Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.2De eldste har flest, men minst vekst i konsultasjoner

Innledningsvis er det viktig å vise til at det i april 2020 ble innført en ny takst for tverrfaglig e-konsultasjon (2af)[51]. Taksten gjelder tverrfaglig konsultasjon via video og/eller telefon. Både pasient, lege og helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste og/eller ambulansepersonell må være til stede ved konsultasjonen. Dette er et av tiltakene for å sikre at fastlegeordningen forblir en stabil og tilgjengelig tjeneste gjennom pandemien. Taksten ble generelt avviklet 1. juli 2021, men deretter gjeninnført fra 1. desember 2021. Taksten inngår i e-konsultasjoner i videre beskrivelse. Tverrfaglige e-konsultasjoner utgjør en liten del av e-konsultasjoner og brukes mest i oppfølging av eldre.

Befolkningens samlede konsultasjonsrate hos fastlegen var høyere i 2021 sammenlignet med både 2019 og 2020. Raten var høyere for alle aldersgrupper, unntatt for de aller eldste. Her går raten noe ned, fra 507 til 505 konsultasjoner per 100 innbyggere. 

Fra 2019 til 2021 gikk antall fysiske konsultasjoner hos fastlege ned fra 266 til 221 konsultasjoner per 100 innbygger (Figur 8.7). Antall e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjoner) økte i samme periode fra 8,3 til 80,3 konsultasjoner per 100 innbyggere. Totalt økte konsultasjonsraten fra 274 til 301. Hvorvidt mer bruk av e-konsultasjoner vil medføre flere kontakter for samme behov for helsehjelp er ikke dokumentert, men antall konsultasjoner per innbygger har økt de siste årene. Til sammenligning økte konsultasjonsraten fra 2017 til 2019 fra 273 til 276.

Antall konsultasjoner øker med alderen. De eldste (over 80 år) har flest antall fysiske konsultasjoner per innbygger (Figur 8.7). I absolutte tall utgjør konsultasjoner med personer over 80 år likevel kun 9 prosent av totalt antall konsultasjoner.

Figur 8.7. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjon) hos fastlege per 100 innbyggere for aldersgrupper og nasjonalt, 2019-2021
Figur 8.7. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjon) hos fastlege per 100 innbyggere for aldersgrupper og nasjonalt, 2019-2021
Kilde: KPR. 

Figur 8.8. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjon) og totalt antall konsultasjoner* hos fastlege per 100 innbyggere for kommunestørrelse og aldersgrupper, 2021. Konsultasjonsraten øker noe med kommunestørrelse i alle aldersgrupper, og mest for de eldste. Befolkningen i kommuner med 10 000- 49 999 innbyggere hadde samlet sett høyest konsultasjonsrate i 2021. Bruken av e-konsultasjoner er også økende med kommunestørrelse.

Figur 8.8. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjon) og totalt antall konsultasjoner* hos fastlege per 100 innbyggere for kommunestørrelse og aldersgrupper, 2021.
Figur 8.8. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjon) og totalt antall konsultasjoner* hos fastlege per 100 innbyggere for kommunestørrelse og aldersgrupper, 2021.
Kilde: KPR.
*Tall over søyler viser verdi for total.

For alle aldersgrupper er det høyest bruk av konsultasjoner på dagtid i 2021 (antall konsultasjoner per 100 innbygger) (Figur 8.9). Sammenligner man antall fysiske konsultasjoner kveld og e-konsultasjoner kveld med antall dagskonsultasjoner er de lave for alle aldersgrupper (Figur 8.9). Bruken av konsultasjoner på kveldstid (fysiske konsultasjoner på kveld og e-konsultasjoner på kveld per 100 innbygger) har økt mer enn konsultasjoner på dagtid (fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner) fra 2020 til 2021 (Figur 8.9). Av totalt antall konsultasjoner har andelen e-konsultasjoner på kveld økt fra 2 til 4 prosent fra 2020 til 2021 (656 253 konsultasjoner i 2021). Andelen konsultasjoner på dag har tilsvarende gått ned med 2 prosentpoeng.

Pandemien kan ha redusert behovet for legekontakt for noen tilstander på grunn av mindre sosial kontakt. Samtidig vil kontakten knyttet til luftveisplager ha økt på av grunn pandemien. 

Figur 8.9. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner hos fastlege per 100 innbyggere for aldersgrupper fordelt på dag og kveld, 2020 og 2021.
Figur 8.9. Antall fysiske konsultasjoner og e-konsultasjoner hos fastlege per 100 innbyggere for aldersgrupper fordelt på dag og kveld, 2020 og 2021.
Kilde: KPR.
*Totalrate her inkluderer ikke samtaleterapi. Ratene skiller seg derfor noe fra totalrate vist innledningsvis.

 

Fotnoter

[51] Tverrfaglig e-konsultasjon: e-konsultasjon hvor pasienten være til stede sammen med helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller ambulansepersonell, samtidig som det kommuniseres med fastlege.

Siste faglige endring: 19. mai 2022