Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag - behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Indikatoren viser andel pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i i slagenhet.

Resultater

I 2022 var det totalt 9 030 pasienter med akutt hjerneslag som fikk behandling i sykehus, og 95,5 prosent av disse pasientene fikk behandling i slagenhet.

Andelen pasienter som behandles i slagenhet har økt gradvis, og fra 2015 har alle helseregionene (RHF) oppnådd målet om at minst 90 prosent av pasientene med akutt hjerneslag skal behandles i slagenhet. Dette er i internasjonal sammenheng et meget godt resultat som få land kan måle seg med.

I 2022 er det lite variasjon mellom helseregionene (RHF). Helse Midt-Norge RHF hadde høyest andel med 96,3, og lavest andel var Helse Nord RHF med 95,0 prosent. Andelen i Helse Vest RHF var 95,5 prosent og andelen i Helse Sør-Øst RHF var 95,4 prosent.

 

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus da dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

Det er meget godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemning (på kort og lengre sikt), dødelighet og tidlig behov for sykehjem.  Slagenhetsbehandling er derfor den viktigste enkeltkomponenten i behandlingskjeden for slagpasienter. Sykehus uten slagenhet bør ikke behandle pasienter med akutt hjerneslag, fordi mulighetene for overlevelse og/eller vesentlig funksjonsbedring er klart svekket for pasienter som ikke får et slikt tilbud.

De nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør få behandling i slagenheter. Retningslinjene beskriver hvordan organisering, struktur og bemanning i slike enheter bør være for å sikre effektiv slagenhetsbehandling.

Målsettingen er at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering. I klinisk praksis er målet 90 prosent og dette målnivået er også samordnet med Sverige og Danmark.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 30.11.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no