Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.1Konsultasjoner med fastlege øker

Antall konsultasjoner med fastlege og legevakt har samlet sett økt fra 2017 til 2021 (inkludert sykebesøk. Det blir utført 1,9 millioner flere konsultasjoner med fastlege og legevakt i 2021 sammenlignet med 2017. Økningen skyldes flere konsultasjoner med fastlege. Konsultasjoner hos legevakt var i absolutte tall omtrent uendret konsultasjoner fra 2017 til 2021 (-4 200).

For både fastlege og legevakt var det nedgang i antall fysiske konsultasjoner fra 2017 til 2021 på henholdsvis 16 og 5 prosent (Figur 8.1 og Figur 8.2). For tilsvarende periode har antall e-konsultasjoner hos fastlege vokst enormt (4 600 prosent). Den kraftige økningen kan delvis forklares av pandemien, men det er også en videre dreining til mer elektronisk kontakt med fastlegen som startet tidligere, men ble forsert av pandemien[50]. Det er også viktig å merke seg at fra mars 2020 inkluderer e-konsultasjonstaksten telefonkonsultasjoner i tillegg til tekstlig e-konsultasjon og videokonsultasjoner.

Figur 8.1. Antall konsultasjoner hos fastlege, 2017 til 2021.
Figur 8.1. Antall konsultasjoner hos fastlege, 2017 til 2021.
Kilde: KPR. Tall over søyler viser verdi for total.
Figur 8.2. Antall konsultasjoner hos legevakt, 2017 til 2021.
Figur 8.2. Antall konsultasjoner hos legevakt, 2017 til 2021.
Kilde: KPR. * E-konsultasjon ved legevakt ble tatt i bruk 8.april 2020 som en følge av pandemien. Fra 1.juli 2021 ble det ikke tillatt med e-konsultasjon ved legevakt. Deretter ble det tillatt igjen fra 1.desember 2021. Tall over søyler viser verdi for total.

Aktiviteten kan være et resultat av en stadig voksende befolkning. For å kunne si noe om hver og en av oss i gjennomsnitt bruker tjenesten mer eller mindre må antall konsultasjoner ses opp mot innbyggertall. Vi bruker begrepet konsultasjonsrater som viser antall registrerte konsultasjoner/kontakter per 100 innbyggere hos fastlege eller legevakt i løpet av et gitt kalenderår.

For fastleger har den totale konsultasjonsraten økt fra 273 konsultasjoner per 100 innbyggere til 304 konsultasjoner per 100 innbyggere fra 2017 til 2021 (Figur 8.3). Konsultasjonsraten for fysiske konsultasjoner har gått ned, mens raten for e-konsultasjoner har økt for samme periode. Innbyggerne har flere konsultasjoner hos fastlegen i 2021 enn i 2017, men da gjennom økt bruk av e-konsultasjoner og mindre bruk av fysiske konsultasjoner.

Den totale konsultasjonsraten hos legevakt har gått litt ned fra 2017 til 2021, fra 25 konsultasjoner per 100 innbyggere til 23. Takst for e-konsultasjon ved legevakt ble innført i mars 2020, avviklet fra juli 2021 og deretter gjeninnført i desember 2021. Ulikt antall måneder taksten har vært tillatt brukt vil påvirke tallene og gjøre det vanskelig å sammenligne aktivitet i 2020 og 2021.

Bruken av sykebesøk av fastleger og legevakt er relativ stabil fra 2017 til 2019.

Figur 8.3. Antall konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Figur 8.3. Antall konsultasjoner hos fastlege per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Kilde: KPR. Tall over søyler viser verdi for total.
Figur 8.4. Antall konsultasjoner hos legevakt per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Figur 8.4. Antall konsultasjoner hos legevakt per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Kilde: KPR.
Tall over søyler viser verdi for total. *E-konsultasjon ved legevakt ble tatt i bruk 8.april 2020 som en følge av pandemien. Fra 1.juli 2021 ble det ikke tillatt med e-konsultasjon ved legevakt. Deretter ble det tillatt igjen fra 1.desember 2021.

I tillegg til konsultasjoner har listeinnbyggerne mange såkalte enkle kontakter med fastlegen eller legekontoret. Det blir utført 6 830 000 flere enkle kontakter med fastlege og legevakt i 2021 sammenlignet med 2017 (se vedlegg Tabell V23 og V24). Antall enkle elektroniske kontakter med fastlegen og enkle kontakter med pasient til stede hos fastlege øker i samme periode, mens enkle kontakter i form av brev/telefon er redusert. Vi ser de samme utviklingstrekkene ved å måle enkle kontakter per 100 innbyggere med fastlegen (se vedlegg Tabell V23).

Figur 8.5. Antall enkle kontakter hos fastlege per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Figur 8.5. Antall enkle kontakter hos fastlege per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Kilde: KPR.
Tall over søyler viser verdi for total.

Antall enkle kontakter og bruk av enkle kontakter (per 100 innbyggere) med legevakten øker voldsomt i 2020 og 2021 (se vedlegg Tabell V24). Dette skyldes i stor grad covid-19 testing som går som enkle kontakter med pasient til stede.

Figur 8.6. Antall enkle kontakter hos legevakt per 100 innbygger, 2017 til 2021.
Figur 8.6. Antall enkle kontakter hos legevakt per 100 innbygger, 2017 til 2021.

 

Fotnoter

[50] Bruk av fastlege og legevakt 2017-2019, SAMDATA kommune. Rapport IS-2944. Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 19. mai 2022