Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Patologi

For inngående detaljer om histopatologi, immunhistokjemi og molekylærbiologi vises det til det mer generelle «Handlingsprogram for hjernesvulst».

WHO reviderte i 2016 klassifikasjonssystemet for CNS-svulster (CNS-WHO 2016) (D. N. Louis et al., 2016). I dette klassifikasjons­systemet er molekylærbiologi mye mer vektlagt og trumfer histopatologi der det ikke er samsvar. Tumorklasse (for eksempel diffust infiltrerende gliom) og malignitetsgrad (WHO-grad) bestemmes som tidligere ut fra histopatologiske kriterier, men molekylære markører bestemmer subgruppe. Et diffust gliom som histopatologisk ligner et astrocytom, men har IDH-mutasjon og 1p/19q kodelesjon klassifiseres nå som et oligodendrogliom (IDH +, 1p19q +). Tilsvarende vil et diffust gliom som ved mikroskopi ser ut som et oligodendrogliom, men har IDH-, ATRX- og TP53-mutasjoner, nå klassifiseres som et IDH1-positivt astrocytom. De tidligere oligoastrocytomene (blandingsgliomene) har dermed blitt tatt ut av klassifikasjonen. Ett av motivene bak CNS-WHO 2016 er å bedre reliabilitet i vevsdiagnostikken, noe som potensielt kan gi bedre muligheter for å prognostisere samt å studere behandlingsresponser i fremtiden. Det er likevel verd å huske på at det også for molekylære markører kan være intratumoral heterogenitet og at mutasjonene kan endre seg ved senere residiv (Johnson et al., 2014). Validering av molekylære markører er så langt hovedsakelig basert på korrelasjon med overlevelse (Brat et al., 2015; Eckel-Passow et al., 2015). Det er imidlertid flere potensielt konfunderende faktorer som også påvirker overlevelse, slik som tumorlokalisasjon, tumorstørrelse ved diagnose, pasientens alder, kirurgisk reseksjonsgrad, med videre. I hvor stor grad nyere molekylære faktorer er uavhengige av andre mer kliniske prognostiske variabler er ikke fullstendig belyst enda. Alder er for eksempel sterkt assosiert med IDH-status mens tumorstørrelse er assosiert med funksjons­nivå. En fersk studie fant at molekylær klassifikasjon i tillegg til pre- og postoperativt tumorvolum var de eneste uavhengige faktorene assosiert med overlevelse hos pasienter med diffust lavgradig gliom (Wijnenga et al., 2018).

10.1. Diffuse astrocytomer grad II

10.2. Oligodendrogliomer grad II

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020