Hovedpulsåren - legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning

Indikatoren viser andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren.

Resultater

På landsbasis i 2018 mottok 80,3 prosent av pasientene anbefalt legemiddelbehandling ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren. Til sammenligning var denne andelen 70,9 prosent i 2017. Dette er en betydelig økning.
 
Tall for de regionale helseforetakene viser at det er en viss forskjell mellom regionene. I 2018 oppnådde Helse Sør-Øst kravet for høy måloppnåelse (definert som 85 prosent), da 85,3 prosent av pasientene mottok anbefalt legemiddelbehandling. Helse Nord hadde lavest andel med 65,9 prosent. I Helse Vest og Helse Midt-Norge var andelene henholdsvis 80,0 prosent og 75,4 prosent.

Forbehold ved tolkning

​En har ikke oversikt over hvorvidt pasientene tar de forskrevne medisinene. Beregnet andel som får denne legemiddelbehandlingen kan derfor være noe høyere enn de som faktisk gjennomfører behandlingen.

Tall fra behandlingssteder med dekningsgrad under 70 prosent, og/eller som har hatt færre enn 5 tilfeller, inngår i resultatene på nasjonalt nivå, men ikke på lavere nivå.

Tall for Rikshospitalet må tolkes med forsiktighet da Rikshospitalet overfører en del av pasientene til deres lokale sykehus etter operasjon, og legemiddelbehandlingen skal institueres der. Dette registreres ikke i Norsk karkirurgisk register (NORKAR). Den faktiske andelen pasienter som får slik forebygging kan derfor være noe høyere for Rikshospitalet.

Om indikatoren

Veggen i store pulsårer kan svekkes slik at det oppstår en utposning (aneurisme). Det vanligste er å få en slik utposning på hovedpulsåren i magen, men de kan også forekomme i alle andre pulsårer. Slik svekking av åreveggen skyldes vanligvis åreforkalking (arteriosklerose). Dersom utposningen blir av en viss størrelse, kan den sprekke, og det oppstår en livstruende tilstand. En operasjon kan forhindre at aneurismer sprekker.

Pasienter med åreforkalkning har høyere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Behandling med kolesterolsenkende medisin og blodfortynnende medisin (blodplatehemmere) kan forebygge slike komplikasjoner. I henhold til nasjonale retningslinjer er det viktig at flest mulig av de aktuelle pasientene får slik forebyggende behandling. Norsk karkirurgisk register (NORKAR) registrerer informasjon knyttet til forskrivning av kolesterolsenkende og blodfortynnende behandling ved utskrivning etter operasjon for aneurisme på hovedpulsåren.

Det er ikke et mål at 100 prosent av pasientene i denne gruppen skal få forskrevet slike medisiner. Det kan være medisinske grunner til at noen ikke skal ha eller tåler de aktuelle medisinene.

NORKAR har definert at høy måloppnåelse er når minst 85 prosent av pasientene mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren. Moderat måloppnåelse er satt til 75 prosent.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no