Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helsevern for barn og unge – døgnbehandling og forløp etter utskrivning, behandlingssted

Her finner du informasjon om døgnbehandling for barn og unge i helseforetakene siste fem år. Nettsiden viser utvikling i omfang av innleggelser og utskrivninger fra psykisk helsevern, andel ø-hjelpsinnleggelser og forløp etter utskrivning fra døgnbehandling, fordelt på helseforetak og private foretak. Nettsiden viser også fordeling av utskrivningsdiagnose for døgnpasienter per år i femårsperioden.

Resultater

Øyeblikkelig hjelp- innleggelser

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser utgjorde 68 prosent av innleggelsene i psykisk helsevern for barn og unge i 2022 og andelen lå 10 prosentpoeng over nivået før pandemien. Antall innleggelser totalt i psykisk helsevern for barn og unge var høyere i 2022 sammenlignet med 2019, men veksten fra 2020 og 2021 ble ikke videreført i 2022.

Utviklingen i antall innleggelser i perioden 2019-2022 var knyttet til en tydelig økning i antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser både i 2020 og 2021, etterfulgt av en svakere vekst i 2022. For elektive innleggelser var det en liten nedgang i 2020, en tydelig vekst i 2021 som igjen ble avløst av en nedgang siste år. Sammenlignet med 2019 var det flere antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser (56 prosent) og elektive innleggelser (1 prosent) på nasjonalt nivå i 2022.  

Noen regioner hadde en utvikling forskjellig fra den nasjonale utviklingen i løpet av perioden 2019-2022. Økningen i antall øyeblikkelig hjelp-Innleggelser i 2020 og 2021 fant sted i alle regionene. I Sør-Øst ble veksten avløst av en nedgang i øyeblikkelig-hjelp-innleggelser siste år. Regionen lå allikevel 23 prosent over 2019-nivået når det gjaldt innleggelser totalt.

I Vest var det en sterk økning i antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser samtidig med en årlig nedgang i antall elektive innleggelser gjennom hele perioden 2019-2022. I 2022 lå regionen 40 prosent over nivået i 2019.  

I Midt-Norge var det vekst i elektive innleggelser også i 2022 og regionen hadde den største økningen i antall innleggelser totalt (50 prosent) sammenlignet med nivået før pandemien.

I Nord var veksten i øyeblikkelig hjelp-innleggelser størst i 2020 og i løpet av 2022 hadde regionen en nedgang i øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Samlet sett lå regionen 28 prosent høyere sammenlignet med situasjonen før pandemien.

Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved helseforetak og private foretak i løpet av perioden 2019-2022, er presentert i tabell 1. Helseforetakene er fordelt etter tilknytningsregion og pasientene behandlet ved private foretak er fordelt etter bostedsregion. Omfanget av innleggelser ved private foretak utgjør 167 innleggelser i Sør-Øst i 2022. I de øvrige regionene er det svært få innleggelser ved private foretak.

Tabell 1 Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved helseforetak og private foretak.
Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser (prosent)Innleggelser ved HF/private foretak
2019202020212022Antall 2022Prosent endring 2019-22Prosent endring 2020-22Prosent endring 2021-22
Helse Sør-Øst60666364147023,225,5-6,2
Helse Vest55597174111340,029,63,7
Helse Midt-Norge6270737471850,233,011,8
Helse Nord5462605951128,410,6-6,9
Totalt58646668381233,125,7-0,5

Varigheten av døgnbehandlingen

Døgntilbudet i psykisk helsevern tilbys ved helseforetakene og ved private foretak med driftsavtale med RHF Sør-Øst. Varigheten av døgnbehandlingen ved helseforetakene og ved private foretakene er presentert i tabell 2.

Tabell 2 Varigheten av avsluttet døgnbehandlingen ved helseforetak og private foretak.

Tilknytningsregion (helseforetak) og pasientens bostedsregion (private foretak)

2019

2022

Median dager

Trimpunkt (estimert 95 prosentil)

Utskrivninger

Median dager

Trimpunkt (estimert 95 prosentil)

Utskrivninger

HF

Helse Sør-Øst

5

69,5

1146

4

58,5

1299

Helse Vest

6

57,0

778

3

23,5

1112

Helse Midt-Norge

6

42,0

479

4

25,8

716

Helse Nord

11,5

88,0

392

9

62,0

506

Totalt

6

59,5

2795

4

41,0

3633

Private foretak inkl FBV

Helse Sør-Øst

240

720

56

86

255

170

Helse Vest

-

-

-

-

-

-

Helse Midt-Norge

-

-

-

-

-

-

Helse Nord

-

-

-

-

-

-

Totalt

237

720

60

88

255

171

Totalt

6

60

2855

4

46

3804

Varigheten av døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge hadde samlet sett en varighet på 6 dager (median dager) i 2019 og i 2022 var varigheten redusert til 4 dager. Dette betyr at halvparten av døgnbehandlingene var avsluttet i løpet av 4 dager i 2022. Når det gjelder lengre behandling innen døgntilbudet i psykisk helsevern for barn og unge ble fem prosent av døgnoppholdene avsluttet etter 46 dager i 2022 som er 14 dager kortere sammenlignet med 2019. Nedgangen i varighet må delvis ses i sammenheng med økningen i øyeblikkelig hjelp-innleggelser, som i all hovedsak er av kortere enn planlagte døgnopphold. I Nord var median varighet av døgnbehandlingen lengre samtidig som andel øyeblikkelig-hjelp innleggelser var lavere enn i de øvrige regionene.

