Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern for barn og unge – poliklinisk aktivitet, behandlingssted

Her finner du informasjon om utviklingen i polikliniske aktivitet i helseforetakene i tjenestene for barn og unge siste fem år. Nettsiden viser omfang av polikliniske kontakter per år, andel etter type kontakt (ambulant, ACT-team, møte med annen tjeneste, fysisk trening, nettbasert behandling) og kontaktprofiler per helseforetak (ambulant kontakt, telefon eller video-kontakter, individuell konsultasjon, par/familie konsultasjon, gruppekonsultasjon, møte med annen tjeneste) fordelt på helseforetak og private foretak.

Resultater

Antall polikliniske kontakter i psykisk helsevern for barn og unge gikk ned i løpet av 2021-2022. Den største nedgangen var knyttet til telefon/video-kontakter, men omfanget av kontakter lå fremdeles høyere sammenlignet med 2019. Nedgangen i telefon- og videokontakter det siste året fant sted i alle regionene.

Ser vi bort fra telefon- og videokontakter var det en vekst på 7 prosent i polikliniske kontakter siste år. Veksten i 2022 hadde alle regionene unntatt Nord som hadde en nedgang på fem prosent i antall polikliniske kontakter. Sammenligner vi siste år med 2019 hadde både Sør-Øst, Vest og Midt-Norge et høyere aktivitetsnivå, mens Nord hadde færre polikliniske kontakter til denne målgruppen. Veksten i polikliniske kontakter eksklusive telefon- og videokontakter utgjorde samlet sett 11 prosent i løpet av 2019-2022.

Veksten det siste året var knyttet til både ambulant virksomhet og behandling ved institusjonene. Både Sør-Øst og Vest hadde en vekst i ambulante kontakter og par-/familiebehandling og samarbeidsmøter på egen institusjon i 2022 sammenlignet med året før. Midt-Norge hadde også vekst innen ambulant virksomhet i tillegg til gruppebehandling og samarbeidsmøter på egen institusjon. I Nord var det nedgang for alle konsultasjonskategoriene, unntatt for gruppebehandling.

I løpet av 2019 til 2022 hadde alle regioner hatt en nedgang i ambulante kontakter og vekst i antall individualsamtaler. Kun Midt-Norge hadde økt tilbudet innen par/familiebehandling i løpet av disse årene. Alle regionene unntatt Nord hadde økt antall samarbeidsmøter med annen tjeneste siden 2019. 

Polikliniske kontakter ved helseforetakene og de private foretakene i løpet av perioden 2019-2022, er presentert i tabell 1.

Tabell 1 Antall polikliniske kontakter ved helseforetak/private foretak.
Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)Antall polikliniske kontakter
2019202020212022Prosent endring 2019-22Prosent endring 2021-22
Sør-Øst47516851982356454056074618-1
Vest182694192750213384214918181
Midt-Norge93703100961114431117197252
Nord826148751590005835681-7
Totalt83417990104998236097642917-1

Volumet av polikliniske kontakter påvirkes av profilen i det polikliniske tilbudet. Telefon- og videokontakter er i all hovedsak mindre ressurskrevende sammenlignet med ambulant tilbud hvor behandlere drar ut fra institusjonen og oppsøker pasienten eller samarbeidende instanser for å avholde møter og samtaler relevant for behandlingsforløpet. Profilen i figur 1 gir et inntrykk av forskjeller i det polikliniske tilbudet i regionene.

bilde2.PNG
​ ​ Figur 1 Profilen i det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge. ​ ​

Samlet sett utgjorde telefon- og videokontakter 28 prosent av den polikliniske virksomheten i 2022. I Vest utgjorde omfanget om lag en fjerdedel og regionen lå dermed lavest med hensyn andel telefon- og videokontakter i det polikliniske tilbudet i 2022. I Sør-Øst og Midt-Norge utgjorde telefon- og videokontakter om lag 30 prosent av de polikliniske kontaktene. I Midt-Norge og Nord var om lag halvparten av de polikliniske kontaktene individuell kontakt med pasienten og hadde en høyere andel sammenlignet med de øvrige regionene. Polikliniske kontakter knyttet til pasientens familie utgjorde en større andel av kontaktene i Sør-Øst sammenlignet med kontaktene i psykisk helsevern for barn og unge i de øvrige regionene.

