Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Befolkningens bruk av fastlege og legevakt

Dette kapitelet beskriver aktiviteten i fastlege- og legevaktstjenesten. Det presenteres absolutte tall, men hovedvekt legges på utvikling i bruk av fastlege og legevakt målt per innbygger. Utviklingen beskrives for totalbefolkningen, i ulike aldersgrupper og fordelt etter kommunestørrelse. 

Utvikling i bruk av alternative kontaktformer med tjenesten og fysisk tilstedeværelse vektlegges i framstillingen. Fleksibilitet i hvordan man kan konsultere fastlegen og legevakten kan bidra til en mer tilgjengelig tjeneste tilpasset den enkeltes behov. Muligheten for sykebesøk eller digital kontakt vil øke tilgjengeligheten for alle, men spesielt for de som av fysiske eller psykiske årsaker har utfordringer med å komme seg til eller å ta kontakt med legen. Samtidig kan økt tilgjengelighet bidra til økt arbeidsbelastning for legene hvis antall henvendelser øker. Muligheten for alternative kontaktformer har vært spesielt viktig gjennom pandemien.

God samhandling og kontinuitet er viktig for alle pasienter, og spesielt for de med omfattende behov. Det kan være vanskelig å måle dette med tall, men vi har noen tall som berører sider ved dette. Fastlegen har ofte kontakt med andre instanser om pasienten, med eller uten pasient involvert i selve kontakten. Kapitlet presenterer tall for omfanget av kontakt mellom fastlegen og andre helse- og omsorgstjenester og andre instanser basert på registrerte fastlegetakster. Det er viktig å ha med seg at tallene ikke sier noe om innhold og effekt av samhandlingen.

Se vedlegg Tabell V27 for oversikt over hvilke takster som inngår i de ulike kontakttypene. I vedlegget gis det også en samlet oversikt over utvikling i aktiviteten i tjenesten i absolutte tall for perioden 2017 til 2021 (Tabell V23 og Tabell V24) og for 1.kvartal 2022 (Tabell V28 og V29).   

8.1. Konsultasjoner med fastlege øker

8.2. De eldste har flest, men minst vekst i konsultasjoner

8.3. Høyest bruk av e-konsultasjon med legevakt for de eldste

8.4. Høy konsultasjonsrate kveld for legevakt ved lav sentralitet

8.5. Stabil bruk av sykebesøk

8.6. Deltagelse i tverrfaglige samarbeidsmøter og dialogmøter

8.7. Enkel kontakt med andre instanser om pasienten

8.8. Samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten

8.9. Utvikling i kontakter med fastlege og legevakt 1.kvartal 2022

Siste faglige endring: 19. mai 2022