Hjertesvikt - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse

Indikatoren viser sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som er innlagt for hjertesvikt.

Resultater

​Analysene viser sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus. For hvert behandlingssted er det beregnet avvik i forhold til gjennomsnittet for alle behandlingsstedene. Signifikant betyr at man med stor sikkerhet kan si at avviket skyldes en reell forskjell og ikke statistiske tilfeldigheter. 

Beregningene er justert for alder, kjønn, antall tidligere innleggelser og sykelighet (komorbiditet/samtidige lidelser). 

Analysene viser at Helse Nord RHF har signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse i 2017. Slik var det også i 2016. Ingen av de regionale helseforetakene hadde signifikant høyere reinnleggelse. 

Følgende helseforetak hadde signifikant lavere sannsynlighet for reinnleggelse sammenlignet med andre helseforetak i 2017:

  • Sykehuset Sørlandet HF (også i 2016)

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (også i 2016) 

  • Oslo Universitetssykehus HF (også i 2016)

Følgende helseforetak hadde signifikant høyere sannsynlighet for reinnleggelse sammenlignet med andre helseforetak i 2017: 

  • Diakonhjemmet sykehus AS (også i 2016)

  • Sykehuset Østfold HF (også i 2016)

I analysene for 2017 inngår ikke spesialsykehus.

Forbehold

At behandlingssteder avviker fra gjennomsnittet, og følgelig har enten høyere eller lavere forekomst av reinnleggelser, er ikke ensbetydende med at det er kvalitetsforskjeller mellom behandlingsstedene. Forskjellene kan avhenge av flere faktorer f. eks. kodepraksis og datakvalitet. Noen reinnleggelser kan skyldes at pasientens sykdomsbilde krever tett oppfølging og hyppigere sykehusinnleggelser, og vil da kunne være en del av god pasientbehandling.

Resultatene kan også være påvirket av hvilke behandlings- og pleietilbud pasienten får etter utskrivning, det vil si i primærhelsetjenesten.

Det er et brudd i statistikken fra 2016 til 2017. Dette skyldes små justeringer i beregningsmodellen, samt en justering av datauttrekket som medfører at flere typer opphold inngår i datamaterialet.

Om indikatoren

Reinnleggelse er definert som en akutt sykehusinnleggelse uansett årsak som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivning fra et sykehus.

For å sikre et godt utgangspunkt for oppfølging av pasientene etter utskrivning fra sykehus, er det viktig at det er en god informasjonsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. God samhandling mellom tjenestenivåene vil kunne være med på å hindre unødvendige reinleggelser.

Først publisert: 07.03.2019 Sist faglig oppdatert: 07.03.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no