Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjerneslag - vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag

Indikatoren viser andel av pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus.

Resultater

På landsbasis i 2019 fikk 88,8 prosent av pasientene som var innlagt for hjerneslag vurdert og/eller testet svelgefunksjonen, før de ble skrevet ut fra sykehus. Andelen har økt gradvis fra 2014 (82,8 prosent) til 2017 (89,7 prosent), og har ligget stabilt fra 2017 til 2019 på rundt 89 prosent. 

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er litt variasjon mellom regionene. I 2019 hadde Helse Midt-Norge den høyeste andelen pasienter som fikk vurdert/testet svelgefunksjonen med 92,1 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel (82,5 prosent). Helse Nord og Helse Sør-Øst hadde en andel på henholdsvis 90,3 og 89,5 prosent. Ingen av regionene oppnår høy målsetting (definert som 95 prosent), men Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst har moderat måloppnåelse (85 prosent).

*Rikshospitalet hadde ukjent dekningsgrad og Diakonhjemmet sykehus hadde under 70 prosent dekningsgrad i 2019. Resultatene for disse to sykehusene er derfor usikre. 

Forbehold ved tolkning

Denne indikatoren kan ikke brukes til å velge sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

​Redusert svelgefunksjon medfører fare for aspirasjon og lungebetennelser. I følge nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag bør alle pasienter med akutt hjerneslag observeres og testes systematisk for eventuelle svelgevansker før de blir gitt mat eller drikke.

Noen pasienter har svært nedsatt bevissthet og er dermed ikke mulige å teste. Andre har så minimale utfall at de ikke har funksjonsrestriksjoner som medfører svelgeproblemer. For disse pasientene er det derfor ikke relevant med en systematisk testing, men å gjøre en vurdering som begrunner at testing ikke er gjennomført. Ordlyden for denne indikatoren er slik at både testing og vurdering defineres som «utført».

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse er 95 prosent, da en slik vurdering/testing av svelgefunksjon bør kunne gjennomføres på de fleste pasientene. 85 prosent er valgt som moderat måloppnåelse. Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer statistikk og informasjon om hjerneslag.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no