Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.7. Angiogenesehemmere

Bevacizumab (Avastin®) er testet i flere fase III-studier ved avansert NSCLC. På grunn av tilfeller med fatal blødning hos pasienter med plateepitelkarsinom gis behandlingen ikke til pasienter med predominant plateepitelkarsinom. En amerikansk studie testet karboplatin-paclitaksel +/- bevacizumab der bevacizumab ble gitt inntil progresjon. Det ble funnet signifikant, men moderat økt median OS i bevacizumab armen (12.3 vs 10.3 mnd) (Sandler et al., 2006). En europeisk studie med cisplatin-gemcitabin+/- bevacizumab viste lik totaloverlevelse i begge armer (Reck et al., 2010). Det er dermed lite evidens for at bevacizumab er nyttig ved ikke-småcellet lungekreft sammen med kun kjemoterapi. Imidlertid er det nå vist at bevacizumab i kombinasjon med immunterapi (atezolizumab) og kjemoterapi gir overlevelsesgevinst  (Socinski et al., 2018). Spesielt er dette vist hos pasienter med EGFR- eller ALK-positiv sykdom etter progresjon på målrettet behandling (Reck et al., 2019), og denne behandlingen er nå innført (se kapittel Målrettet behandling).

Den orale proteinkinase-hemmeren nintedanib (Vargatef®) har markedsføringstillatelse i kombinasjon med docetaksel til andrelinjebehandling av adenokarsinom. En fase III-studie randomiserte NSCLC-pasienter til enten docetaksel og nintedanib, eller docetaksel og placebo (Reck, Kaiser, et al., 2014). I totalgruppen var det ingen statistisk signifikant forskjell i totaloverlevelse. I subgruppen med adenokarsinom var det en statistisk signifikant, men beskjeden forskjell på 12,6 mot 10,3 måneder (p=0,036) i favør av nintedanib. Det var noe mer bivirkninger i gruppen som fikk nintedanib. Nintedanib har ikke vært til vurdering i Nye metoder.

VEGF-R-hemmeren ramucirumab (Cyramza®), som er et antistoff, har også markedsføringstillatelse i kombinasjon med docetaksel til andrelinjebehandling av NSCLC. I en fase III-studie ble over 1253 NSCLC-pasienter randomisert til enten docetaksel og ramucirumab, eller docetaksel og placebo (Garon et al., 2014). Det var en statistisk signifikant, men beskjeden forskjell i totaloverlevelsen på 10,5 mot 9,1 måneder i favør av ramucirumab (HR 0,86, p=0,023). Det var noe mer bivirkninger i gruppen som fikk ramucirumab. Ramucirumab har ikke vært til vurdering i Nye metoder.

Anbefaling - Angiogenesehemmere:

  • Angiogenesehemmere anbefales ikke ved NSCLC bortsett fra bevacizumab i kombinasjon med immunterapi og kjemoterapi hos EGFR- eller ALK-muterte etter progresjon på målrettet behandling.

Siste faglige endring: 23. desember 2021