Døgnbehandlingene ved de private foretakene i Sør-Øst hadde for øvrig også kortere median varighet i 2022 (86 dager) når vi sammenlignet med 2019 (240 dager). 

Innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV)[1] kunne HELFO-godkjente private foretak tilby utvalgte døgnbaserte behandlingstjenester innen psykisk helsevern for barn og unge. Institusjoner innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) hadde på det meste 8 utskrivninger (2019) i løpet av perioden 2018-2022.

Forløp i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning

Figur 1 viser kontakt med psykisk helsevern og TSB etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge. Samlet sett var 10 prosent av døgnbehandlingene uten ny kontakt med disse tjenestene i løpet av den første måneden etter avsluttet døgnbehandling. I alt 64 prosent hadde kun en poliklinisk kontakt i løpet av disse dagene. I alt 20 prosent av utskrivningene ble etterfulgt av reinnleggelse, mens 6 prosent ble gjeninnlagt uten at det dreide seg om behov for øyeblikkelig hjelp. Det var en høyere forekomst av reinnleggelser i 2022 sammenlignet med tidligere år i alle regionene, unntatt i Sør-Øst.  

Graf døgn.png
Figur 1 Forløp ila 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling ved helseforetak og private foretak.

Figur 2 viser poliklinisk kontakt med psykisk helsevern og TSB i løpet av 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og unge. Samlet sett hadde 85 prosent av de utskrevne pasientene en poliklinisk kontakt etter utskrivningen fra døgnbehandling i 2022. Det var i større grad poliklinisk kontakt etter utskrivning for pasientene i Vest sammenlignet med pasientene i Midt-Norge og Nord. Bidraget fra avtalespesialistene var lite i denne sammenhengen.

GrafDøgn2.png
Figur 2 Poliklinisk kontakt ila 30 dager etter utskrivning fra døgnbehandling ved helseforetak og private foretak.​​​

Om SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser om utviklingen og forskjellene i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, kapasitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA.

Datagrunnlag og definisjoner

Datakilde

Datakilde for denne statistikken er innrapporterte pasientdata til Norsk pasientregister (NPR) tilgjengeliggjort gjennom SAMDATA konsesjonen. Datagrunnlaget omfatter aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge i perioden 2018-2022 ved helseforetak, private foretak med driftsavtale/avtaleplasser samt private foretak med rapportert aktivitet innen ordningen fritt behandlingsvalg (FBV). NKS Østbytunet behandlingssenter mangler rapportering for 2018-2020.

Definisjoner

Beregningen av øyeblikkelig hjelp-innleggelser er basert på nye innleggelser ved helseforetaket eller det private foretaket, hvor angitt hastegrad ved innleggelsen er øyeblikkelig hjelp. Beregningen av døgnbehandlingens varighet og forløp er basert på utskrivninger ved helseforetak eller private foretak (avsluttede foretaksopphold). Foretaksopphold beregnes separat for tjenesteområdene TSB, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Det vil si at døgnopphold ved poster, avdelinger og institusjoner innad i foretaket innen samme tjenesteområde lenkes sammen til et foretaksopphold dersom døgnbehandlingene avløser hverandre i tid. Her er også døgnbehandling som finner sted dagen etter, inkludert. Sentraltendensen i varighet av døgnbehandlingen beskrives ved median antall dager hvor 50 prosent av utskrivningene er kortere og 50 prosent av utskrivningene er lengre enn medianverdien. I tillegg angis en øvre grenseverdi eller trimpunktet hvor 95 prosent av døgnbehandlingene er avsluttet. Denne grenseverdien estimeres ved formelen T= Q3+1.5(Q3-Q1) hvor Q1=25 prosentil og Q3=75 prosentil. Denne verdien anslår hvor lang høyre hale liggetidsfordelingen har.

Ved beregning av forløp i løpet av det første året etter utskrivning fra foretakene, er forløpet kategorisert i tre hovedkategorier: overføring til videre døgnbehandling annet sted, ny innleggelse for døgnbehandling på et senere tidspunkt eller ingen ny døgnbehandling i løpet av dette året. I kategorien overføring til videre døgnbehandling inngår overføring til et annet foretak; helseforetak eller privat foretak innen samme tjenesteområde, eller overføring til annet tjenesteområde. Når det gjelder forekomsten av ny innleggelse gjelder dette innleggelser ved samme foretak, ved annet foretak eller ved annet tjenesteområde. Innleggelser ved somatisk sektor inngår imidlertid ikke.

Ved beregning av forløp i løpet av 30 dager etter utskrivning fra foretakene, er pasientens videre kontakt med psykisk helsevern eller TSB undersøkt. Her er avsluttede døgnbehandlinger ved foretakene i løpet av perioden 2018-november 2022 lagt til grunn for beregningene.  Når det gjelder ny innleggelse eller ny kontakt, er enhver kontakt med foretakene innad TSB eller i psykisk helsevern inklusive avtalespesialistene, inkludert i resultatene. Somatisk sektor er imidlertid ikke inkludert og pasienter som dør i løpet av perioden er holdt utenfor beregningene.

Regiontallene er basert på helseforetakenes tilknytningsregion, mens bidraget fra de private foretakene er fordelt i henhold til pasientens bostedsregion. Resultater per helseforetak og private foretak er tilgjengelig på våre nettsider.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om denne visningen, send epost til Solfrid Elisabeth Lilleeng: solfrid.elisabeth.lilleeng@helsedir.no 

Relevante lenker 

 

[1] Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - Lovdata

Først publisert: 10.05.2024 Siste faglige endring: 03.05.2024