Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utvikling og digitalisering av tjenester i fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester

Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med planlegging, gjennomføring, og oppfølging av en rekke utredninger, prosjekter og tiltak med formål å utvikle fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester. Digitalisering, nye måter å jobbe på og bruk av verktøy er sentralt i dette arbeidet.

Utredninger, prosjekter og piloter 

Som en del av arbeidet med å utvikle fastlegeordningen og legevakttjenesten koordinerer Helsedirektoratet arbeidet med planlegging, gjennomføring og oppfølging av flere utredninger, prosjekter og piloter. 

Herunder arbeid i team, digital triageringsløsning ved fastlegekontorene og digital hjemmeoppfølging.

Digital triageringsløsning for fastleger

Triageringsløsningen for fastleger fungerer ved at pasienten svarer på noen spørsmål ved bestilling av legetime på Helsenorge. Basert på hva henvendelsen gjelder får pasienten anbefaling om type time - for eksempel om det bør være en hastetime eller telefontime.  

Fastlegen mottar svarene i PDF-format, som kan legges i journalen til pasienten.  

Målet med triageringsløsning for fastleger er at fastlege og pasient skal være bedre forberedt til timen, og at legekontoret enklere kan prioritere mellom de ulike henvendelsene de mottar. Digital triageringsløsning for fastleger er utviklet av Helsedirektoratet og Norsk helsenett, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en del av direktoratets arbeid med digitale løsninger for pasientoppfølging og samhandling.  

Løsningen er under utprøvingen hos flere fastleger, samtidig som den er under kontinuerlig utvikling og forbedring. Løsningen vil gradvis breddes ut til flere legekontorer gjennom 2024 og 2025. Målet er en nasjonal løsning som er tilgjengelig for alle fastleger fra 2026. 

Utprøving av triageringsverktøy (ehelse.no).

Evaluering av pilot for utprøving av triageringsverktøy på fastlegekontoret (menon.no).

Evaluering av digital triageringsløsning (osloeconomics.no).

Digitale samhandlingsløsninger 

Helse- og omsorgssektoren må i årene fremover levere tjenester av høy kvalitet og til flere innbyggere enn i dag. Utnyttelse av mulighetene digitale løsninger kan gi til nytte for innbyggere, pasienter og helsepersonell, er sentralt i tjenesteutviklingen. Helsedirektoratet koordinerer også flere digitaliseringsprosjekter som forventes å ha betydelig effekt for fastlegeordningen, legevakt og andre allmennlegetjenester. 

Pasientens legemiddelliste (ehelse.no) skal redusere risiko for feil behandling med legemidler, og styrke pasientsikkerheten. Tiltaket skal sikre at en felles og oppdatert liste over legemidlene pasienten bruker er tilgjengelig for behandlere i sykehus og primærhelsetjenesten. 

Bakgrunn og utdypende informasjon (ehelse.no)om ulike elementer i tiltaket finnes.

Informasjon om pågående utprøving av pasientens legemiddelliste (nhn.no) 

Digital førerrettsforvaltning (ehelse.no) er et prosjekt som skal digitalisere dialogen mellom lege og vegmyndigheten slik at innbyggere ikke trenger møte fysisk på trafikkstasjonen. 

Pasientens journaldokumenter (nhn.no) er en nasjonal tjeneste som via pasientens kjernejournal vil gi helsepersonell tilgang til sentrale journaldokumenter, som for eksempel epikriser og sammenfatninger. Tjenesten er under utprøving med helseforetak i Sør-Øst, Vest og Nord som kilder, med gode erfaringer. Forberedelser til innføring pågår. 

Digitalt helsekort for gravide (ehelse.no) er en samhandlingstjeneste for et digitalt helsekort for gravide. Norsk helsenett og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å forberede en begrenset utprøving, i første omgang med samme innhold som dagens papirversjon. 

EPJ-løftet (ehelse.no) er et samarbeid mellom helsedirektoratet og legeforeningen for å bedre kvaliteten og funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalene fastleger bruker. Fokus er pasientsikkerhet, bedre samhandling og informasjonsdeling, og å understøtte mer effektiv tidsbruk/ressursbruk. 

Forbedret informasjonsutveksling mellom NAV og helse og omsorgstjenesten (ehelse.no). Dette arbeidet er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet og aktørene i sektor der målet er å forenkle og forbedre informasjonsutveksling mellom helsepersonell og NAV. Målet er å redusere arbeidsbyrde og skape bedre dialog for bla. å understøtte arbeidsdeltaking og forebygge frafall fra arbeidslivet. 

Fastleger utveksler og rapporterer informasjon gjennom ulike portaler som krever individuell pålogging og ofte manuell registrering av aktuelle opplysninger. Det antas at forbedret arbeidsflyten vil kunne gi tidsbesparelser for fastlegen. Det er også et mål å forbedre kvaliteten på data som blir rapportert som grunnlag for kvalitetsarbeid og planlegging i helsetjenesten. Rapport om forbedret informasjonsutveksling mellom helsepersonell og myndigheter (ehelse.no). 

DigiUng (digiung.no)-samarbeidet utvikler og samler offentlige tjenester og informasjon til ungdom på et sted. Ung.no (ung.no) er kommunikasjonskanalen.

Først publisert: 07.05.2024 Siste faglige endring: 21.05.2024 Se tidligere versjoner