Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – pasienter i behandling (18 år og eldre), bostedsområder

Her finner du statistikk som viser voksnes bruk av tjenester i psykisk helsevern. Det presenteres omfang av pasienter (18 år+) som var i kontakt med psykisk helsevern i løpet av 2022, og pasientrater etter type behandling (poliklinisk behandling, døgnbehandling, behandling hos avtalespesialister). Geografiske variasjoner i bruk av tjenester belyses ved pasientrater på regionalt nivå og etter pasientenes bostedsområder (opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern).

Resultatet

Nasjonal utvikling

I løpet av 2022 var i overkant av 213 500 voksne (18 år og eldre) i kontakt med psykisk helsevern. Nasjonalt utgjorde befolkningens bruk av denne spesialisthelsetjenesten 48 pasienter per 1000 innbyggere i 2022. Det var tre prosent flere pasienter sammenlignet med 2021, men når man tok hensyn til befolkningsendringen utgjorde økningen en prosent på landsbasis. Sammenlignet med 2019 var veksten på fire prosent. Veksten var knyttet til pasienter som kun mottok behandling i poliklinikken og pasientraten i 2022 lå over nivået før pandemien. Når det gjaldt døgnbehandling var pasientraten lavere sammenlignet med før pandemien til tross for flere døgnpasienter de siste årene.

Geografiske forskjeller

Det var vekst i antall pasienter i alle regioner siste år og den største veksten hadde Vest og Nord. Veksten var primært knyttet til pasienter i poliklinisk behandling i foretakene, men i Nord var det også vekst for pasienter i døgnbehandling. I tillegg var det vekst hos avtalespesialistene både i Midt-Norge og i Nord. Sammenlignet med 2019 var veksten knyttet til pasienter i poliklinisk behandling i alle regionene og særlig gjaldt dette pasienter som ikke var i døgnbehandling samme år.  

Det var også vekst på bostedsområdenivå med unntak av Diakonhjemmet og Helgeland som hadde lavere pasientrate i 2022 sammenlignet med før pandemien. 

I Midt-Norge hadde Møre- og Romsdal en nedgang i døgnpasientraten, mens St.Olavs-området hadde en vekst i pasientraten for pasienter som med kun poliklinisk tilbud.

I Nord var det en nedgang i døgnpasientraten i Finnmark, mens pasientraten økte når det gjaldt pasienter som kun mottok poliklinisk behandling. I Helgeland var nedgangen samlet sett knyttet til både døgnpasienter og poliklinisk pasienter.  

Områdene i Vest, med unntak av Førde-området, hadde en nedgang i døgnpasientrate, mens pasienter som kun mottok poliklinisk tilbud økte i alle områdene. 

Figur 1 viser regionale resultater for bruk av psykisk helsevern for pasienter i aldersgruppen 18 år og eldre og i figur 2 er resultater per bostedsområdene presentert for årene 2019 og 2022. Figurene viser pasienter per voksne innbyggere for det aktuelle området og år.

Bilde8.PNG
​ ​ Figur 1 Voksne pasienter i psykisk helsevern. Bostedsregion 2019-2022. ​ ​ ​
Bilde12.png
​ Figur 2 Voksne pasienter i psykisk helsevern. Bostedsområde 2019 og 2022 ​

De regionale forskjellene i pasientrater var kjennetegnet ved at Midt-Norge hadde en større pasientgruppe som kun mottar poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern. Videre hadde regionen i mindre grad pasienter som bare går i behandling hos avtalespesialister. Også i Nord var det lave pasientrater for behandling kun hos avtalespesialist samtidig som flere fra regionen mottok døgnbehandling sammenlignet med de øvrige regionene. Samlet sett var det små forskjeller mellom regionene med hensyn til andel av befolkningen som mottok tilbud fra psykisk helsevern.

Oversikten for bostedsområdene synliggjør forskjellene innad i regionene. Mens det var relativt små forskjeller i pasientratene for døgnbehandling, bidro variasjonen i kun poliklinisk tilbud til forskjeller i pasientrater. Lovisenberg hadde en større andel av befolkningen i poliklinisk behandling ved poliklinikkene og hos avtalespesialistene sammenlignet med øvrige bostedsområder; både i og utenfor regionen.  Videre hadde St.Olav og Finnmark også en høy andel av befolkningen i poliklinisk behandling som bidro til høyere pasientrater sammenlignet med landet totalt sett. Omfanget av avtalespesialistbehandling for pasienter bosatt i OUS-området og Bergen bidro til pasientrater over landsgjennomsnittet for disse områdene.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern for voksne i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). Crux Bergfløtt mangler døgnaktivitet i 2019-2020, Manifestsentrets aktivitet innen psykisk helsevern kan ikke identifiseres tilfredsstillende i 2019. WeCare Omsorg AS har mangelfull innrapportering i 2022 og skillet mellom psykisk helsevern og TSB er uklart i innrapporterte data. Enhet for rus og psykiatri ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern

Pasienter i psykiske helsevern tilbys behandling i form av øyeblikkelig hjelp-innleggelse eller annen innleggelse ved et døgntilbud eller kontakt med en poliklinikk. I og med at de aller fleste døgnpasientene også har en poliklinisk kontakt i forbindelse med innleggelsen, skiller vi i figurene mellom pasienter som har vært innlagt for døgnbehandling og pasienter som kun mottar poliklinisk tilbud, dagtilbud og eventuelt i behandling hos avtalespesialist i løpet av samme år. Avtalespesialistenes tilbud synliggjøres i figurene ved pasienter som kun har vært i behandling hos avtalespesialist uten ytterligere kontakt med helseforetak eller private foretak samme år. På nettsidene er følgende indikatorer presentert:

Pasienter i døgnbehandling: Pasienter som har vært innlagt ved døgnavdeling innen psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter kun i poliklinikk HF/foretak: Pasienter som kun har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i poliklinikk HF/private foretak: Pasienter som har vært i poliklinisk kontakt eller dagbasert kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter i HF/foretak: Pasienter som har vært i kontakt med HF-ene eller de private foretakene i psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Pasienter hos avtalespesialist: Pasienter som har vært i behandling hos avtalespesialister innen psykisk helsevern (privatpraktiserende psykiatere eller psykologspesialister) i løpet av det aktuelle året.

Pasienter totalt i psykisk helsevern: Pasienter som har vært i kontakt med psykisk helsevern; HF, private foretak eller privatpraktiserende avtalespesialist, i løpet av det aktuelle året.

Innleggelser: Nye pasientopphold som ikke er en direkte videreføring av tidligere døgnbehandling ved samme eller annen behandlingsenhet.

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser: Nytt pasientopphold hvor det er angitt hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling eller ved poliklinisk kontakt samme dag.

Elektive innleggelser: Nytt pasientopphold uten hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling.

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 03.05.2024