefales ikke denne behandlingen grunnet en allerede ideell lipidprofil, komorbiditet med reduserte leveutsikter, eller fare for medikament-interaksjoner eller andre bivirkninger. Det er derfor ikke et mål at alle pasienter får behandlingen.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse for denne indikatoren er at 75 prosent av pasientene skal skrives ut med behandlingen. 65 prosent er valgt som moderat måloppnåelse.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no