Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1. Saltinnhold i matvarer basert på Tradesolution

Datauttak fra TS databasen i 2016, 2017 og 2018 viser antall produkter, gjennomsnittlig og vektet gjennomsnittlig saltinnhold, og antall produkter innenfor og utenfor saltlistemålene for 38 matvarekategorier (vedlegg 3). Disse dekker til sammen de 100 kategoriene som inngår i saltlistene (vedlegg 2). For noen få matvaregrupper ble det først tatt ut data i 2017, og dette vises da som første måling. Uttrekkene fra 2016 og 2018 viser gjennomsnittverdier, mens uttrekkene fra 2017 og 2018 også viser vektede gjennomsnittsverdier basert på grossistvolum.

For de 27 kategoriene i TS med kun ett eller to saltmål i saltlistene (kornprodukter, kjøttprodukter, fiskeprodukter, gulost og spisefett) presenteres figurer med gjennomsnittlig saltinnhold i 2016 og 2018 relativt til saltmål, og vektet gjennomsnitt for 2017 og 2018 relativt til saltmål. I figurene er saltmålet satt til 100 %. For kategorier med flere saltmål vises figurer kun med gjennomsnittsverdier for 2016 og 2018.

I figurene vises utviklingen over tid. Det er satt en grenseverdi på ± 5 % for å omtale endring i gjennomsnittlig saltinnhold over tid. Tabellene viser andel produkter (%) i kategoriene med ett saltmål som er innenfor saltmålet i 2018 (på eller under absolutt verdi for saltmålet).

I de påfølgende underkapitlene, kap. 4.1.1 – 4.1.5, presenteres og kommenteres resultater for utvikling i saltinnhold for de enkelte hovedkategoriene av matvarer.

4.1.1. Kornvarer

4.1.2. Kjøttprodukter

4.1.3. Fiskeprodukter

4.1.4. Meieri og spisefett

4.1.5. Andre matvarer

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2019