Hjerneinfarkt - lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Indikatoren viser andel pasienter under 80 år som er behandlet for hjerneinfarkt, og utskrevet fra sykehus med lipidsenkende behandling.

Resultater

På landsbasis i 2018 ble 86,9 prosent av pasientene med akutt hjerneslag (under 80 år) skrevet ut fra sykehus med lipidsenkende behandling. Til sammenligning var denne andelen på 87,6 i 2017, 86,4 prosent i 2016, og 80,8 prosent i 2015. 

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. Alle fire helseregionene oppfylte kravet for høy måloppnåelse (definert som 75 prosent). I 2018 hadde Helse Midt-Norge den høyeste andelen pasienter utskrevet med lipidsenkende behandling etter akutt hjerneslag med 88,6 prosent. Den laveste andelen hadde Helse Nord med 86,4 prosent.

*Rikshospitalet og Kirkenes sykehus har lav eller ukjent dekningsgrad i 2018.

Forbehold ved tolkning

Resultater kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Behandling ved tre måneder etter utskriving fra sykehus er inkludert i tallene.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

Pasienter med gjennomgått hjerneinfarkt under 80 år bør behandles med lipidsenkende medikament (statiner). Denne type behandling reduserer risikoen for et nytt slag slag, og også risikoen for andre tromboemboliske sykdommer. Lipidsenkende behandling er en anbefaling i nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag.

For enkelte pasienter anbefales ikke denne behandlingen grunnet en allerede ideell lipidprofil, komorbiditet med reduserte leveutsikter, eller fare for medikament-interaksjoner eller andre bivirkninger. Det er derfor ikke et mål at alle pasienter får behandlingen. Foreløpig finnes begrenset dokumentasjon for omfattende bruk av statinbehandling i de eldste aldersgrupper, og dette gjør at aldersgrensen på 80 år er opprettholdt.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse for denne indikatoren er at 75 prosent av pasientene skal skrives ut med behandlingen. 65 prosent er valgt som moderat måloppnåelse.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no