Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – pasienter i behandling (0-17 år), bostedsområder

Her finner du statistikk som omhandler barn og unges bruk av tjenester i psykisk helsevern. Siden viser omfang av pasienter (0-17 år) som var i kontakt med psykisk helsevern i løpet av 2022, og pasientrater etter type behandling (poliklinisk behandling, døgnbehandling, behandling hos avtalespesialister). Geografiske variasjoner i bruk av tjenester belyses ved pasientrater på regionalt nivå og etter pasientenes bostedsområder (opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern).

Resultater

Nasjonal utvikling

I løpet av 2022 var om lag 63 000 barn og unge (0-17 år) i kontakt med psykisk helsevern. Nasjonalt utgjorde bruken av psykisk helsevern 57 pasienter per 1000 innbyggere i aldersgruppen 0-17 år i 2022. Det var en vekst på fem prosent sammenlignet med 2021. Sammenlignet med 2019 var veksten på 21 prosent. Veksten de siste årene var primært knyttet til pasienter som mottok poliklinisk behandling. Når det gjaldt døgnbehandling var pasientraten i 2022 11% prosent høyere sammenlignet med før pandemien til tross for en nedgang siste år. Døgnbehandling ble tilbudt 3 prosent av barn og unge som var i behandling i psykisk helsevern.

Geografiske forskjeller

Det var flere barn og unge i behandling i psykisk helsevern i 2022 sammenlignet med året før. Dette gjaldt i alle regionene unntatt i Nord.  Regionen hadde imidlertid høyere pasientrate sammenlignet med de øvrige regionene i utgangspunktet, og bostedsområdene i Nord hadde pasientrater over landsgjennomsnittet i hele perioden 2019-2022.

I Midt-Norge var det vekst i pasientraten det siste året med unntak av Møre- og Romsdal hvor det var nedgang på en prosent i pasientraten i løpet av 2022. Den største veksten siden 2019 hadde Nord-Trøndelag som også hadde en pasientrate over landsgjennomsnittet gjennom hele perioden 2019-2022.

I Vest hadde alle områdene en vekst i pasientraten for barn og unge i psykisk helsevern siden 2019. Den største veksten hadde Bergen-området. Helse Førde hadde en pasientrate som lå over gjennomsnittet for regionen gjennom hele perioden 2019-2022.

Det var vekst i pasientraten for barn og unge ved alle bostedsområdene i Sør-Øst. Den laveste veksten hadde Sørlandet og Vestfold, mens AHUS-området hadde den høyeste veksten i pasientrate. Til tross for den høye veksten for AHUS-området, lå område lavere enn landsgjennomsnittet gjennom hele perioden 2019-2022. Områdene med de høyeste pasientratene var Telemark og Vestfold, og områdene lå over landsgjennomsnittet gjennom 2019-2022. Bidraget fra avtalespesialistene var spesielt viktig i Telemark.

Figur 1 viser regionale resultater for bruk av psykisk helsevern for pasienter i aldersgruppen 0-17 år og i figur 2 er resultater per bostedsområdene presentert for årene 2019 og 2022. Figurene viser pasienter per innbyggere 0-17 år for det aktuelle området og aktuelt år.

Bilde13.jpg
Figur 1 Barn og unge i psykisk helsevern. Bostedsregion 2019-2022.
 
Bilde17.png
Figur 2 Barn og unge i psykisk helsevern. Bostedsområde 2019 og 2022.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort gjennom SAMDATA konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). NKS Østbytunet behandlingssenter mangler rapportering for 2018-2020. Crux Bergfløtt mangler døgnaktivitet i 2019-2020, Manifestsentrets aktivitet innen psykisk helsevern kan ikke identifiseres tilfredsstillende i 2019. WeCare Omsorg AS har mangelfull innrapportering i 2022 og skillet mellom psykisk helsevern og TSB er uklart i innrapporterte data. Enhet for rus og psykiatri ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern

Pasienter i psykiske helsevern tilbys behandling i form av øyeblikkelig hjelp-innleggelse eller annen innleggelse ved et døgntilbud eller kontakt med en poliklinikk. I og med at de aller fleste døgnpasientene også har en poliklinisk kontakt i forbindelse med innleggelsen, skiller vi i figurene mellom pasienter som har vært innlagt for døgnbehandling og pasienter som kun mottar poliklinisk tilbud, dagtilbud og eventuelt i behandling hos avtalespesialist i løpet av samme år. Avtalespesialistenes tilbud synliggjøres i figurene ved pasienter som kun har vært i behandling hos avtalespesialist uten ytterligere kontakt med helseforetak eller private foretak samme år. På nettsidene er følgende indikatorer presentert:

Pasienter i døgnbehandling: Pasienter som har vært innlagt ved døgnavdeling innen psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter kun i poliklinikk HF/foretak: Pasienter som kun har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i poliklinikk HF/private foretak: Pasienter som har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i HF/foretak: Pasienter som har vært i kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter hos avtalespesialist: Pasienter som har vært i behandling hos avtalespesialister innen psykisk helsevern (privatpraktiserende psykiatere eller psykologspesialister) i løpet av det aktuelle året.

Pasienter totalt i psykisk helsevern: Pasienter som har vært i kontakt med psykisk helsevern; HF, private foretak eller privatpraktiserende avtalespesialist, i løpet av det aktuelle året.

Innleggelser: Nye pasientopphold som ikke er en direkte videreføring av tidligere døgnbehandling ved samme eller annen behandlingsenhet.

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser: Nytt pasientopphold hvor det er angitt hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling eller ved poliklinisk kontakt samme dag.

Elektive innleggelser: Nytt pasientopphold uten hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling.

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024