Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging, rapportering og ekstern evaluering

Helsedirektoratet følger med på effekten av handlingsplanens tiltak, analyserer utviklingen, gir råd og rapporterer jevnlig om status på måloppnåelse. I tillegg følge-evalueres arbeidet med planen og effektene den gir av Oslo Economics.

Definerte effektmål

Helsedirektoratet har utarbeidet definerte effektmål til hvert av målområdene i planen. Effektmålene danner grunnlag for direktoratets følge med arbeid. Effektmålene ble forankret med Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen høsten 2020.

7 effektmål er identifisert innenfor målområde 1: En attraktiv og trygg karrierevei 

 • Finansieringsordninger og andre økonomiske tiltak som bedre understøtter stabilitet og rekruttering av allmennleger
 • Økte muligheter for kompetanseheving og kvalitetsutvikling for allmennleger
 • Økt rekruttering og stabilitet blant allmennleger
 • Bedre og riktigere utnyttelse av allmennlegens tid og kompetanse
 • Bedre organisering av allmennlegetjenesten
 • Redusert arbeidsbelastning for allmennleger

5 effektmål er identifisert innenfor målområde 2: God kvalitet til alle

 • Nasjonale myndigheter, kommuner og allmennleger skal ha kunnskap om kvalitet i tjenesten som brukes til forbedring
 • Behovstilpassede tjenester til alle, også de med omfattende behov 
 • En mer tilgjengelig allmennlegetjeneste
 • Forbedret kontinuitet og samhandling som gir gevinster for innbyggerne
 • Bedre faglig praksis basert på tilgjengelig forskning og kunnskap

4 effektmål er identifisert innenfor målområde 3: Fremtiden er teambasert 

 • Mer teambasert arbeid og tverrfaglighet på fastlegekontoret 
 • Tettere integrasjon og samarbeid med andre deler av helsetjenesten, kommunale omsorgstjenester og øvrige sektorer
 • Velfungerende digitale plattformer, og verktøy i kommunikasjon og pasientoppfølging
 • Tilstedeværende og tydelig ledelse av fastlegekontoret

Rapportering

Frekvensen på direktoratets rapportering har fra starten av planperioden og fram til høsten 2022 vært kvartalsvis, med en bred årlig rapport i mai. Fra og med høsten 2022 går vi over til tertialvis rapportering.

Ekstern evaluator vil levere årlige rapporter i perioden 2022-2024, og en sluttrapport i 2025

Rapporter og statistikk om allmennlegetjenesten

Ekstern evaluering

Oslo Economics skal, i samarbeid med UiO, Institutt for helse og samfunn (HELSAM) og tilknyttede fageksperter fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og allmennleger, gjennomføre en følgeevaluering av handlingsplanen.

Evalueringsoppdraget er forventet å løpe fra 2021 til 2024, med levering av sluttrapport i 2025. Følgeevalueringen skal særlig vurdere handlingsplanens måloppnåelse, herunder om tiltakene under de tre målområdene gir ønskede effekter. Oppdraget omfatter også å evaluere hvordan Helsedirektoratet følger opp handlingsplanen. Ulike perspektiver og målgrupper beskrevet i handlingsplanen, må ivaretas i vurderingen av måloppnåelse.

Følgeevaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 - Oslo Economics

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 08.06.2022 Se tidligere versjoner