Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utredninger, prosjekter og piloter

Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med gjennomføring, oppfølging og planlegging av en rekke prosjekter og piloter knyttet til handlingsplanens 17 tiltak. Fastlegeordningen og legevakttjenesten er særlig viktige områder.

Arbeid i team

Det er et viktig fokusområde i planen å gjøre allmennlegetjenesten mer teambasert. Det skal legges til rette for en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom leger og annet personell på legekontoret, bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og tettere integrering opp mot øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester. Målet er å skape et bredere og mer sammenhengende helse- og omsorgstilbud til innbyggerne som særlig ivaretar brukere med kronisk sykdom og sammen­satte behov. Piloten primærhelseteam startet opp 1. april 2018 og sluttevalueringen leveres ved utgangen av 2021. Kontorene som er med i forsøket kan drive frem til mars 2023. 

Primærhelseteam - pilotprosjekt - Helsedirektoratet

Digital triageringsløsning for fastleger

Triageringsløsningen for fastleger fungerer ved at pasienten svarer på noen spørsmål ved bestilling av legetime på Helsenorge. Basert på hva henvendelsen gjelder får pasienten anbefaling om type time - for eksempel om det bør være en hastetime eller telefontime.

Fastlegen mottar svarene i PDF-format, som kan legges i journalen til pasienten.

Målet med triageringsløsning for fastleger er at fastlege og pasient skal være bedre forberedt til timen, og at legekontoret enklere kan prioritere mellom de ulike henvendelsene de mottar.

Digital triageringsløsning for fastleger er utviklet av Helsedirektoratet og Norsk helsenett, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en del av direktoratets arbeid med digitale løsninger for pasientoppfølging og samhandling.

Løsningen er under under utprøvingen hos flere fastleger, samtidig som den er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Løsningen vil gradvis breddes ut til flere legekontorer gjennom 2024 og 2025. Målet er en nasjonal løsning som er tilgjengelig for alle fastleger fra 2026.

Utprøving av triageringsverktøy

Evaluering av pilot for utprøving av triageringsverktøy på fastlegekontoret (menon.no)

Evaluering av digital triageringsløsning (osloeconomics.no)

Arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet  

Helsedirektoratet er i gang med et omfattende arbeid knyttet til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjeneste.

Utredning av forutsetninger for og innretning av et nasjonalt system som skal tilrettelegge for arbeidet, er en viktig del av dette.

Det utvikles flere relevante kvalitetsindikatorer for allmennlegetjenesten, og det skal utarbeides en veileder for systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

I tillegg vurderes det hvordan kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid skal integreres i etterutdanningen for spesialister i allmennmedisin, og Helsedirektoratet er bedt om å følge med på kvaliteten i spesialistutdanningen for allmennmedisin som gjelder læringsmål i kvalitet og pasientsikkerhet.

Utredningen har frist for levering desember 2021, mens flere av de andre arbeidene har et mer langsiktig perspektiv.

Legevakt

Legevaktsarbeidet utgjør en stor del av arbeidsbelastningen for mange fastleger, særlig i mindre kommuner. Departementet har sammen med partene nedsatt en ekspertgruppe som i 2021 skal kart­legge arbeidsbyrden, hvordan den fordeler seg på leger i legevakt og hvilke konsekvenser en eventuelt redusert belast­ning vil få for behovet for leger. Arbeidet med å prøve ut alternative måter å organisere legevakt på blir videreført utover i 2022.

Introduksjonsavtaler

Introduksjonsavtaler skal tilrettelegge for spesialisering i allmennmedisin for allmennleger som arbeider utenfor fastlegeordningen.

Les mer om introduksjonsavtaler.

Introduksjonsavtaler vil gi leger under spesialisering i allmenn­medisin rett til trygderefusjon når de jobber på fastlegers lister. Retten til trygderefusjon vil gjelde under visse vilkår, og selv om fastlegen som har ansvar for listen og introduksjonslegen er til stede på legekontoret samtidig.

Introduksjonsavtaler vil kunne gi leger erfaringer med fastlegearbeid, uten at de må investere i egen praksis som næringsdrivende. I tillegg vil slike avtaler avlaste de etablerte fastlegene ved legekontoret som har en lege med introduksjonsavtale hos seg.

Nettbasert lederutdanning

Systematisk, god og trygg ledelse i og av allmennlegetjenesten i kommunen er viktig for å sikre kvalitet i tjenestene og en effektiv ressursutnyttelse. Det er behov for å styrke ledelseskompetansen for ledere av primærhelseteam/ gruppepraksiser og andre fastleger. På oppdrag fra Helsedirektoratet vil BI allerede våren 2022 tilby en lederutdanning tilpasset allmennleger. Utdanningen er normert til 5 studiepoeng og vil være en kombi­nasjon av nettbaserte studier og samlinger.
 

Gjennomgang av attester og erklæringer som leger utsteder for Arbeids- og velferdsetaten med sikte på å forenkle eller ta bort oppgaver

Regjeringen vil gjennomgå erklæringer som leger utsteder for Arbeids- og velferdsetaten med sikte på å forenkle eller ta bort oppgaver, herunder vurdere tiltak som kan forenkle legenes arbeid innenfor sykmeldingsfeltet. Fokuset skal særlig være på attester og erklæringer som fastleger utsteder. 
Arbeids- og sosialdepartementet gav oktober 2020 Arbeids- og velferdsdirektoratet oppdraget med frist for levering 31. mai 2021. 

Medisinskfaglige tjenester i heldøgns omsorgsbolig

En kartlegging av det medisinskfaglige tilbudet i sykehjem og heldøgns omsorgsbolig viser at det er flere områder hvor det er behov for mer kunnskap. Dette gjelder spesielt legetjenester til personer i heldøgns omsorgsbolig. Helsedirektoratet har i tildelingsbrevet for 2020 fått i oppdrag å skaffe mer kunnskap om det medisinskfaglige tilbudet til personer i heldøgns omsorgsboliger. Dette inngår som en del av tiltak 10 i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å bedre den medisinskfaglige oppfølgingen av disse brukerne.

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2020 gjennomført en undersøkelse av det medisinskfaglige tilbudet til beboere i heldøgns omsorgsbolig.

Les rapporten: Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger (pdf)

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 14.03.2024 Se tidligere versjoner