Hjerneinfarkt - trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Indikatoren viser andel pasienter med hjerneinfarkt som primærdiagnose, som er trombolysebehandlet (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Resultater

Andelen pasienter med akutt hjerneinfarkt som får trombolysebehandling innen 40 minutter etter innleggelse i sykehus har økt for hvert år siden 2014. På landsbasis i 2018 fikk 67,5 prosent av pasientene trombolyse innen 40 minutter. Det er omtrent samme nivå som i 2017.

I 2018 hadde Helse Vest den høyeste andelen med 77,9 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde lavest andel med 61,1 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Nord hadde en andel på henholdsvis 65,5 og 63,6 prosent. Helse Vest har trombolysebehandlet flest innen 40 minutter etter innleggelse hvert år siden 2015.

Målsettingen er at minst 50 prosent av pasientene som skal få trombolysebehandling, skal starte behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Alle helseregionene oppnår dette målet i 2018.

*Rikshospitalet og Kirkenes sykehus har lav eller ukjent dekningsgrad i 2018.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Pasienter ved Orkdal sykehus som er aktuelle for trombolyse overføres til St. Olavs Hospital, og blir med i beregningen for St. Olavs. For Lovisenberg og Diakonhjemmet skjer også trombolyse ved annet sykehus (Ullevål), og pasientene blir senere overflyttet tilbake til disse sykehusene for videre behandling. Når andelen trombolysebehandlinger for Ullevål beregnes, er derfor pasienter med hjerneinfarkt ved Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.

Om indikatoren

Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut. Trombolysebehandlingen skal gis tidligst mulig, fortrinnsvis innen 3 timer, men kan gis inntil 4,5 time fra symptomdebut. De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig, for å sikre tidligst mulig behandling. Det viktigste bidraget fra sykehus i denne forbindelsen er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer akuttmottak. Denne indikatoren er derfor valgt for å måle akutt logistikk i sykehuset ved trombolyse.

Tidspunkt for trombolysebehandling er et av målepunktene i pakkeforløp for hjerneslag. Hensikten med pakkeforløp er å sørge for godt organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp. Norsk hjerneslagregister publiserer interaktive resultater fra pakkeforløpet her.

Finn mer informasjon på Helsedirektoratets temaside for hjerneslag

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no