Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.6Deltagelse i tverrfaglige samarbeidsmøter og dialogmøter

Fastlegene har i tillegg til direkte kontakt med pasientene også kommunikasjon med andre instanser, sammen med eller på vegne av pasienter. Dette inkluderer tverrfaglige møter med andre deler av helse- og omsorgstjenesten og dialogmøter med NAV.

Målt per innbygger har gruppen over 80 år vært gjenstand for 6 tverrfaglige møter per 100 innbygger i 2021 (Figur 8.18), som er omtrent tre ganger mer enn i den øvrige befolkningen. Andelen faktiske møter knyttet til eldre over 80 år utgjør likevel bare 13 prosent av alle tverrfaglige møter fastlegene deltar på (hvor denne taksten er brukt).

Det ble utført 1 møte per 100 innbyggere for befolkningen under 20 år, mens for de øvrige deltar legen på 2 møter per 100 innbyggere. For den yngre delen av befolkningen vet man at disse møtene som oftest er relatert til rus og psykisk helse [54] Totalt, og for de aller yngste er bruken av tverrfaglige samhandlingsmøter uendret fra 2019 til 2021 (antall møter per 100 innbyggere). For de øvrige aldersgruppene har det vært en liten nedgang.

Figur 8.18. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per 100 innbyggere 2019-2021 for aldersgrupper og Norge totalt.
Figur 8.18. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per 100 innbyggere 2019-2021 for aldersgrupper og Norge totalt.
Kilde: KPR. 

Det er betydelig forskjell i bruken tverrfaglige samhandlingsmøter i store og små kommuner (Figur 8.19). Forskjellen er av såpass stor betydning at den mest sannsynlig ikke kan forklares av ulikheter i behov.

Figur 8.19. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per 100 innbyggere for aldersgrupper og kommunestørrelse, 2019-2021.
Figur 8.19. Antall tverrfaglige samarbeidsmøter per 100 innbyggere for aldersgrupper og kommunestørrelse, 2019-2021.

Fastlegen har dialogmøter med NAV for å følge opp sykmeldte og innbyggere som står i fare for å falle ut av skole og arbeid. Også for denne typen møter har det vært en liten nedgang fra 2019 til 2021 for alle aldersgrupper, unntatt for de eldste, hvor bruken har vært uendret (Figur 8.20). Høyest bruk blant de mellom 20 og 59 år er som forventet da det er disse som er i yrkesaktiv alder. Raten (per 100 innbyggere) for deltakelse i dialogmøter er lavest i gruppen med de aller største kommunene (figur 8.21). Om dette samvarierer med variasjon i faktisk forekomst av slike møter er ikke undersøkt her.

Figur 8.20. Antall dialogmøter NAV per 100 innbyggere 2019-2021 for aldersgrupper og Norge totalt.
Figur 8.20. Antall dialogmøter NAV per 100 innbyggere 2019-2021 for aldersgrupper og Norge totalt.
Kilde: KPR.
Figur 8.21. Antall dialogmøter NAV per 100 innbyggere 2019-2021 for aldersgrupper og kommunestørrelse.
Figur 8.21. Antall dialogmøter NAV per 100 innbyggere 2019-2021 for aldersgrupper og kommunestørrelse.
Kilde: KPR. ​​​​​

 

Fotnoter

[54] Listelengde og pasientenes kontakt med allmennlegetjenesten. SAMDATA kommune. Analysenotat 3/2018. 

Siste faglige endring: 19. mai 2022