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort gjennom SAMDATA konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). NKS Østbytunet behandlingssenter mangler rapportering for 2018-2020.Regiontallene er basert på helseforetakenes tilknytningsregion, mens bidraget fra de private foretakene er fordelt i henhold til pasientens bostedsregion. Resultater for helseforetakene og de private foretakene er tilgjengelig på våre nettsider hvor man også finner definisjonen av de ulike kategoriene av polikliniske kontaktene.

Definisjoner

Profilen i det polikliniske tilbudet inneholder følgende grupper:

Kontaktene er klassifisert i henhold til omsorgsnivå (poliklinikk eller dagbehandling), øvrige attributter i gjeldende versjon av NPR-meldingen og informasjon fra gjeldene kodeverk (særkoder eller NCMP). Kontaktene er gruppert med mål om å synliggjøre profilen i behandlingstilbudet. Klassifiseringen grupperer konsultasjonene i tre hovedgrupper: Konsultasjoner som foregår utenfor institusjonen, konsultasjoner av type telefon/videokontakt med pasient eller andre parter relevant for pasientbehandlingen og til slutt konsultasjonene som finner sted ved institusjonen og som forutsetter at pasienten møter opp til avtalt tid. 

Ambulant kontakt: Enhver kontakt som finner sted utenfor institusjonen unntatt telefonkontakter (Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller særkode/prosedyre B0015, B0016 og IEAD00).

Telefon-eller videokontakt: Enhver telefon/videokontakt med pasient, ledsager eller samarbeidspart (Indirekte aktivitet: Telefon/video (7,8,11,12,13,17,18) og Telefonmøte (om pasient) med førstelinjetjenesten (71), Sted for aktivitet: Telemedisinsk behandling (3 og 6), Kontakttype: Video ISF (6), telefon ISF (7) eller særkode/prosedyre B0010, B0011 og WPBA20).

Individuell konsultasjon: Ordinær individualbehandling ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) og Aktivitetstype: Individualbehandling (1)).

Par/familie/gruppe-konsultasjon: Konsultasjon i form av parsamtaler eller samtaler med familien ved institusjonen eller gruppebehandling ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) i kombinasjon med Aktivitetstype: Parbehandling (2), Familiebehandling (3), Gruppebehandling (4) eller B0013/B0014/ZWWA30/IBBA20/IBBB20/IBBD20/IBBE20/ IBBA15/IBBB15/IBBD15/IBBH15).

Møte med annen tjeneste: Samarbeidsmøter med annen tjeneste ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) i kombinasjon med B0009/B0010/WPBA10/WPBA15/WPBA20 eller Indirekte aktivitet: Samarbeid med annet helsepersonell (2), Samarbeid med førstelinjetjenesten (22) og Samarbeid med annen tjeneste (23).

Annet kontakt: Annen type kontakt i pasientbehandlingen ved institusjonen (Sted for aktivitet: På egen institusjon (1) og Aktivitetstype: Annet (5), Miljøterapi (6) Nettverksterapi (7) Fysisk trening (8)).

Andel kontakter er beregnet for følgende kategorier hvor kontaktene er identifisert på følgende måte:

A: Ambulant virksomhet: Sted for aktivitet: Hos ekstern instans (2), Hjemme hos pasienten (4), Annet ambulant sted (5) og Annet sted (9) eller B0015/B0016/IEAD00.

B: ACT-team: B0016/IEAD00.

C: Møte med annen tjeneste: Indirekte aktivitet: Samarbeid med annet helsepersonell/annen tjeneste (2,22,23) og Telefonmøte med førstelinjetjenesten (71) eller B0009/B0010/ WPBA10/WPBA15/ WPBA20.

D: Fysisk trening: Aktivitetstype: Fysisk trening (8) eller B0018/OBAB00.

E: Nettbasert behandling: Indirekte aktivitet: E-post, tele/videokonferanse (6,8) eller B0017/IEAB20.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

 

 

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 10.05.2024