Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppgaver, saksbehandling og maler for kontrollkommisjonene

Veileder og maler for klagebehandling, kontrolloppgaver og velferdskontroll. Årsrapportering.

  Rundskriv

  Klagebehandling

  Kontrollkommisjonen skal behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av 

  Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives. 

  I noen saker har kontrollkommisjonen behov for å innhente politiopplysninger for å gjøre farevurderinger. Her er et eksempel på hvordan dette kan gjøres (pdf)

  Dersom det tvungne vernet opphører etter at pasienten har klaget på det, men før klagen er behandlet i kontrollkommisjonen, kan pasienten spørres om vedkommende ønsker å trekke klagen. Her er et eksempel på en mal som er utarbeidet for dette formålet (pdf)

  Videre overprøver kontrollkommisjonene etablering av psykisk helsevern med foreldresamtykke i saker der barnet er uenig i innleggelsen:

  Dessuten skal kommisjonen behandle klager over vedtak som fattes under gjennomføring av tvungent vern:

  Dersom kontrollkommisjonen finner at vedtak om restriktive tiltak har materielle eller formelle feil, kan vedtaket kjennes ugyldig.

  Kontrollkommisjonens avgjørelser kan bare overprøves av domstolen.

  Det er også utarbeidet maler for tvangsvedtak til institusjonens elektroniske pasientjournaler (ehelse.no). Registrering gjort i malene kan anvendes både i vedtaksutskrifter til pasienten og inngå i tvangsprotokollen. Kontrollkommisjonene bør oppfordre institusjonene til å anvende disse malene.

  Kontrolloppgaver

  Kontrollkommisjonen skal på eget initiativ kontrollere at de formelle og materielle vilkårene for tvangsinnleggelser er oppfylt (dokumentkontroll). Dersom kontrollkommisjonen finner vedtaket om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern har materielle eller formelle feil, kan kommisjonen fatte vedtak om ugyldighet/opphør:

  Dersom pasienten ikke klager over etablering av tvungent psykisk helsevern, skal likevel kontrollkommisjonen av eget tiltak vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen.

  Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kontrollkommisjonen samtykker til forlengelse av vernet.

  Velferdskontroll

  Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å sikre pasientenes velferd på et mer generelt grunnlag.

  Kontrollkommisjonen skal jevnlig besøke institusjoner eller avdelinger som er godkjent for å ha ansvar for pasienter under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Under besøkene har pasientene anledning til å fremsette klager over vedtak etter psykisk helsevernloven, og ellers ta opp forhold av betydning for pasientens opphold ved institusjonen eller forpleiningsstedet.

  Kommisjonen kan ta opp saker etter henvendelse fra pasient, pårørende eller personale. Kontrollkommisjonen skal varsle fylkesmannen hvis den avdekker kritikkverdige forhold.

  Kommisjonen bør dele ut brosjyren Rettssikkerhet ved tvang til alle pasienter ved institusjonen, og for øvrig sørge for at brosjyren er tilgjengelig ved institusjonen.

  Diverse maler

  Veiledning for redigering av maler

  Brukerne kan redigere fritt i alle malene, bortsett fra den grafiske profilen. Brevmalenes undertekst med kontaktopplysninger redigeres ved å åpne fanen «Sett inn» og deretter velge «Bunntekst» og «Rediger bunntekst».

  Årsrapportering

  Kontrollkommisjonene skal avgi årsrapport til Helsedirektoratet innen 1. april. Rapporten skal gi et bilde av kontrollkommisjonenes virksomhet og de utfordringene den har møtt i sitt arbeid.

  Direktoratet sender bestilling på rapporten til kommisjonslederne i januar.

  Skjema for årsrapport fra kontrollkommisjonene

  Årsrapportene brukes i Helsedirektoratets årlige publikasjon om Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern.

  Ved behov for bistand i forbindelse med årsrapporteringen, kontakt kontrollkommisjonen@helsedir.no.

  Først publisert: 09.02.2015 Siste faglige endring: 23.01.2023 Se tidligere versjoner