Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid

Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter med akutt hjerneslag som har fått en tverrfaglig funksjonsvurdering inkludert beslutning om anbefalt videre forløp (med eller uten rehabilitering) innen 7 kalenderdager etter innleggelse i slagenhet.

Resultater 

I pakkeforløp for hjerneslag er det en målsetting at 80 prosent av pasientene bør få tverrfaglig funksjonsvurdering og beslutning om videre forløp innen 7 kalenderdager etter innleggelse i slagenhet, og alltid før utskriving.

I 2022 fikk 6 623 av 8 356 pasienter med akutt hjerneslag en tverrfaglig funksjonsvurdering innen 7 dager etter innleggelse i slagenhet. På nasjonalt nivå utgjør dette en andel på 79,3 prosent. I 2021 var denne andelen 81,9 prosent.

Alle fire helseregioner har en nedgang i andelen pasienter som har fått tverrfaglig funksjonsvurdering i 2022 sammenlignet med 2021. Helse Nord har hatt størst nedgang, og Helse Sør-Øst har hatt minst nedgang. Det er kun Helse Vest som oppnår den nasjonale målsettingen på 80 prosent i 2022 (81,8 prosent). Helse Sør-Øst hadde en andel på 79,7 prosent, Helse Midt-Norge hadde 77,9 prosent, mens andelen for Helse Nord var på 75,4 prosent.

Forbehold ved indikatoren 

Kvalitetsindikatoren kan avvike noe fra de interaktive resultatene for pakkeforløp som presenteres på Norsk hjerneslagregister (NHR) sine nettsider. Grunnen til dette er at de interaktive resultatene oppdateres fortløpende, mens kvalitetsindikatoren kun oppdateres 3 ganger i året (hvert tertial). Pasienter som overflyttes mellom sykehus er inkludert i indikatoren, men ikke i de interaktive resultatene hos NHR.

Resultatene for denne indikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå så er resultatet for sykehuset kun med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, landet).

Om indikatoren   

I Norge rammes ca. 12 000 mennesker av hjerneslag hvert år. Pakkeforløp er innført for alle pasienter med akutt hjerneslag fra februar 2018. Denne indikatoren ble presentert som et målepunkt i pakkeforløp hjerneslag for første gang ved publisering av et helhetlig pakkeforløp i november 2019. Helsetjenesten har registrert data på dette målepunktet fra og med februar 2020.

Formålet med pakkeforløpet er at pasienter skal oppleve et godt organisert, forutsigbart, trygt, og helhetlig forløp uten faglig ubegrunnet ventetid i utredning, behandling, rehabilitering og oppfølging. Pakkeforløpet skal sikre et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet en bor, samtidig som det skal være individuelt tilpasset pasientens totale situasjon og behov.

Tidlig kartlegging og vurdering av funksjonsevne er viktig for å kunne gjøre gode valg når det gjelder hvilket videre forløp og rehabiliteringstilbud pasienten bør få etter hjerneslaget. Målet er å gi pasienten et mest mulig målrettet rehabiliteringstilbud, som kan øke mulighetene for å gjenvinne tapte funksjoner. Den tverrfaglige funksjonsvurderingen av pasienten bør gjennomføres i henhold til anbefalingene i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, og gjøres innen 7 kalenderdager etter innleggelse i slagenhet*, og alltid før utskriving. Det er anbefalt å bruke Helsedirektoratets tverrfaglige funksjonsvurderingsskjema for pakkeforløp hjerneslag sammen med validerte vurderingsverktøy for å bestemme hvilket forløp og rehabiliteringstilbud pasienten vil ha størst nytte av.

Det er en målsetting at 80 prosent av pasientene bør få tverrfaglig funksjonsvurdering og beslutning om videre forløp innen 7 kalenderdager etter innleggelse i slagenhet, og alltid før utskriving.

* I de få sykehusene som ikke har slagenhet, skal tverrfaglig vurdering skje innen 7 dager fra det tidspunkt pasienten blir innlagt i den avdeling som behandler hjerneslag.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for å se flere resultater fra pakkeforløpet, og lese mer om hjerneslag.

Først publisert: 16.09.2021 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no