Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneinfarkt - trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Indikatoren viser andel pasienter med akutt hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Resultater

I 2021 var det 1 597 pasienter som fikk trombolysebehandling etter et akutt hjerneinfarkt, og 1 056 av disse fikk behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse i sykehus.

Andelen pasienter med akutt hjerneinfarkt som får trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse i sykehus har økt betraktelig siden 2014. Fra og med 2017 har andelen ligget stabilt på omtrent 68 prosent. For 2021 er det en liten nedgang til 66,1 prosent.

Det er en del variasjon mellom helseregionene, og den har vært vedvart gjennom hele måleperioden. I 2021 hadde Helse Vest RHF den høyeste andelen med 72,7 prosent, mens Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel med 55,2 prosent. Helse RHF Nord og Helse Sør-Øst RHF hadde en andel på henholdsvis 69 og 65,6 prosent.

Målsettingen er at minst 60 prosent av pasientene som skal få trombolysebehandling, skal starte behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Alle helseregionene unntatt Helse Midt-Norge RHF oppnår dette målet i 2021.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Pasienter ved Orkdal sykehus som er aktuelle for trombolyse overføres til St. Olavs Hospital, og blir med i beregningen for St. Olavs. For Lovisenberg og Diakonhjemmet skjer også trombolyse ved annet sykehus (Ullevål), og pasientene blir senere overflyttet tilbake til disse sykehusene for videre behandling. Når andelen trombolysebehandlinger for Ullevål beregnes, er derfor pasienter med hjerneinfarkt ved Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.

Om indikatoren

Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut. Trombolysebehandlingen skal gis tidligst mulig, fortrinnsvis innen 3 timer, men kan gis inntil 4,5 time fra symptomdebut. De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig, for å sikre tidligst mulig behandling. Det viktigste bidraget fra sykehus i denne forbindelsen er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer akuttmottak. Denne indikatoren er derfor valgt for å måle akutt logistikk i sykehuset ved trombolyse.

Tidspunkt for trombolysebehandling er et av målepunktene i pakkeforløp for hjerneslag. Hensikten med pakkeforløp er å sørge for godt organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp. Norsk hjerneslagregister publiserer interaktive resultater fra pakkeforløpet her.

Finn mer informasjon på Helsedirektoratets temaside for hjerneslag

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no