Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern – døgnbehandling, bostedsområder

Her finner du informasjon om geografisk fordeling av døgnpasienter, innleggelser etter hastegrad (planlagt og øyeblikkelig hjelp) og aldersfordelingen i bruken av døgntilbudet innen psykisk helsevern.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern for voksne i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). NKS Østbytunet behandlingssenter mangler rapportering for 2018-2020.  Crux Bergfløtt mangler døgnaktivitet i 2019-2020, Manifestsentrets aktivitet innen psykisk helsevern kan ikke identifiseres tilfredsstillende i 2019. WeCare Omsorg AS har mangelfull innrapportering i 2022 og skillet mellom psykisk helsevern og TSB er uklart i innrapporterte data. Enhet for rus og psykiatri ved Nordlandssykehuset kan ikke identifiseres i pasientdata og ligger i TSB i 2019-2022.

Indikatorene som viser bruken av døgntilbudet innen psykisk helsevern

Pasienter i døgnbehandling: Pasienter som har vært innlagt ved døgnavdeling innen psykisk helsevern i løpet av det aktuelle året.

Innleggelser: Nye pasientopphold som ikke er en direkte videreføring av tidligere døgnbehandling ved samme eller annen behandlingsenhet.

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser: Nytt pasientopphold hvor det er angitt hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling eller ved poliklinisk kontakt samme dag.

Elektive innleggelser: Nytt pasientopphold uten hastegrad øyeblikkelig hjelp ved innleggelse til døgnbehandling.

Bostedsområder

Bostedsområdene er definert ved kommunene i opptaksområdet for foretak med områdeansvar innen psykisk helsevern. Befolkningsgrunnlaget for bostedsområdene er basert på folketall etter kommuner og bydeler per 1.januar påfølgende år (SSB). Bruken av spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern angis ved rater slik at volumet av pasienter som bruker helsetjenestene for en valgt gruppe relateres til befolkningsgrunnlaget i samme gruppe. Ratene er angitt per 1 000 innbyggere i den aktuelle befolkningsgruppen.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024