Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

Dette handlingsprogram omhandler diagnostikk, behandling og oppfølging av høygradige diffuse gliomer. Denne gruppen primære hjernesvulster vokser diffust infiltrerende inn i det som radiologisk ser ut som normalt hjernevev. Samtidig sprer de seg så å si aldri til organer utenfor sentralnervesystemet (CNS). Man skiller mellom glioblastoma multiforme (GBM) som er grad IV og anaplastisk gliom som er grad III), og som videre deles inn i astrocytom og oligodendrogliom.

Uansett grad av kirurgisk reseksjon vil det alltid gjenstå mikroskopisk sykdom som før eller senere vil gi opphav til residiv/progresjon. All behandling vil dermed være livsforlengende med formål lengst mulig levetid med best mulig livskvalitet.

Ved glioblastomer har multimodal behandling bestående av kirurgi, postoperativ stråle­behand­ling, samt konkomitant og adjuvant kjemoterapi etter «Stupp-regimet» vist både økt tid til progresjon og økt median overlevelse hos pasienter under 70 år (Stupp et al., 2005). Cabrera har publisert en oppsummeringsartikkel som presenterer ASTRO sine evidensbaserte retningslinjer for strålebehandling av glioblastomer (Cabrera et al., 2016).

Anaplastiske diffuse gliomer representerer en meget heterogen gruppe der histopatologi og særlig den molekylærbiologiske karakteriseringen har stor betydning for både diagnose, prognose og behandlingsvalg. Behandlingen er multimodal også for de anaplastiske diffuse gliomene.

Velavgrensede og mer sjeldne høygradige CNS-svulster som ependymomer og medulloblas­tomer er prinsipielt kurerbare og omtales ikke i dette handlingsprogrammet, selv om pasienter med slike svulster også skal inngå i «Pakkeforløp for hjernekreft». 

Lavgradige diffuse gliomer omtales i et eget handlingsprogram. Det bemerkes at med fremveksten av molekylærbiologiske markører er skillet mellom diffuse lavgradige og høygradige gliomer i ferd med å utviskes (Brat et al., 2018). For mer generelle retningslinjer rundt utredning og behandling av svulster i sentralnervesystemet henvises til det mer generelle «Handlingsprogram for hjernesvulst».

Bakgrunn

  • Dette handlingsprogrammet omfatter pasienter med høygradig diffust gliom av type anaplastisk astrocytom, anaplastisk oligodendrogliom og glioblastom

Man forventer at fremveksten av molekylærbiologiske markører på sikt vil medføre at malignitetsgradering av diffuse gliomer vil gjøres annerledes enn pr i dag

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020