Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus, indikatorer for aktivitet og forløpstid

Aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus. Statistikken er basert på registreringer i spesialisthelsetjenesten.

Vi har for tiden en feil i indikatoren som måler forløpstid for utredning. Feilen medfører at alle rapporterte forløp inkluderes i målingen, også pasienter som ved vurdering av henvisning er vurdert til å ha en avklart tilstand, og som har fått rett og frist til oppstart av helsehjelp i form av behandling. Disse skal ekskluderes. Måloppnåelsen blir noe bedre når man inkluderer alle forløp (om lag ett prosentpoeng i 2023). Feilretting pågår.

NPR er flyttet til FHI

I forbindelse med omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen ble ansvaret for flere registre flyttet fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet (FHI) fra 1. januar 2024. Les mer om hva dette betyr i praksis og om nye oppgaver til FHI 1. januar (fhi.no)

Om statistikken

 • Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Nasjonale pasientforløp skal bidra til økt brukermedvirkning og likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet pasienten bor.
 • Aktivitets‐ og forløpstidsindikatorer for Nasjonale pasientforløp er basert på registreringer i spesialisthelsetjenesten.
 • Statistikken er basert på data rapportert til Norsk pasientregister. Helseforetakene og private enheter med avtale får månedlig tilbakemelding på kvaliteten i data. Feil korrigeres gjennom året og medfører at tallene kan bli endret. 
 • For enkelte typer forløp kan indikatorene i noen tilfeller baseres på et lavt antall registreringer. Dette kan gi variasjoner i måloppnåelsen.
 • Data mangler fra Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda for april 2024. Årsaken er overgang til ny teknisk løsning for sykehus i Møre og Romsdal
 • Data mangler fra Sykehuset Innlandet i store deler av 2023 og for 2024. Årsaken er at sykehuset ikke har rapportert inn data om forløpsmålinger siden februar 2023. 

Datakilde og dataansvar

Norsk pasientregister (fhi.no) er datakilde og FHI er dataansvarlig (fhi.no).

Anonymitet og personvern

 • Statistikk som er åpent tilgjengelig på nett er anonymisert.
 • Opplysninger vurderes som anonyme når de ikke kan knyttes til enkeltpersoner.
 • Anonymitet sikres ved å slette tall under tre eller slette tall som gjør det mulig å regne seg frem til tall under tre ved å kombinere informasjon fra ett eller flere datasett. 
 • Konsekvensen av anonymisering er lavere detaljeringsgrad av statistikken og mulighet for datatap. Et datatap gjør at summering av tall til et overordnet nivå (for eksempel Norge), vil ha avvik tilsvarende de tallene som er fjernet på et lavere nivå (for eksempel behandlingssted eller kommune).
 • Datatapet er gått igjennom for hver enkelt statistikk og vurdert til å være lite nok til at tallene likevel gir et riktig bilde av fagområdet som den beskriver.
 • De som har behov mer detaljert statistikk kan få tilgang til det ved søknad eller samarbeidsavtaler.
 • Metoder for anonymisering av datasett videreutvikles kontinuerlig, og endringer kan derfor komme i fremtiden.

Lenker

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tall og visninger, send epost til pasientregistre@fhi.no

Først publisert: 25.06.2020 Siste faglige endring: 08.05.2024