Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – pasienter i behandling, bostedsområder

Her finner du informasjon om geografisk fordeling og aldersfordelingen for pasienter som har vært i kontakt med psykisk helsevern. Pasientene er gruppert i tre grupper: døgnpasienter, pasienter kun i poliklinikken og evt. hos avtalespesialist og pasienter som kun har vært hos avtalespesialist det aktuelle året.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). NKS Østbytunet behandlingssenter mangler rapportering for 2018-2020. Crux Bergfløtt mangler døgnaktivitet i 2019-2020, Manifestsentrets aktivitet innen psykisk helsevern kan ikke identifiseres tilfredsstillende i 2019. WeCare Omsorg AS har mangelfull innrapportering i 2022 og skillet mellom psykisk helsevern og TSB er uklart i innrapporterte data. Enhet for rus og psykiatri ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern

Pasienter i psykiske helsevern tilbys behandling i form av øyeblikkelig hjelp-innleggelse eller annen innleggelse ved et døgntilbud eller kontakt med en poliklinikk. I og med at de aller fleste døgnpasientene også har en poliklinisk kontakt i forbindelse med innleggelsen, skiller vi i figurene mellom pasienter som har vært innlagt for døgnbehandling og pasienter som kun mottar poliklinisk tilbud, dagtilbud og eventuelt i behandling hos avtalespesialist i løpet av samme år. Avtalespesialistenes tilbud synliggjøres i figurene ved pasienter som kun har vært i behandling hos avtalespesialist uten ytterligere kontakt med helseforetak eller private foretak samme år. På nettsidene er følgende indikatorer presentert:

Pasienter i døgnbehandling: Pasienter som har vært innlagt ved døgnavdeling innen psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter kun i poliklinikk HF/foretak: Pasienter som kun har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i poliklinikk HF/private foretak: Pasienter som har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i HF/foretak: Pasienter som har vært i kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter hos avtalespesialist: Pasienter som har vært i behandling hos avtalespesialister innen psykisk helsevern (privatpraktiserende psykiatere eller psykologspesialister) i løpet av det aktuelle året.

Pasienter totalt i psykisk helsevern: Pasienter som har vært i kontakt med psykisk helsevern; HF, private foretak eller privatpraktiserende avtalespesialist, i løpet av det aktuelle året.

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. 

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024