Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Implementering og verktøy

Implementeringsplan

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Kodeveileder

Felles kodeveileder for pakkeforløp psykisk helse og rus

Implementeringsverktøy

Det er laget et dashboard med månedlig oppdaterte tall fra Norsk pasientregister (NPR) som gjør det mulig å følge med på utviklingen i pakkeforløp psykisk helse og rus.

NK-ROP har utviklet statuskartleggingsskjema for pakkeforløpene. Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av pakkeforløp drøftes. Verktøyet:

  • er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
  • gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i pakkeforløpet
  • gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Statuskartleggingsskjema: Gravide og rusmidler (XLS) | Psykiske lidelser – Barn og unge (XLS) | Psykiske lidelser – Voksne (XLS) | Psykoselidelser (XLS) | Rusbehandling (TSB) | Spiseforstyrrelser (XLS) | Tvangslidelser (OCD)

Vi har laget filmer om implementering av pakkeforløp med erfaringer både fra brukersiden og helsetjenesten. Den ene filmen handler om hvordan man kan få til bedre brukermedvirkning (youtube.com). Den andre filmen handler om hvordan man kan få til bedre samarbeid og samhandling mellom ulike deler av helsetjenesten (youtube.com)

FlytskjemaPakkeforløp for psykisk helse og rus (PDF) | Psykoselidelser (PDF)

Helse Sør-Øst har utarbeidet e-læringsverktøy om pakkeforløp psykisk helse og rus. Det finnes både et grunnkurs og et kurs for enkelte pakkeforløp (kompetansebroen).

Informasjon og opplæring til pasienter, brukere og pårørende

Informasjon til pasient og eventuelt pårørende om pakkeforløp for psykisk helse og rus er tilgjengelig på helsenorge.no.

Brosjyre om hva pasienten trenger å vite om pakkeforløp psykisk helse og rus (PDF)

Kunnskapssenteret har utviklet ulike spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med blant annet spesialisthelsetjenesten (fhi.no).

Senter for livsmestring og folkehelse har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget et opplegg for opplæring i brukermedvirkning på individnivå. Se filmen som hører til opplegget (helsenorge.no). 

Informasjon til kommunen og henvisere

Brev til landets kommuner vedr. innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus, 14/09-18 (PDF) 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha) har mye informasjon om pakkeforløp, ikke minst det som berører kommunene (napha.no).

Brev vedr. henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus, 07/02-19 (PDF)​​​​​​​

Kontakt oss

E-post: pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no

Sist faglig oppdatert: 29. september 2020