Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sluttevaluering av primærhelseteam

Først publisert: 05.02.2024 Siste faglige endring: 05.02.2024

Pasientene som har fått oppfølging fra primærhelseteam på fastlegekontoret har fått økt forståelse for helseproblemene sine og mestrer disse bedre. Ansatte på fastlegekontorene er fornøyde med arbeidshverdagen sin. Det viser sluttevalueringen av pilotprosjektet som har vart i 5 år.

Artikkelen er 108 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Evalueringen er gjennomført i samarbeid mellom forskere fra Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (UiT).

Jobber tverrfaglig

Primærhelseteam består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en fastlege. Hovedformålet med organiseringen er å gi bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest. Målgruppen for forsøket har i hovedsak vært pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer, rusproblemer, skrøpelige eldre, personer med utviklingshemming og pasienter med store og sammensatte helseutfordringer.

– Vi tar med oss de positive erfaringene fra primærhelseteam når vi nå ser på organiseringen av framtidens fastlegeordning. Å jobbe tverrfaglig, ha fokus på ledelse og tettere oppfølging av pasienter med kroniske og sammensatte behov er noen eksempel, sier fungerende divisjonsdirektør Helga Katharina Haug.

I prosjektperioden 2018-2023 har totalt 17 fastlegekontor i ni kommuner prøvd ut primærhelseteam i forsøket som  Helse- og omsorgsdepartementet tok initiativ til. Målgruppen har i hovedsak vært pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer, rusproblemer, skrøpelige eldre, personer med utviklingshemming og pasienter med store og sammensatte helseutfordringer. Målet har vært å gi disse brukerne et bedre fastlegetilbud slik at det oppnås gevinster både for den enkelte pasient, helsetjenesten og samfunnet. 

Positive pasienter 

Pasientene som er med i prøveordningen opplever mer tilfredshet med tjenesten og at primærhelseteam har bidratt til bedre kontinuitet i behandlingen der blant annet. årskontroller og behandlingsplaner har vært brukt. Det har også ført til at pasientene har mestret helseutfordringene bedre. 

Primærhelseteamet har vært vellykket i å etablere et tettere samarbeid mellom fastlegekontoret og hjemmetjenestene. Dette kan bidra til en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, spesielt for de med komplekse helsebehov. 

Sykepleierne i primærhelseteamet blir oppfattet som fastlegens "forlengede arm" overfor pasienter og andre tjenester. Denne funksjonen kan bidra til å øke tilgjengeligheten og effektiviteten av helsetjenester. Det bidrar til at brukere med omfattende behov får rakere hjelp. Primærhelseteam kan medføre at det både skjer en endring og reduksjon i omsorgstjenester til brukerne. 

Ulike finansieringsmodeller i forsøket

I pilotprosjektet er det benyttet to ulike modeller for finansiering av fastlegekontorene. Det er ikke funnet systematiske forskjeller mellom finansieringsmodellene i utvikling av andelen brukere som mottar anbefalte tjenester.

Samlet sett vurderes det at primærhelseteam kan gi helsegevinster som veier opp for kostnadene. Primærhelseteam kan derfor være samfunnsøkonomisk lønnsomt.


Veien videre

Selv om pilotprosjektet ble avsluttet 31. mars 2023, har legekontorene fått anledning til å fortsette driften etter samme modell frem til 30. juni 2024. Nesten alle har valgt å benytte seg av denne muligheten. Ledere for pilotkontorene er enige om at primærhelseteam har en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold