Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern for voksne – poliklinisk aktivitet, behandlingssted

Her finner du informasjon om utviklingen i polikliniske aktivitet i helseforetakene i tjenestene for voksne siste fem år. Nettsiden viser omfang av polikliniske kontakter per år, andel etter type kontakt (ambulant, ACT-team, møte med annen tjeneste, fysisk trening, nettbasert behandling) og kontaktprofiler per helseforetak (ambulant kontakt, telefon eller video-kontakter, individuell konsultasjon, par/familie konsultasjon, gruppekonsultasjon, møte med annen tjeneste) fordelt på helseforetak og private foretak.

Resultater

Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for voksne har gått ned i løpet av 2021-2022. Nedgangen var knyttet til telefon/video-kontakter, men omfanget av denne typen kontakter lå fremdeles høyere sammenlignet med 2019. Nedgangen i telefon- og videokontakter det siste året fant sted i alle regionene.

Ser vi bort fra telefon- og videokontakter var det en vekst på 9 prosent i polikliniske kontakter siste år. Veksten i 2022 fant sted i alle regionene og i Vest og Nord var poliklinisk aktivitet i 2022 høyere sammenlignet med 2019, mens Sør-Øst og Midt-Norge fremdeles lå lavere.

Veksten var knyttet til ambulant virksomhet og gruppebehandling ved institusjonene det siste året. Vest hadde en stor økning i ambulante kontakter og i tillegg flere par-/familie-/gruppebehandling og samarbeidsmøter på egen institusjon i 2022 sammenlignet med året før. Sør-Øst og Nord hadde også økt omfanget av ambulante kontakter og gruppebehandlinger i løpet av det siste året. Midt-Norge hadde vekst innen individual- og gruppebehandling lokalisert ved institusjonene. I løpet av 2019 til 2022 hadde alle regioner, unntatt Sør-Øst, en vekst i samarbeidsmøter med annen tjeneste avholdt ved institusjon, mens Sør-Øst og Nord hadde en vekst i ambulante kontakter i samme periode.

Polikliniske kontakter ved helseforetakene og de private foretakene i løpet av perioden 2019-2022, er presentert i tabell 1.

Tabell 1 Antall polikliniske kontakter ved helseforetak/private foretak.
Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)Antall polikliniske kontakter
2019202020212022Prosent endring 2019-22Prosent endring 2021-22
Sør-Øst10501901086969112106611036035-2
Vest35127634975536258836883052
Midt-Norge2696442703192846292809424-1
Nord151305155278171396174159152
Totalt18224191862323193968419275486-1

Volumet av polikliniske kontakter påvirkes av profilen i det polikliniske tilbudet. Telefon- og videokontakter er i all hovedsak mindre ressurskrevende sammenlignet med ambulant tilbud hvor behandlere drar ut fra institusjonen og oppsøker pasienten eller samarbeidende instanser for å avholde møter og samtaler relevant for behandlingsforløpet. Profilen i figur 1 gir et inntrykk av forskjeller i det polikliniske tilbudet i regionene.

GrafTSB4.png
Figur 1 Profilen i det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern for voksne.

Samlet sett utgjorde telefon- og videokontakter en fjerdedel av den polikliniske virksomheten i 2022. I Vest og Midt-Norge utgjorde omfanget bare en femtedel og regionene lå dermed lavest med hensyn bruk av telefon- og videokontakter. I Sør-Øst og Vest utgjorde gruppebehandling en større andel av den polikliniske virksomheten sammenlignet med Midt-Norge og Nord i 2022.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort innen SAMDATA-konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern for voksne i perioden 2018-2022 ved helseforetak og private foretak med driftsavtale/avtaleplasser. Regiontallene er basert på helseforetakenes tilknytningsregion, mens bidraget fra de private foretakene er fordelt i henhold til pasientens bostedsregion. Resultater for helseforetakene og de private foretakene er tilgjengelig på våre nettsider.

Definisjoner

Profilen i det polikliniske tilbudet inneholder følgende grupper:

Kontaktene er klassifisert i henhold til omsorgsnivå (poliklinikk eller dagbehandling), øvrige attributter i gjeldende versjon av NPR-meldingen og informasjon fra gjeldene kodeverk (særkoder eller NCMP). Kontaktene er gruppert med mål om å synliggjøre profilen i behandlingstilbudet. Klassifiseringen grupperer konsultasjonene i tre hovedgrupper: Konsultasjoner som foregår utenfor institusjonen, konsultasjoner av type telefon/videokontakt med pasient eller andre parter relevant for pasientbehandlingen og til slutt konsultasjonene som finner sted ved institusjonen og som forutsetter at pasienten møter opp til avtalt tid. 

Ambulant kontakt: Enhver kontakt som finner sted utenfor institusjonen unntatt telefonkontakter (Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller særkode/prosedyre B0015, B0016 og IEAD00).

Telefon-eller videokontakt: Enhver telefon/videokontakt med pasient, ledsager eller samarbeidspart (Indirekte aktivitet: Telefon/video (7,8,11,12,13,17,18) og Telefonmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten (71), Sted for aktivitet: Telemedisinsk behandling (3 og 6), Kontakttype: Video ISF (6), telefon ISF (7) eller særkode/prosedyre B0010, B0011 og WPBA20).

Individuell konsultasjon: Ordinær individualbehandling ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) og Aktivitetstype: Individualbehandling (1)).

Par/familie/gruppe-konsultasjon: Konsultasjon i form av parsamtaler eller samtaler med familien ved institusjonen eller gruppebehandling ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) i kombinasjon med Aktivitetstype: Parbehandling (2), Familiebehandling (3), Gruppebehandling (4) eller B0013/B0014/ZWWA30/IBBA20/IBBB20/IBBD20/IBBE20/ IBBA15/IBBB15/IBBD15/IBBH15).

Møte med annen tjeneste: Samarbeidsmøter med annen tjeneste ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) i kombinasjon med B0009/B0010/WPBA10/WPBA15/WPBA20 eller Indirekte aktivitet: Samarbeid med annet helsepersonell (2), Samarbeid med førstelinjetjenesten (22) og Samarbeid med annen tjeneste (23).

Annet kontakt: Annen type kontakt i pasientbehandlingen ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) og Aktivitetstype: Annet (5), Miljøterapi (6) Nettverksterapi (7) Fysisk trening (8)).

Andel kontakter er beregnet for følgende kategorier hvor kontaktene er identifisert på følgende måte:

A: Ambulant virksomhet: Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller B0015/B0016/IEAD00.

B: ACT-team: B0016/IEAD00.

C: Møte med annen tjeneste: Indirekte aktivitet: Samarbeid med annet helsepersonell/annen tjeneste (2,22,23) og Telefonmøte med førstelinjetjenesten (71) eller B0009/B0010/ WPBA10/WPBA15/ WPBA20.

D: Fysisk trening: Aktivitetstype: Fysisk trening (8) eller B0018/OBAB00.

E: Nettbasert behandling: Indirekte aktivitet: E-post, tele/videokonferanse (6,8) eller B0017/IEAB20.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024