Hjerneslag - behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag

Kvalitetsindikatoren måler andel pasienter med akutt hjerneslag som får behandling i i slagenhet.

Resultater

På landsbasis i 2018 fikk 94,3 prosent av pasientene med akutt hjerneslag behandling i slagenhet. Andelen pasienter som behandles i slagenhet har økt for hvert år siden 2014.

Det er lite variasjon mellom helseregionene. Helse Vest hadde høyest andel pasienter som fikk behandling i slagenhet med 95,5 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel med 91,2 prosent. I Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge var andelen på henholdsvis 94,6 og 93,8 prosent. Alle regionene oppnådde målet om at minst 90 prosent av pasientene med akutt hjerneslag skal behandles i slagenhet. Dette er i internasjonal sammenheng et meget godt resultat som få land kan måle seg med. 

*Rikshospitalet og Kirkenes sykehus har lav eller ukjent dekningsgrad i 2018.

Forbehold ved tolkning

​Kvalitetsindikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus da dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

Det er meget godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemning (på kort og lengre sikt), dødelighet og tidlig behov for sykehjem.  Slagenhetsbehandling er derfor den viktigste enkeltkomponenten i behandlingskjeden for slagpasienter. Sykehus uten slagenhet bør ikke behandle pasienter med akutt hjerneslag, fordi mulighetene for overlevelse og/eller vesentlig funksjonsbedring er klart svekket for pasienter som ikke får et slikt tilbud.

De nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør få behandling i slagenheter. Retningslinjene beskriver hvordan organisering, struktur og bemanning i slike enheter bør være for å sikre effektiv slagenhetsbehandling.

Målsettingen er at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering. I klinisk praksis er målet 90 % og dette målnivået er også samordnet med Sverige og Danmark.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no