Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneinfarkt - lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt

Indikatoren viser andel pasienter (≤ 80 år) som er behandlet for hjerneinfarkt, og utskrevet fra sykehus med lipidsenkende behandling.

Resultater

På landsbasis i 2019 ble 86,9 prosent av pasientene med akutt hjerneslag (≤ 80 år) skrevet ut fra sykehus med lipidsenkende behandling. Andelen har økt jevnt i perioden 2014-2017, og har siden 2017 ligget stabilt på 87 prosent.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene. Alle fire helseregionene oppfylte kravet for høy måloppnåelse (definert som 75 prosent). I 2019 hadde Helse Nord og Helse Midt-Norge den høyeste andelen pasienter utskrevet med lipidsenkende behandling etter akutt hjerneslag med 88 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde en andel på henholdsvis 87,4 og 83,5 prosent. 

*Rikshospitalet hadde ukjent dekningsgrad og Diakonhjemmet sykehus hadde under 70 prosent dekningsgrad i 2019. Resultatene for disse to sykehusene er derfor usikre. 

Forbehold ved tolkning

Resultater kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Behandling ved tre måneder etter utskriving fra sykehus er inkludert i tallene.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav (under 70 %) eller ukjent dekningsgrad, så er resultatet for sykehuset kun med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt).

Om indikatoren

Pasienter (≤ 80 år) med gjennomgått hjerneinfarkt bør behandles med lipidsenkende medikament (statiner). Denne type behandling reduserer risikoen for et nytt slag slag, og også risikoen for andre tromboemboliske sykdommer. Lipidsenkende behandling er en anbefaling i nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag.

For enkelte pasienter anbefales ikke denne behandlingen grunnet en allerede ideell lipidprofil, komorbiditet med reduserte leveutsikter, eller fare for medikament-interaksjoner eller andre bivirkninger. Det er derfor ikke et mål at alle pasienter får behandlingen. Foreløpig finnes begrenset dokumentasjon for omfattende bruk av statinbehandling i de eldste aldersgrupper, og dette gjør at aldersgrensen på 80 år er opprettholdt.

Norsk hjerneslagregister definerer at høy måloppnåelse for denne indikatoren er at 75 prosent av pasientene skal skrives ut med behandlingen. 65 prosent er valgt som moderat måloppnåelse.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon om hjerneslag. Se flere resultater fra registeret her

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no