Hjerneinfarkt - trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Denne indikatoren viser andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.

Resultater

Andelen pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling har økt for hvert år i perioden 2012-2018. I 2018 var andelen som fikk behandling med trombolyse på 17,8 prosent. Andelen pasienter som får trombolysebehandling varierer mellom de ulike regionale helseforetakene, og lå i 2018 på mellom 13,9 og 20,9 prosent.

Mål for indikatoren er at minst 20 prosent av pasienter med akutt hjerneinfarkt skal få intravenøs trombolysebehandling innen 4,5 time fra symptomdebut.

Forbehold ved tolkning

Brudd i statistikken fra og med 1. tertial 2018
Tall for periodene før 1. tertial 2018 (t.o.m. 3. tertial 2017) viser andel pasienter i alderen 18-80 år. Populasjonen er endret fra og med 1. januar 2018 da pasienter over 80 år også er inkludert i datagrunnlaget. Dette vil kunne påvirke statistikken, og tall fra og med 1. tertial 2018 kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere tertial/år.

Andre forbehold ved tolkning av tallene
De fleste sykehus i Norge som mottar pasienter med akutt hjerneslag tilbyr trombolysebehandling. Sykehus som ikke tilbyr trombolyse har avtaler med nabosykehusene slik at tilbudet er tilgjengelig for alle pasienter, uansett hvilket sykehus de sokner til.

Ideelle sykehus inngår ikke i beregningene for helseregionene.

Den relativt store variasjonen mellom enkelte helseforetak og behandlingssteder viser at det er behov for å gjennomgå rutiner og prosedyrer for bruk av trombolyse, og for registreringspraksis. Det registreres flere trombolysebehandlinger i Norsk hjerneslagregister enn i Norsk pasientregister. Dette indikerer at det fortsatt er en del pasienter som ikke kodes korrekt med den nasjonale særkode for trombolyse.

Om indikatoren

Om lag 12 000 personer i Norge innlegges i sykehus med akutt hjerneslag hvert år. De fleste av disse er over 70 år. Hjerneslag oppstår ved en akutt svikt i blod og oksygentilførsel til et område av hjernen som oftest forårsaket av en blodpropp i en blodåre i hjernen (85-90 prosent). Dette fører da til en skade i hjernen, et hjerneinfarkt.

Symptomer på hjerneinfarkt oppstår vanligvis plutselig. De vanligste symptomer er plutselig lammelse i den ene siden av ansiktet og kroppen, eller vanskeligheter med å snakke. Rask og riktig behandling kan begrense størrelsen på skaden, og dermed redusere de alvorligste konsekvensene av et hjerneinfarkt.

Medikamentell behandling for å løse opp proppen, trombolyse, er en effektiv behandling for noen av dem som får blodpropp i hjernen. For andre pasienter er risikoen for alvorlige bivirkninger ved slik behandling, f.eks. blødninger, større enn nytten. Derfor er det ikke slik at alle skal behandles med trombolyse.

Finn mer informasjon på Helsedirektoratets temaside for hjerneslag

Tidlig behandling er viktig

Hvem som bør få trombolysebehandling må vurderes i hvert enkelt tilfelle på sykehuset på bakgrunn av tid fra sykdomsdebut, pasientens symptomer, funksjonsnivå og ledsagende sykdommer. Mange pasienter som får hjerneinfarkt vil ikke være aktuelle for denne behandlingen. Pasienter med lette og forbigående symptomer, pasienter som går på blodfortynnende medikamenter, samt pasienter som nylig har vært operert eller utsatt for traumer, eller har andre alvorlige ledsagende sykdommer bør ikke behandles med trombolyse selv om de kommer raskt til sykehuset. 

Lang tid fra sykdomsdebut til ankomst på sykehus er imidlertid den viktigste grunnen til at trombolyse ikke er aktuelt. Behandlingen må starte innen 4,5 timer fra sykdomsdebut for å ha effekt, og jo tidligere behandlingen kan starte jo større blir effekten.

Det er et mål å kunne gi flere pasienter trombolysebehandling. Det er derfor viktig at de vanligste symptomene på hjerneslag er kjent slik at pasienten eller de pårørende raskt tar kontakt med helsetjenesten (ring 113) som sørger for rask transport til nærmeste sykehus som kan vurdere pasienten og eventuelt gi trombolytisk behandling.

Først publisert: 07.05..05.2019 Sist faglig oppdatert: 20.11..11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no