Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – poliklinisk behandling, bostedsområder

Her finner du informasjon om geografisk fordeling av pasienter som har mottatt poliklinisk behandling ved poliklinikker eller hos avtalespesialister. Kontaktene ved poliklinikkene er presentert etter type kontakt (ambulant, digital eller kontakt ved oppmøte). Aldersfordelingen for pasienter og kontakter i det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern er også presentert.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). NKS Østbytunet behandlingssenter mangler rapportering for 2018-2020. Crux Bergfløtt mangler døgnaktivitet i 2019-2020, Manifestsentrets aktivitet innen psykisk helsevern kan ikke identifiseres tilfredsstillende i 2019. WeCare Omsorg AS har mangelfull innrapportering i 2022 og skillet mellom psykisk helsevern og TSB er uklart i innrapporterte data. Enhet for rus og psykiatri ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av polikliniske spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern

Pasienter i poliklinikk HF/private foretak: Pasienter som har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter hos avtalespesialist: Pasienter som har vært i behandling hos avtalespesialister innen psykisk helsevern (privatpraktiserende psykiatere eller psykologspesialister) i løpet av det aktuelle året.

Ambulant kontakt i poliklinikk HF/private foretak: Enhver kontakt som finner sted utenfor institusjonen unntatt telefonkontakter (Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller særkode/prosedyre B0015, B0016 og IEAD00).

Telefon-eller videokontakt i poliklinikk HF/private foretak: Enhver telefon/videokontakt med pasient, ledsager eller samarbeidspart (Indirekte aktivitet: Telefon/video (7,8,11,12,13,17,18) og Telefonmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten (71), Sted for aktivitet: Telemedisinsk behandling (3 og 6), Kontakttype: Video ISF (6), telefon ISF (7) eller særkode/prosedyre B0010, B0011 og WPBA20).

Konsultasjon ved poliklinikk HF/private foretak: Behandling som finner sted ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1).

Kontakt hos avtalespesialist: Behandling som finner sted hos psykologspesialist eller psykiater innen avtalespesialistordningen i psykisk helsevern.

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

 

Relevante lenker 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024