Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppgaver, saksbehandling og maler for kontrollkommisjonene

Veileder og maler for klagebehandling, kontrolloppgaver og velferdskontroll. Maler for protokoll og personvernerklæring. Årsrapportering.

  Rundskriv

  Klagebehandling

  Kontrollkommisjonen skal behandle klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av 

  Kommisjonen skal prøve om alle vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.  

  Videre overprøver kontrollkommisjonene etablering av psykisk helsevern med foreldresamtykke i saker der barnet er uenig i innleggelsen:

  Dessuten skal kommisjonen behandle klager over vedtak som fattes under gjennomføring av tvungent vern:

  Kontrollkommisjonens avgjørelser kan bare overprøves av domstolen.

  Det er også utarbeidet maler for tvangsvedtak til institusjonens elektroniske pasientjournaler (ehelse.no). Registrering gjort i malene kan anvendes både i vedtaksutskrifter til pasienten og inngå i tvangsprotokollen. Kontrollkommisjonene bør oppfordre institusjonene til å anvende disse malene.

  Kontrolloppgaver

  Kontrollkommisjonen skal på eget initiativ kontrollere at de formelle og materielle vilkårene for tvangsinnleggelser er oppfylt (dokumentkontroll).

  Dersom pasienten ikke klager over etablering av tvungent psykisk helsevern, skal likevel kontrollkommisjonen av eget tiltak vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen.

  Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kontrollkommisjonen samtykker til forlengelse av vernet.

  Velferdskontroll

  Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å sikre pasientenes velferd på et mer generelt grunnlag.

  Kontrollkommisjonen skal jevnlig besøke institusjoner eller avdelinger som er godkjent for å ha ansvar for pasienter under tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Under besøkene har pasientene anledning til å fremsette klager over vedtak etter psykisk helsevernloven, og ellers ta opp forhold av betydning for pasientens opphold ved institusjonen eller forpleiningsstedet.

  Kommisjonen kan ta opp saker etter henvendelse fra pasient, pårørende eller personale. Kontrollkommisjonen skal varsle fylkesmannen hvis den avdekker kritikkverdige forhold.

  Kommisjonen bør dele ut brosjyren Rettssikkerhet ved tvang til alle pasienter ved institusjonen, og for øvrig sørge for at brosjyren er tilgjengelig ved institusjonen.

  Diverse maler

  Veiledning for redigering av maler:

  Brukerne kan redigere fritt i alle malene, bortsett fra den grafiske profilen. Brevmalenes undertekst med kontaktopplysninger redigeres ved å åpne fanen "Sett inn" og deretter velge "Bunntekst" og "Rediger bunntekst".

  Personopplysningsloven (GDPR)

  Personopplysningsloven stiller krav til behandling av personopplysninger.

  Helsedirektoratet har i brev av 04.06.18 (PDF) og 17.09.20 (PDF) gitt informasjon til kontrollkommisjonene om hva loven innebærer for kommisjonene. Kontrollkommisjonene skal ha protokoll for behandlingsaktiviteter og personvernerklæring. Maler:

  Malene er basert på Datatilsynets maler og veiledning, med relevante tilpasninger. Sort tekst er obligatorisk innhold for kontrollkommisjonene. Rød tekst er veiledning.

  Når kontrollkommisjonene selv skal ferdigstille disse, kan det være nyttig å bruke Datatilsynets veiledning/eksempler:

  Personvernombud for kontrollkommisjonene

  Det er utpekt et felles personvernombud for kontrollkommisjonene som blant annet skal

  • gi kontrollkommisjonene opplæring i personvern.
  • bidra til at veiledninger og rutiner for kommisjonenes saksbehandling er i samsvar med personvernlovgivningen. 
  • gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser.
  • være kontaktpunkt for de registrerte ved spørsmål om behandling av deres personopplysninger.
  • bistå i håndtering av avvik og hendelser som gjelder brudd på personopplysningssikkerheten.

  Ombudet kan kontaktes på personvernombud.kontrollkommisjonen@helsedir.no.

  Årsrapportering

  Kontrollkommisjonene skal avgi årsrapport til Helsedirektoratet innen 1. april. Direktoratet sender bestilling på rapporten til kommisjonslederne i januar.

  Klikk her for å komme til rapporteringsnettsiden.

  Rapporten skal gi et bilde av kontrollkommisjonenes virksomhet og de utfordringene den har møtt i sitt arbeid.

  Årsrapportene anvendes i Helsedirektoratets årlige publikasjon om Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern.

  Ved behov for bistand i forbindelse med årsrapporteringen, send e-post til: kontrollkommisjonen@helsedir.no

  Først publisert: 09.02.2015 Sist faglig oppdatert: 01.04.2022 Se tidligere versjoner