Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at brukere av helse- og omsorgstjenesten skal ha innflytelse på innretningen av tjenestetilbudet. Målet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester.

Brukermedvirkning/brukerkompetanse er en forutsetning for å kunne jobbe kunnskapsbasert (helsebiblioteket.no).

Brukermedvirkning på ulike nivå

Brukermedvirkning kan foregå på tre ulike nivåer: 

 • Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på behandlingen de får i helse- og omsorgstjenesten. Brukermedvirkning på individnivå er lovfestet i  pasient- og brukerrettighetsloven (lovdata.no) kapittel 3. 
 • Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter samarbeider med fagpersoner i helsetjenestene, for eksempel på et sykehus.
 • Brukermedvirkning på systemnivå innebærer at brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester, for eksempel gjennom samarbeid med Statsforvaltere, regionale kompetansesentre eller direktorater. 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet (lovdata.no). Det betyr at brukere har rett til å medvirke og ha innflytelse i sin egen behandling i helsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesten har på sin side plikt til å involvere brukere. Det er forutsetning for god brukermedvirkning at informasjonen er tilpasset mottaker/bruker. 

Brukermedvirkning innebærer at: 

 • brukere og pårørende deltar aktivt i vurderinger og beslutninger om egen behandling og oppfølging
 • bruker- og pårørendekunnskap blir forstått og brukt som et likeverdig kunnskapsområde i tjenesteutvikling, gjennomføring og evaluering på system- og tjenestenivå
 • bruker- og pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte senter, erfaringskonsulenter og andre pasient- og brukerstemmer har en felles forståelse av hverandres roller og ansvar 
 • ansatte og ledere i tjenestetilbudene legger til rette for økt bruker- og pårørendemedvirkning.

På tjeneste- og systemnivå er brukermedvirkning i kommunehelsetjenesten en lovfestet rettighet som følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 (lovdata.no) og i spesialisthelsetjenesten en lovfestet rettighet i helseforetaksloven § 35 (lovdata.no).

Helse- og omsorgstjenesten har også plikt til å informere brukere og pårørende om klagemuligheter, jf. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7

Samarbeid mellom bruker og fagutøver

En god dialog mellom bruker og fagutøver er en forutsetning for å få til et så godt og individuelt tilpasset behandlingstilbud som mulig. Brukermedvirkning innebærer ikke at brukeren er ansvarlig for valgene som tas. Det er den ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har det det faglige ansvaret.

Pårørende i et medvirkningsperspektiv

Helse- og omsorgstjenesten skal også legge til rette for godt samarbeid med pårørende, og tilby dem nødvendig støtte. Mange pårørende har store ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste. De kan være en nyttig og viktig ressurs for den de er pårørende til, og kan ha viktig informasjon for å få til et så godt behandlingstilbud som mulig. Samtidig er det viktig at pårørendes egne behov blir møtt. 

Det er brukeren/pasienten selv som bestemmer hvem som er pårørende. Om pasienten ikke er i stand til å si hvem som er pårørende, er det den som har mest varig og jevn kontakt som utpekes som pasientens pårørende. Hvem som er pårørende og hvilke funksjoner pårørende har, er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven (snl.no).

Les mer i Pårørendeveilederen.  

Bruker- og pårørendemedvirkning i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har to brukerråd som gir råd i arbeidet med direktoratets oppdrag og prosesser: 

 • BrukerRoP er Helsedirektoratets råd for rus- og psykisk helse-feltet
 • Brukerrådet består av organisasjoner som gjenspeiler hele bredden i Helsedirektoratets portefølje og brukergrupper

Helsedirektoratet har opprettet et internt Senter for brukermedvirkning som har det overordnete fagansvaret for ivaretakelse av bruker- og pårørendemedvirkning i direktoratets arbeid. 

Mer informasjon om brukermedvirkning

Helsedirektoratet har igangsatt et bredt og inkluderende arbeid for utvikling av nasjonale faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning på rus- og psykisk helse-feltet

Les rapport: Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi

Se Helsedirektoratets film om bruker- og pårørendemedvirkning: 

Kontakt

 • Senter for brukermedvirkning

  Karin Yan Kallevik
  Avdelingsdirektør
  Senter for brukermedvirkning

Først publisert: 17.10.2017 Siste faglige endring: 15.12.2022 Se tidligere versjoner