Hjerneslag - blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Indikatoren viser andel av pasienter som får blodtrykksbehandling etter gjennomgått hjerneslag.

Resultater

Tall fra 2018 viser at på landsbasis fikk 71,6 prosent av pasientene blodtrykksbehandling etter gjennomgått hjerneslag. Dette tilsvarer høy måloppnåelse (definert som 70 prosent). Resultatet er på omtrent samme nivå som i 2017, men en økning fra 2016 og 2015.

Tall for de regionale helseforetakene viser at det er lite variasjon mellom regionene, og alle fire har høy måloppnåelse. Helse Nord hadde høyest andel pasienter som fikk blodtrykksbehandling med 73,4 prosent, mens Helse Sør-Øst hadde lavest andel med 71,0 prosent. I Helse Vest og Helse Midt-Norge var andelene henholdsvis 73,2 og 70,8 prosent.

*Rikshospitalet og Kirkenes sykehus har lav eller ukjent dekningsgrad i 2018.

Forbehold ved tolkning

Resultater kan ikke brukes for valg av sykehus siden dette dreier seg om øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

I tilfeller hvor N<5 på sykehusnivå eller sykehuset har lav eller ukjent dekningsgrad, så er tallet for sykehuset likevel med i beregningene på høyere nivå (HF, RHF, nasjonalt). Dette gjelder fra og med 2018.

Om indikatoren

Behandling av høyt blodtrykk etter hjerneslag er en anbefaling i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Blodtrykksbehandling reduserer risikoen for nye slag hos pasienter som har høyt blodtrykk. De fleste pasienter som er blitt rammet av hjerneslag vil ha nytte av blodtrykkssenkende behandling etter hjerneslaget. Hos en del pasienter er det naturlig å vente litt med blodtrykksenkende behandling etter akuttfasen, og noen pasienter har ikke behandlingstrengende høyt blodtrykk. Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse er at minst 70 prosent av disse pasientene behandles med blodtrykksenkende midler ved utskrivning (eller ved 3 måneder etter hjerneslaget). Moderat måloppnåelse er satt til 60 prosent.

Du kan besøke nettsidene til Norsk hjerneslagregister for mer informasjon og statistikk om hjerneslag. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no