Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bakgrunn og mål for handlingsplan allmennlegetjenesten

Fastlegeordningen i Norge har gjennom mange år vært vurdert som vellykket. De siste årene har imidlertid utfordringene vært økende. Handlingsplanen skal bidra til en fremtidsrettet fastlegeordning, legevakt og allmennlegetjeneste.

Om fastlegeordningen

Det er godt dokumentert at kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient gir bedre samarbeid og større tilfredshet. Det gir bedre forebygging, bedre oppfølgning og bedre behandling. God kontinuitet kan redusere behovet for legevaktbesøk og sykehusinnleggelser og kan bidra til redusert dødelighet blant pasienter.

Fastlegeordningen ble innført i 2001, med hensikt å gi den enkelte innbygger én fast lege over tid. Ordningen har gjennom mange år vært vurdert som vellykket og hatt stor oppslutning i befolkningen. Men de siste årene har ordningen stadig flere utfordringer. Fastlegene opplever økt arbeidsbelastning. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere, og etablerte fastleger velger seg bort fra ordningen. Fastlegetjenesten oppleves i økende grad som mindre tilgjengelig, mindre helhetlig og mindre koordinert for pasienter og brukere.

Overordnede mål for Handlingsplan for allmennlegetjenesten

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 ble lansert mai 2020, og følger opp resultatene fra evalueringen av fastlegeordningen som ble gjort i 2019. Den skal bidra til å realisere de overordnede politiske føringene for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. Disse er beskrevet i en rekke meldinger, fremfor alt i Primærhelsetjenestemeldingen, i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Meld. St. 7 (2019–2020) og i Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, Meld. St. 15 (2017–2018).

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Legeforeningen og KS. Partene har sammen bestilt flere utredninger som har bidratt til å belyse både utfordringsbildet og som peker på mulige tiltak.

Handlingsplanen presenterer 17 tiltak innenfor tre målområder:

  • En trygg og attraktiv karrierevei
  • God kvalitet til alle
  • Fremtiden er teambasert

Arbeidet favner bredt og har grenseflate mot en rekke aktører, aktiviteter og prosjekter. Det ble igangsatt et betydelig arbeid i 2020, og dette arbeidet er i stor grad er videreført i planperioden.

Handlingsplan for allmennlegetjenesten (regjeringen.no)

Først publisert: 23.11.2021 Siste faglige endring: 07.02.2024 Se tidligere versjoner