Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nye faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet – informasjon om prosjektet

Helsedirektoratet samarbeider med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, erfaringskonsulenter og tjenestene om å utvikle nasjonale faglige råd for bruker- og pårørendemedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet.

På sikt skal rådene kunne videreutvikles til også å omfatte bruker- og pårørendemedvirkning i hele helse- og omsorgssektoren.

Brukermedvirkning er en grunnleggende og lovfestet rettighet. Fagkompetanse og bruker- og pårørendekompetanse skal likestilles når helse- og omsorgstjenestene utformes. Målet er at den enkelte bruker skal få et godt tilbud som er tilpasset deres behov.

Bakgrunn

Det er behov for en felles forståelse av hva bruker- og pårørendemedvirkning er, og skal være. De nasjonale faglige rådene skal legge grunnlag for god bruker- og pårørendemedvirkning til nytte for den enkelte og helsetjenesten som helhet. Mer informasjon om hva nasjonale faglige råd er. 

Noen sentrale spørsmål i arbeidet vil være:

  • Hvordan kan tjenestene, brukere og pårørende samarbeide for å sikre god bruker og pårørende- medvirkning? 
  • Hvilke organisatoriske føringer trengs for å legge til rette for bruker og pårørendemedvirkning på tjeneste- og systemnivå?
  • Hva fremheves som viktig i tjenestene for at brukermedvirkning skal fungere? 

Økt treffsikkerhet og bedre kvalitet i tjenestene

Brukermedvirkning kan bidra til økt treffsikkerhet og bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene ved at: 

  • brukere og pårørende deltar aktivt i vurderinger og beslutninger om egen behandling og oppfølging
  • bruker- og pårørendekunnskap blir forstått og brukt som et likeverdig kunnskapsområde i tjenesteutvikling, gjennomføring og evaluering på system- og tjenestenivå
  • bruker- og pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte senter, erfaringskonsulenter og andre pasient- og brukerstemmer har en felles forståelse av hverandres roller og ansvar 
  • ansatte og ledere i tjenestetilbudene legger til rette for økt bruker- og pårørendemedvirkning

Rapport og brukerundersøkelse

Helsedirektoratet publiserte i 2006 rapporten Brukermedvirkning – psykisk helsefeltet (omsorgsforskning, PDF) i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse. Siden da har vi fått økt kunnskap og brukermedvirkning som ideal er godt kjent innen feltet psykisk helse og rus.

Brukerundersøkelser viser imidlertid at pasienter og pårørende ikke medvirker i sin egen behandling i tilstrekkelig grad. Evaluering av pakkeforløp innen psykisk helse og rus viser at bruker- og pårørendemedvirkning ikke blir ivaretatt i den grad det er ønskelig i tjenestene. Her spiller både kunnskap, holdninger og kultur inn.

Les mer: 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Prosjekt – ledelse og styringsgruppe

Prosjektdeltakere
RolleNavnTittel/Virksomhet
ProsjekteierLinda GranlundDivisjonsdirektør, Helsedirektoratet
ProsjektlederLine Eikenes Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
ProsjektmedarbeiderSigrid SkatteboSeniorrådgiver, Helsedirektoratet
Ekstern fagansvarlig i prosjektledelsenTommy SjåfjellEkstern fagansvarlig i Helsedirektoratet og brukerrepresentant
Ekstern fagansvarlig i prosjektledelsenRita SørlyEkstern fagansvarlig i Helsedirektoratet, og førsteamanuensis i sosialt arbeid ved UIT
Styringsgruppe
NavnTittel/Virksomhet
Linda GranlundDivisjonsdirektør, Helsedirektoratet
Helga Katharina HaugFungerende divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
Karin Yan KallevikAvdelingsdirektør, "Brukeren først", Helsedirektoratet
Jakob LinhaveAvdelingsdirektør, Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
Haakon SteenLeder i Brukerrop, Helsedirektoratet

Fremdriftsplan og innspillsmøter

Arbeidet med å utarbeide de faglige rådene er godt i gang og det er viktig å sikre en bred forankring i de ulike miljøene. Derfor har det blant annet vært flere innspillsmøter der representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommune- og spesialisthelsetjenestene, profesjonsorganisasjoner, frivillige, uorganiserte brukere og erfaringskonsulenter har deltatt. 

De nasjonale faglige rådene skal ut på ekstern høring i løpet av våren 2024.

På sikt skal rådene kunne videreutvikles til også å omfatte bruker- og pårørendemedvirkning i hele helse- og omsorgssektoren.

Ny rapport: Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning?

En ny rapport fra 2023 kartlegger hva som finnes av kvalitativ forskning om bruker- og pårørendemedvirkning på ulike nivåer innen psykisk helse- og rusfeltet.

Målet med kunnskapsoppsummeringen har vært å definere kunnskapshull og danne et grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer for videre forskning på feltet.

Se opptak fra lansering av rapporten (brightcove.net)

Webinar

Status og utfordringsbildet var tema da Helsedirektoratet inviterte til oppstart-webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse i august 2021.

Brukermedvirkning – faglige råd del 1 

Lenke

Brukermedvirkning – faglige råd del 2

Kontakt

Først publisert: 17.08.2022 Siste faglige endring: 09.11.2023 Se tidligere versjoner