Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Arbeidet med fastlegeordningen, legevakt og øvrig allmennlegetjenester

Fastlegeordningen i Norge har gjennom mange år vært vurdert som vellykket. De siste årene har imidlertid utfordringene vært økende, og regjeringen har iverksatt flere tiltak for å styrke allmennlegetjenesten og fastlegeordningen i særdeleshet. Helsedirektoratet har en sentral rolle i dette arbeidet. 

Om fastlegeordningen

Det er godt dokumentert at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir bedre samarbeid og større tilfredshet. Det gir bedre forebygging, bedre oppfølgning og bedre behandling. God kontinuitet kan redusere behovet for legevaktbesøk og sykehusinnleggelser og kan bidra til redusert dødelighet blant pasienter. 

Fastlegeordningen ble innført i 2001, med hensikt å gi den enkelte innbygger én fast lege over tid. Ordningen har gjennom mange år vært vurdert som vellykket og hatt stor oppslutning i befolkningen. Men de siste årene har ordningen stadig flere utfordringer. Fastlegene opplever økt arbeidsbelastning. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere, og etablerte fastleger velger seg bort fra ordningen. Fastlegetjenesten oppleves i økende grad som mindre tilgjengelig, mindre helhetlig og mindre koordinert for pasienter og brukere. 

Fastlegeordningen (regjeringen.no)

Om legevakt 

Alle kommuner skal ha legevakt hele døgnet for å dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp. Kommunene fritt til å velge hvordan de ønsker å organisere legevaktordningen sin for å oppfylle ansvaret for legevakt. Kommunene kan ha en egen kommunal legevakt, delta i interkommunalt samarbeid om legevakt eller kjøpe drift av legevakttjenesten fra andre aktører. Kommunene kan også ha en kombinasjon av ulike ordninger. I legevaktordningen inngår også ansvar for legevaktsentral, som skal motta og håndtere medisinske henvendelser fra publikum i legevaktdistriktet hele døgnet. Kommunen kan drifte legevaktsentralen alene eller inngå samarbeid med andre kommuner. 

Legevakt og akuttmedisin (regjeringen.no).

Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 ble lansert mai 2020, og følger opp resultatene fra evalueringen av fastlegeordningen som ble gjort i 2019. Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 kom i mai 2020, og skal bidra til en fremtidsrettet fastlegeordning, legevakt og allmennlegetjeneste. 

Den skal bidra til å realisere de overordnede politiske føringene for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. 

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Legeforeningen og KS. Partene har sammen bestilt flere utredninger som har bidratt til å belyse både utfordringsbildet og som peker på mulige tiltak. Handlingsplanen presenterer 17 tiltak innenfor tre målområder om en attraktiv, kvalitetssikker og teambasert allmennlegetjeneste.  
 
Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024; Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert (regjeringen.no)

Handlingsplan for allmennlegetjenesten (regjeringen.no) 

Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten 

Regjeringen nedsatte 11. august 2022 et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skulle gi konkrete forslag til tiltak for å styrke allmennlegetjenesten, og fastlegeordningene i særdeleshet, for å gi alle får en fastlege å gå til og å gjøre ordningen bærekraftig over tid. 

Helsedirektoratet fikk i oppgave å stille sekretariat for ekspertutvalget. 

Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten leverte sine anbefalinger våren 2023. 

Ekspertutvalg for gjennomgang av allmennlegetjenesten (regjeringen.no)

Rapport fra ekspertutvalget for allmennlegetjenesten sendes på høring (regjeringen.no)

Nasjonal Helse- og samhandlingsplan 2024-2027 

Nasjonal Helse- og samhandlingsplan 2024-2027 ble lagt fram 1. mars 2024. I denne planen fremhever regjeringen allmennlegetjenesten som et fundament for vår felles helse- og omsorgstjeneste. En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste er trukket frem som et av seks hovedgrep i planen. 

En god og tilgjengelig allmennlegetjeneste (regjeringen.no)

Helsedirektoratets arbeid med å styrke allmennlegetjenesten 

Helsedirektoratet har en sentral rolle i arbeidet med å følge opp regjeringens tiltak for å styrke allmennlegetjenesten. I forbindelse med lanseringen av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten i 2020, opprettet Helsedirektoratet et program med et koordinerende programkontor for dette arbeidet. 

Programmets arbeid er videreført og intensivert gjennom de seneste årene, og innbefatter arbeid med oppfølging av handlingsplanen for allmennlegetjenesten, videre utredning og konkretisering av mulig innretning på anbefalinger fra ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten, og andre oppdrag fra departementet. 

Arbeidet med allmennlegetjenesten favner bredt og tverrfaglig og inkluderer fagområder som: 

  • organisering og regulering 
  • finansiering 
  • kompetanseutvikling og spesialisering 
  • digitalisering og tjenesteutvikling 
  • kommunikasjon og informasjon 
  • statistikk og analyse 

Helsedirektoratet har en definert følge-med rolle og arbeider som en del av dette med utvikling av statistikk og analyser. Programmet produserer jevnlige rapporter om utviklingen i tjenesten. En egen informasjonsside med løpende oppdatert 'Fastlegestatistikk' ble publisert våren 2024. 

Helsedirektoratets arbeid med allmennlegetjenesten har grenseflate mot en rekke aktører, aktiviteter og prosjekter. 

Nyhetsbrev om allmennlegetjenesten: Nyhetsbrev om Handlingsplan for allmennlegetjenesten (dialogapi.no) 

Ta kontakt med programkontoret for allmennlegetjenesten: programkontor.hpa@helsedir.no

Først publisert: 07.05.2024 Siste faglige endring: 21.05.2024 Se tidligere versjoner