Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Årsverk fordelt på deltjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kommunene rapporterer via KOSTRA én gang i året på antall årsverk de har i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Årsverkene er fordelt på de ulike deltjenestene.

Om årsverk fordelt på deltjenester i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig antall avtalte årsverk knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, både samlet for tjenesten og splittet på ulike utdanningsgrupper. Disse tallene bygger på data fra register (a-ordningen). Bruk av registerdata gir imidlertid ikke mulighet til å splitte årsverkene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten ned på deltjenester. Siden det er ønskelig å kunne splitte årsverkene på deltjenester hentes disse opplysningene inn via kommunenes årlige innrapportering i KOSTRA.

Ettersom det benyttes to ulik datakilder vil årsverkstallene som vises her kunne avvike fra årsverkstallene som ligger i Statistikkbanken (SSB). For nærmere forklaring, se rapport fra SSB

2020 er det første året det publiseres årsverk splittet på deltjenester.

For en nærmere forklaring på hvilke årsverk som er inkludert se Veileder for utfylling av skjema 1 i KOSTRA punkt 4-5 Skjema 1: Personellinnsats i kommunehelsetjenesten (ssb.no)

Her er det også beregnet årsverk per 1 000 elever på henholdsvis barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole, basert på elevtall fra Utdanningsdirektoratet.

Lenker

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Helsedirektoratet (Nasjonal faglig retningslinje)

11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter utdanning (K) 2015 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no)

Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons -og skolehelsetjeneste (PDF)

Bemanningsbehov-i-helsestasjon-0-5-ar

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til tallene sende e-post til linda.haugan@helsedir.no

Først publisert: 18.06.2021 Siste faglige endring: 17.03.2023