Hjerneslag - vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag

Indikatoren viser andel av pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus.

Resultater

På landsbasis i 2018 fikk 88,7 prosent av pasientene som var innlagt for hjerneslag vurdert og/eller testet svelgefunksjonen, før de ble skrevet ut fra sykehus. Andelen har økt gradvis fra 2014 (82,8 prosent) til 2017 (89,7 prosent). Det er en liten nedgang fra 2017 til 2018.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er litt variasjon mellom regionene. I 2018 hadde Helse Midt-Norge den høyeste andelen med 94,3 prosent, mens Helse Nord hadde lavest andel (86,6 prosent). Helse Vest og Helse Sør-Øst hadde en andel på henholdsvis 88,7 og 87,7 prosent. Ingen av regionene når høy måloppnåelse (definert som 95 prosent), men alle har moderat måloppnåelse (85 prosent).

*Rikshospitalet og Kirkenes sykehus har lav eller ukjent dekningsgrad i 2018.

Forbehold ved tolkning

Denne indikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

​Redusert svelgefunksjon medfører fare for aspirasjon og lungebetennelser. I følge nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag bør alle pasienter med akutt hjerneslag observeres og testes systematisk for eventuelle svelgevansker før de blir gitt mat eller drikke.

Noen pasienter har svært nedsatt bevissthet og er dermed ikke mulige å teste. Andre har så minimale utfall at de ikke har funksjonsrestriksjoner som medfører svelgeproblemer. For disse pasientene er det derfor ikke relevant med en systematisk testing, men å gjøre en vurdering som begrunner at testing ikke er gjennomført. Ordlyden for denne indikatoren er slik at både testing og vurdering defineres som «utført».

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse er 95 prosent, da en slik vurdering/testing av svelgefunksjon bør kunne gjennomføres på de fleste pasientene. 85 prosent er valgt som moderat måloppnåelse. Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no