Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Revidert nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose

Ute på høring
Høringsfrist: 06. juli 2022

Høringsinnspill

Helsedirektoratet inviterer til å gi høringsinnspill på revidert Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose.

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på retningslinjen som helhet og på de enkelte anbefalingene.

 • Er anbefalingene med forklarende tekst entydig og klar?
 • Er praktisk informasjon dekkende?
 • Fremgår det tydelig hva anbefalingene er basert på?

Vi ønsker spesifikt tilbakemeldinger på om:

 • Er 3-6 uker passende tid fra diagnose til oppstart av sykdomsmodulerende legemiddelbehandling?
 • Er inndelingen av sykdomsmodulerende legemidler i "høyeffektive" og "andre" nyttig og godt begrunnet?

Takk for at du gir høringssvar via dette questback-skjemaet innen 6. juli 2022. Se kopi av høringsskjema som Word-fil.

Eventuelle ytterligere høringssvar merkes med saksnummer 22/7842 og sendes til postmottak@helsedir.no.

Mottatte høringsinnspill blir publisert på denne siden.

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet for revidert utgave av Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose.

Retningslinjen er publisert i digitalt format. Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden av høringsutkastet.

Innhold

Høringsutkastet inneholder seks anbefalinger, ett kapittel om beslutninger i Nye Metoder og ett kapittel med informasjon om retningslinjen. Hver anbefaling blir presentert med en tittel som utgjør selve anbefalingen, utvidet anbefalingstekst, praktisk informasjon og begrunnelse inkludert referanser. Anbefalingene handler om:

 • Henvisning ved mistanke om multippel sklerose
 • Tid fra mottatt henvisning til oppstart av diagnostisk utredning
 • Start av sykdomsmodulerende behandling
 • Høyeffektiv sykdomsmodulerende behandling
 • Oppfølgingsplan
 • MS-register og biobank

Høringsbrev

Nasjonal faglig retningslinje for multippel sklerose ble publisert første gang i 2011 og revidert i 2017. Denne revisjonen (2021/2022) er gjort fordi fagmiljøet meldte behov for en faglig oppdatert retningslinje.

Retningslinjen skal bidra til mindre uønsket variasjon i tjenestene. Målet er at personer med symptomer på MS raskt kommer til utredning og diagnostikk og at det er lik tilgang til oppstart med høyeffektiv behandling.

Målgruppen for retningslinjen er primært helsepersonell som arbeider med diagnostikk og behandling av MS, samt relevante beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten. Anbefalingen om henvisning ved symptomer retter seg mot leger i primærhelsetjenesten. Retningslinjen gir også nyttig informasjon for helsepersonell i primærhelsetjenesten, brukere og pårørende.

Nytt innhold i denne revisjonen er:

 • Anbefalinger om henvisning og diagnostikk. Disse to anbefalingene erstatter den tidligere anbefalingen om henvisning.
 • Anbefalinger om tidlig oppstart med sykdomsmodulerende legemiddelbehandling, og anbefaling om oppstart med høyeffektiv sykdomsmodulerende legemiddelbehandling. Disse to anbefalingene erstatter den tidligere anbefalingen om sykdomsmodulerende legemiddelbehandling.
 • Anbefaling om oppfølgingsplan
 • En oversikt over beslutninger i Nye metoder for bruk av sykdomsmodulerende legemidler

I tillegg er:

 • Anbefalingen om Norsk MS-register og biobank oppdatert.
 • Innhold som ikke er knyttet til anbefalinger avpublisert. Det medfører at mye tekst er fjernet, anbefalingene er kortfattede og strukturerte.
 • Anbefalingen om attakkbehandling er avpublisert, det vises  til Nevrologikapittelet i Norsk Elektronisk Legehåndbok.
 • Kapittelet om familieplanlegging, graviditet og amming er avpublisert, det vises til Nevrologikapittelet i Norsk Elektronisk Legehåndbok.
 • Anbefalingen om utprøvende behandling avpublisert, det vises til Nasjonal veileder for utprøvende behandling.

  Høringsinstanser

  Dette er en åpen høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill.
  Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill:

  • De regionale helseforetakene
  • Alle landets helseforetak
  • MS-senteret
  • N.K.S. Helsehus Akershus avd. Eiksåsen
  • Statens undersøkelseskommisjon i helse- og omsorgstjenesten
  • Nasjonal kompetansetjeneste for MS
  • Privatpraktiserende nevrologer
  • Alle landets statsforvaltere
  • Pasient- og brukerombudet
  • Norsk pasientforening
  • Norsk Pasientskadeerstatning
  • Funksjonshemmedes fellesforbund
  • MS-forbundet
  • Hjernerådet
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Norges Farmaceutiske Forening
  • Norske sykehusfarmasøyters forening
  • Norsk Sykepleierforbund
  • Den norske legeforening
  • Norsk nevrologisk forening
  • Norsk forening for allmennmedisin
  • Legemiddelindustriforeningen (LMI)

  Kontakt

  Prosjektleder Hege Wang, hege.wang@helsedir.no

  Først publisert: 20.05.2022 Sist faglig oppdatert: 20.05.2022 Se tidligere versjoner